Cortemich Brede School Voerendaal

Cortemich 2 6367 CG Voerendaal

 • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
 • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
 • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
 • De indelingen van de groepen is als volgt.

Het team

Toelichting van de school

Het getal dat genoemd staat bij het gemiddeld aantal leerlingen per fulltime medewerker kan een zeer vertekend beeld geven. U zou kunnen denken dat dit de gemiddelde groepsgrootte betreft, echter dat is niet zo! Het aantal fulltime medewerkers betreft al het personeel: ook personeel zonder lesgevende taken zoals de directeur, Intern begeleider, conciërge etc.  zijn hierin meegeteld. Wij vinden de weergave dan ook zeer misleidend!

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op school hanteren wij de verlofregeling volgens de CAO. Een te vervangen personeelslid wordt altijd aangevraagd. Indien deze niet beschikbaar is, wordt dit intern opgelost en kijken we op dat moment wat mogelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 kennen wij bij aanvang van het schooljaar de volgende organisatie met bijbehorende werkdagen:

Het managementteam bestaat uit de directeur, adjunct-directeur en het managementteam:    

Directeur: dhr. Roland van der Steen
Draagt de integrale verantwoordelijkheid. Geeft leiding aan het managementteam. Hoofdtaken: personeelsbeleid en onderwijs.
Roland is van maandag t/m donderdag aanwezig en heeft om de week op vrijdag BAPO.
Adjunct Directeur: mevr. Marjo van Ool 
Heeft samen met de directeur de dagelijkse leiding van de school. Zij is 4 dagen per week werkzaam.       
Intern Begeleiders: mevr. Ellen Zwackhalen en mevr. Jacqueline Cupers-Urselmann
Beiden zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen de school. 
De focus voor mevr. Ellen Zwackhalen ligt op de groepen 1-4 en voor mevr. Jacqueline Cupers-Urselmann ligt de focus op de groepen 4-8.
Beiden zijn 4 dagen werkzaam.

Het managementteam vergadert met regelmaat. In dit overleg wordt onder andere besproken:

 • het beleid van school
 • de opbrengsten en kwaliteit van het onderwijs
 • de leerlingenzorg
 • personeelszaken
 • de werkprocessen van Innovo en Cortemich     

In ons overleg hanteren wij de uitdrukking: “wie het weet mag het zeggen!”   

In schooljaar 2021-2022 kennen wij bij aanvang van het schooljaar de volgende groepen:

 • vier heterogene stamgroepen leerjaar 1 en 2

1/2A juf Lindsey ma t/m vrij
1/2B juf Gaby ma-di juf Cindy woe-do-vrij
1/2C juf Nynke ma t/m vrij
1/2D juf Andrea ma-di-woe en juf Karin do-vrij
Onderwijsondersteuner juf Ida ma-di-woe-do-vrij

 • vier heterogene stamgroepen leerjaar 2 en 3

2/3A juf Sandra ma-di-woe-do en juf Annemieke vrij
2/3B juf Gerda ma-di-do-vrij en juf Gaby woe
2/3C juf Lieke ma-di-woe- vrij en juf Vera vrij
2/3D meester Gem ma t/m vrij
Onderwijs ondersteuner juf Ribanna ma-di-do

 • drie homogene stamgroepen leerjaar 4

4A meester John ma t/m vrij, om de week op donderdag juf Maud
4B juf Bianca ma-di-woe-vrij en juf Patricia do
4C juf Daniëlla ma t/m vrij 
Onderwijsondersteuner juf Naomy di en woe

 • twee homogene stamgroepen leerjaar 5

5A juf Ilona ma-di-woe en juf Nicole do-vrij
5B juf Monique ma t/m vrij
Onderwijsondersteuner juf Naomy ma en vrij

 • twee homogene stamgroepen leerjaar 6

6A juf Jolene ma-di-do-vrij en juf Ellen woe
6B juf Ellen ma-di en en juf Katja woe-do-vrij
Onderwijsondersteuner juf Kirsten do

 • drie homogene stamgroepen leerjaar 7

7A meester Hans ma t/m vrij, om de week op donderdag juf Annemieke
7B meester Rick di t/m vrij en juf Annemieke op ma
7C juf Hester ma t/m do en juf Patricia op vrij
Onderwijsondersteuner juf Jill ma-do- om de week op woe

 • twee homogene stamgroepen 8

8A juf Gytha di t/m vrij en meester Frank op ma
8B juf Marjolijn ma-woe-do-vrij en meester Frank op di
Onderwijsondersteuner juf Kirsten di en vrij

Flexibele schil: juf Maud ma t/m vrij

Schoolontwikkeling Onderwijs Anders Organiseren (AO)

We willen leerlingen uitdagen op hun niveau en passend onderwijs bieden dat zoveel mogelijk aansluit op wat ieder kind nodig heeft (zijn onderwijsbehoeften). Flexibiliteit is noodzakelijk om dit maatwerk te kunnen leveren omdat elk kind uniek is. Sinds schooljaar 2016-2017 zijn wij stapsgewijs aan de slag gegaan om te verkennen welke toekomstige organisatievorm het beste aansluit bij onze visie op BS Cortemich. We willen een organisatiemodel gaan inzetten dat ons zoveel mogelijk de ruimte biedt om tot maatwerk te komen waarbij we kunnen aansluiten op de onderwijsbehoeften van het kind en een rijke leeromgeving kunnen bieden.    

Het huidige leerstofjaarklassensysteem, dat de leerstof als uitgangspunt neemt en de leerlingen in groepen verdeelt op basis van hun leeftijd, past volgens ons niet meer bij het zo optimaal mogelijk vormgeven van onderwijs. Het verzorgen van passend onderwijs binnen het leerstofjaarklassensysteem knelt en leidt tot steeds meer werkdruk. We kunnen beter onderwijs bieden als het uitgangspunt van ons onderwijs de ontwikkeling van het kind centraal stelt. Ervaringen in`Onderwijs Anders Organiseren`hebben ons de afgelopen periode voldoende vertrouwen gegeven om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te realiseren waardoor we hier op verder willen bouwen. ‘Onderwijs Anders Organiseren’ is tevens een programmalijn uit het strategisch beleidsplan van ons schoolbestuur Stichting Innovo en wordt hierdoor ook ondersteund en gefaciliteerd.   

Kort samengevat kunnen we het volgende zeggen:
Door ons onderwijs op BS Cortemich anders te organiseren willen wij de kwaliteit van het onderwijs versterken, waardoor onze kinderen:

 • meer intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren;
 • meer betrokken zijn bij het leren en er plezier aan beleven;
 • aanbod krijgen dat beter aansluit op het niveau en de onderwijsbehoeften;
 • vaardigheden leren die ze in de toekomst nodig hebben, zoals samenwerken, probleem oplossen, zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid en zelfreflectie.

Wat betekent Anders Organiseren in de praktijk ?

Er wordt in de groepen 3 t/m 8 bij de vakgebieden lezen in alle groepen groepsoverstijgend samengewerkt, in de groepen 1-2 en 2-3 gebeurt dit tijdens de speelwerkles.  Leerkrachten werken hierbij tijdens gedeelten van de dag intensief samen om het onderwijs op maat te verzorgen. Kinderen werken in een afgebakende leeromgeving die voor een selecte groep leerlingen en professionals beschikbaar is gesteld (een unit) met activiteit gerelateerde werkplekken die ruimte biedt aan diversiteit van leer-werkbehoeften. Dit kan binnen en buiten het klaslokaal zijn en hierbij benoem je ‘zones’ in de afgebakende leeromgeving: bijvoorbeeld een instructieruimte, een stilteruimte of een samenwerkingsruimte.

De doorgaande lijn dag-weektaken is in ontwikkeling en deze ondersteunt het groepsoverstijgend werken. De leerlingen zien op basis gedurende de dag meerdere professionals uit de bouw/ unit die hen ondersteunen om de doelen te bereiken en begeleiden bij het werken. In een unit werkt een team van professionals samen, te weten enkele leerkrachten. Vaak ook aangevuld met een onderwijsondersteuner en stagiaires. Hierbij wordt een plan opgesteld (unitplan) wat elk kind nodig heeft om de doelen van het leerjaar te bereiken. Leerlingen weten wanneer ze welke instructie hebben (en bij welke leerkracht). Ook weten ze wat ze in de verwerking moeten en mogen doen (middels het planbord/ de dagtaak / de weektaak). Leerkrachten geven heterogene instructies bijvoorbeeld voor de hele groep van een leerjaar,  maar ook homogene instructies in kleine groepjes op basis van de doelen uit het aanbod. De leerkrachten van de groepen 1-2 geven IBA’s in kleine groepen en maken samen gebruik van een werkunit ( dubbel groepslokaal met schuifwand open) en de zone. De leerkracht is naast instructeur ook coach en begeleidt de kinderen tijdens de verwerking en controleert of de leerlingen de leerstof begrepen hebben.  

Route voor de toekomst
Doordat we de laatste twee schooljaren met Corona geconfronteerd werden en daarbij twee lockdowns, groepen in quarantaine etc. zijn niet alle voorgenomen doelen tot uiting gekomen.
De komende schooljaren zullen we onze doelen goed tegen het licht houden en daarbij prioriteren. 
Deze zijn terug te lezen in ons schooljaarplan dat ter goedkeuring is aangeboden aan de MR.   

Ieder jaar stellen we de groepen zorgvuldig samen waarbij we streven naar zoveel mogelijk ‘gelijkwaardige’ stamgroepen qua behoeften aan zorg, verdeling jongen –meisje, verdeling van het leerjaar en anticiperen op de sociale contacten die het kind heeft.   

Concluderend kunnen we samenvatten dat onze missie `Groeien doen we natuurlijk samen` ook in het nieuwe schooljaar weer de richtingaanwijzer zal zijn voor onze schoolontwikkeling.  In de huidige, steeds veranderende samenleving  is het des te belangrijk om ons onderwijs nog passender, betekenisvoller en kwalitatief sterker te maken. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groepen 1 en 2
De werkwijze in de groepen 1-2 verschilt met de werkwijze in de overige groepen. Kleuters leren vooral spelenderwijs. De leerkrachten werken met de methodiek Speelplezier. Aan de hand van een thema of project komen de vak- en vormingsgebieden aan de orde. Wij gaan daarbij uit van de brede basisontwikkeling van kring, spelen, werken en sociaal functioneren. We volgen de methode Speelplezier met haar routines: voorbeeldspel, woordbeeldactiviteit, gezamenlijk net alsof spel, en het klankspel. Niet alle kinderen vragen om hetzelfde onderwijs. Wij werken bij ieder ontwikkelingsgebied met drie niveaugroepen. Via IBA’s (Ingeplande Begeleide Activiteiten) en beschreven anekdotes, die we vastleggen in de Groeiwijzers en Portfolio, volgen we de kleuters in hun ontwikkeling. Wij bieden de kinderen een rijke leeromgeving die aansluit bij hun ontwikkeling. Wij observeren de kinderen zorgvuldig en kijken welk ontwikkelingsschepje we er bovenop kunnen doen. Dit betekent dat wij soms iets extra’s doen, soms even wachten, iets overslaan, iets aanpassen. De begeleiding van de leerkracht is erop gericht dat kinderen zich veilig en competent voelen. Wij hechten aan de zelfstandigheidsontwikkeling. Wij houden van ieder kind een digitale Groeiwijzer bij en een portfolio met anekdotes. De volgende ontwikkelingen van het kind worden vastgelegd: welbevinden, betrokkenheid, sociale redzaamheid, verbeeldend samenspel, construeren en taal/denken, gesprekken, taalproductie, verhaalbegrip en de relatie tussen gesproken en geschreven taal, functioneel lezen en schrijven, taalbewustzijn, alfabetisch principe, tellen, meten, meetkunde, grove motoriek, fijne motoriek. Vanuit de methodiek Speelplezier proberen we de kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal conform wens verloopt te helpen d.m.v. actieplannen, dit zijn: groeps- of individuele handelingsplannen. Er wordt gewerkt met weekopdrachten en “moet” werkjes die door de kinderen zelf ingepland worden en aan het eind van de week klaar moeten zijn.

De overgang van groep 2 naar 3
Een belangrijk moment in het basisschoolleven van een kind is nog altijd de overgang van groep 2 (de kleuterklas) naar groep 3. De vraag daarbij is steeds of de ontwikkeling van een kind gebaat is bij een overgang naar groep 3. Soms zijn de kinderen in groep 2 nog zo gericht op spelen en open onderwijssituaties, dat de overgang naar groep 3 te abrupt is. Als het kind dan toch overgaat, is het niet zeker dat er een doorgaande ontwikkeling plaatsvindt. Soms is er ook sprake van specifieke ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsstoornissen. Dat betekent dat de overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3 weloverwogen moet plaatsvinden. Het nadenken over de overgangsbeslissing begint al in januari in groep 2. Het uitgangspunt hierbij is de voortgang in de verschillende ontwikkelingsgebieden, geregistreerd in de digitale Groeiwijzer van de methode Speelplezier. Daarnaast wordt er aanvullend gebruik gemaakt van de Cito-toetsen(*): Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters. Wanneer op grond van deze gegevens twijfels zijn of het voor de ontwikkeling van uw kind niet verstandig is om na de vakantie te starten in groep 3, nemen wij contact met u op. Tevens geven wij in een gesprek aan, wat er dient te gebeuren om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren en hoe u daar thuis bij kunt aansluiten. De school bepaalt of een kind naar de volgende groep kan of niet.

(*) In schooljaar 2021-2022 onderzoeken wij diverse leerlingvolgsystemen voor groep 1-2. Dit omdat de Cito-toetsen zoals we ze kennen worden afgeschaft. 

Verlenging kleuters, doubleren en versnellen
Wanneer ondanks alle extra aandacht en zorg de ontwikkeling van een kind vertraagd verloopt, kan het zinvol zijn om een jaar extra te ‘kleuteren’ (verlengen). Vanaf groep 3 noemen we dit doubleren. We gaan er in deze gevallen van uit dat een groep overdoen ‘de basis’ verstevigt, zodat de leerling de rest van de schooljaren waarschijnlijk goed kan doorlopen. Het kan echter ook gebeuren dat de ontwikkeling van een kind zo snel gaat dat het – om aan te blijven sluiten bij de ontwikkeling/behoefte – verstandig is om te ‘versnellen’. Dit kan bijvoorbeeld door voor bepaalde vakken alvast aan te sluiten bij de volgende groep of door zelfs een jaar over te slaan. Het versnellen kan echter alleen dan wanneer we geen problemen verwachten met het welbevinden van het kind. Ook sociaal-emotioneel moet een kind dat aankunnen! In alle geschetste gevallen wordt de procedure beschreven in het protocol “doubleren/versnellen”.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten een onderbreking van de schooldag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan 1 stuk bezig zijn met leren. De basisschool moet zorgen voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft realistisch en objectief de mogelijkheden van onze school voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen en expliciet de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die extra ondersteuning nodig hebben. Het geeft een helder beeld van zowel de onderwijsinhoudelijke als de procesmatige en structurele kenmerken van de school op het niveau van basis- en extra ondersteuning.
In het schoolondersteuningsprofiel van Cortemich, waarmee de MR in februari 2021 heeft ingestemd, staat omschreven wat Cortemich in het kader van passend onderwijs aan ondersteuning kan bieden.
Samenvattend: Cortemich biedt de basisondersteuning. Dit is onderzocht en aangetoond middels het inspectiebezoek in september 2014 en in het verificatieonderzoek in 2016. Op school wordt in voldoende mate planmatig en handelingsgericht gewerkt. De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning afgestemd op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De vraag is of dit, gezien diverse ontwikkelingen, gerelateerd aan bezuinigingen en krimp, zo kan blijven. Derhalve brengen wij bij elke aanmelding vooraf de specifieke hulpvraag/ondersteuningsbehoefte goed in kaart, waarbij onderzocht wordt of er op bovenstaande onderdelen mogelijk problemen zouden kunnen ontstaan. Vervolgens komen wij dan tot een weloverwogen besluit om al dan niet tot aanname op onze school over te gaan. 

Hoewel er de verplichting is van het hebben van een SOP zijn wij van mening dat elk kind anders is. Een aanvraag vanuit een SO/SBO voor plaatsing op onze school wordt dan ook individueel bekeken en uiteindelijk over beslist. Behalve aanwezige specialisaties zijn de volgende zaken ook van belang om te komen tot aanname of niet:

- groepsgrootte

- aanwezige zorgbehoefte van de groep

Het SOP is te vinden via onderstaande link op onze website.
https://cortemich.nl/pagina/412258/Passend+onderwijs+en+schoolondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De schoollogopedie
Binnen de lokaal educatieve agenda van de gemeente Voerendaal is logopedie op de basisschool verankerd. Door middel van gemeentelijke subsidie kunnen wij structureel op vrijdagen gebruik maken van de diensten van een logopediste. Via school kunt u met haar in contact komen. De schoollogopedie wordt op Cortemich als volgt ingevuld:  

Peuters :

 • Streven naar Logopedische screening van álle peuters in Peuteropvang (POV) Voerendaal en kinderdagverblijf (KDV) Catootje. Indien dit niet haalbaar blijkt binnen de uren die de logopediste heeft, wordt de screening uitgevoerd middels observaties in de groepen.
  Doel ervan is het voorkomen van achterstanden in de spraak- en taalverwerving. Het streven is om peuters zonder achterstand op het gebied van spraak en taal de basisschool te laten instromen. De interventie heeft dus een preventief karakter. De observatie van de kinderen vindt plaats in de peuterspeelzaal en kinderdagverblijf, terwijl de kinderen spelen. Kinderen blijven  in de voor hen vertrouwde omgeving. Door de regelmatige bezoeken van de logopediste raken de kinderen vertrouwd met haar, wat de interactie op het ogenblik van de observatie verhoogt. Tijdens de observatie wordt gekeken naar o.a. contact, aandacht, interactie, taal (begrip, zinsbouw, woordenschat, grammatica), spraak, stem en gehoor. Via een kort verslag worden de observaties aan de ouders teruggekoppeld. Via een overgangsformulier gaan de gegevens van de peuterspeelzaal, met instemming van de ouders, naar de basisschool.
 • Voor en/of na de observatie vindt terugkoppeling met de leidsters plaats. Hierdoor wordt hun kennis ten aanzien van de spraak- en taalverwerving bij kinderen verbeterd.
 • Onderzoeken uitvoeren bij kinderen waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van een spraak/taalverwerving problematiek. Deze onderzoeken vinden plaats in het bijzijn van de ouders. Aansluitend worden de testgegevens met hen besproken en wordt een advies geformuleerd.
 • Controles van peuters. Jonge kinderen zijn volop in ontwikkeling. Directe interventie is niet altijd meteen noodzakelijk. Het natuurlijke proces moet in een aantal gevallen kans krijgen en ouders moeten de kans krijgen om met adviezen aan de gang te gaan. Het volgen van een aantal peuters is dan wel noodzakelijk.  

Kleuters:

 • Vroegtijdig signaleren van spraak- en taalproblemen van kinderen die niet gezien zijn op de POV Voerendaal of op KDV Catootje. Aangezien slechts 80% van de kinderen die de basisschool bezoeken op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf hebben gezeten, komt 20% ongescreend de basisschool binnen. De leerkrachten van de kleutergroepen geven aan welke kinderen dat zijn, zodat ze kunnen worden gezien door de logopedist.
 • Op aanvraag door de leerkrachten kan de logopedist bij kinderen een aantal toetsen uit het Protocol Dyslexie afnemen. In deze toetsen wordt gekeken in welke mate de leesvoorwaarden op gang komen. Afhankelijk van de resultaten wordt met de leerkracht besproken of, waar en op welke manier zij de kinderen in de klas extra ondersteuning kan geven. In de tweede helft van het schooljaar wordt voor sommige leerlingen een “voorschot” behandeling ingezet dat is gericht op extra training van de leesvoorwaarden. Deze “voorschot” wordt gegeven door de leerkracht, logopediste of Intern Begeleider van groep 1-2. Hierbij wordt individueel of in kleine groepjes leerlingen gewerkt.  In een latere fase  kan de toets herhaald worden en wordt er geëvalueerd of de extra ondersteuning gewerkt heeft. Deze gegevens gaan in een rapport mee naar groep 3.

Terug naar boven