Cortemich Brede School Voerendaal

Cortemich 2 6367 CG Voerendaal

 • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
 • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
 • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
 • De indelingen van de groepen is als volgt.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Brede school Cortemich, Voerendaal!

Wij staan voor:

 • alles in één gebouw: school, kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, maatschappelijk werk, consultatiebureau
 • opvang voor uw kind mogelijk van 07.30 uur tot 18.30 uur, ook tijdens vakanties!
 • een veilige en centrale ligging met een landelijke omgeving in Zuid Limburg
 • goede onderwijsresultaten met veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling

Kijk op onze website voor álle informatie, waaronder:

 • schoolgids
 • schoolkalender
 • praktische info zoals: schooltijden, oudervereniging en ouderbijdrage, overblijfmogelijkheden, etc.

www.cortemich.nl

In aanvulling op de schoolgids van onze school, treft u op de site van ons bestuur uitgebreide informatie aan over een aantal onderwerpen.

https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html

Met vriendelijke groet,

Roland van der Steen

directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • groeien
 • natuurlijk
 • samenwerken
 • veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden nieuwe leerling 

Bij het aanmelden van uw kind is een aantal zaken belangrijk om te weten. 
Meld uw kind tijdig aan! Een schooljaar start doorgaans in augustus/september en duurt meestal tot juli. Gedurende het schooljaar stromen de kinderen in de groepen één in op het moment dat zij vier jaar worden. Aangezien het aantal instromers per maand/jaar nooit gelijk is, is het voor school van belang om tijdig te weten wanneer zij een nieuwe leerling mogen verwachten. Hierdoor wordt de planning overzichtelijk en kunnen wachtlijsten worden voorkomen. Bovendien heeft de school dan de tijd u uit te nodigen voor een intakegesprek. Om deze redenen vragen wij u dan ook vriendelijk om tijdig (rondom 3e verjaardag) bij de Ib'er van de onderbouw ellen.zwackhalen@innovo.nl  aan te geven dat er een nieuwe leerling verwacht kan worden middels het invullen van het aanmeldformulier op deze site!  Indien uw kind een "zij-instromer" is, dat wil zeggen aangemeld wordt na het vierde levensjaar en bijvoorbeeld ten gevolge van een verhuizing of andere reden, dan meldt u dit zo spoedig mogelijk bij ons, dit kan telefonisch of per mail. In principe gelden dezelfde regels van toelating. 

Aanname en inschrijving procedure
De procedure is als volgt: ouders melden hun kind aan middels het invullen van het aanmeldformulier op de site en deze te mailen naar ellen.zwackhalen@innovo.nl, de school beslist over toelating. Een kind is pas officieel leerling, wanneer het vervolgens de school daadwerkelijk bezoekt. De IB-er van de onderbouw, Ellen Zwackhalen, voert met u als ouder(s) een intakegesprek indien het gaat om een aanmelding van een kind voor groep 1,2 of 3. Binnen 6 weken krijgen jullie bericht of uw zoon/dochter is toegelaten.  Voor meer info of het maken van een afspraak voor een intakegesprek kunt u mailen naar ellen.zwackhalen@innovo.nl of naar ons school emailadres: info.cortemich@innovo.nl. Ook is het mogelijk een kennismakingsgesprek te plannen wanneer u nog eerst wil rondkijken op diverse basisscholen.  Bij elke aanmelding is het van belang dat wij vooraf goede informatie krijgen om op basis daarvan wel of niet over te kunnen gaan tot inschrijving op onze school. Wij vragen dan ook altijd uw toestemming om informatie op te mogen vragen bij bijvoorbeeld de Peuterspeelzaal/Kinderdagverblijf indien het om een aanmelding van een 4-jarige gaat en bij de voorgaande school indien het om een "zij-instromer" gaat.  

Vanaf de dag dat uw zoon/dochter 4 jaar wordt, mag deze instromen; vanaf 5 jaar is het kind leerplichtig. Vanaf 3 jaar en 10 maanden bestaat de mogelijkheid voor uw kind om maximaal 5 dagen mee te draaien in het kader van 'schoolgewenning'. Onze voorkeur en ons advies is om deze 5 dagen aaneengesloten te gebruiken in de week voordat uw kind 4 jaar wordt.  

Regels van toelating 
De wet vermeldt dat de beslissing over toelating van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. In de praktijk is dat de schooldirectie.  
Bij beslissing over toelating, kijken we vooraf of we de zorg en begeleiding kunnen bieden die voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is. De aanname-criteria van onze school zien er als volgt uit: 

- alhoewel onze school een katholieke school is, worden in principe leerlingen van elke geloofsovertuiging tot onze school toegelaten, mits de katholieke grondslag van onze school gerespecteerd wordt; 

- onze school staat in beginsel open voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking. Indien er beslist moet worden over de toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we de juiste ondersteuning en specifieke begeleiding kunnen bieden die voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is. Indien er besloten wordt tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders is samengesteld, gehandeld worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure worden van jaar tot jaar bekeken.   

Informatie over de ondersteuning die onze school kan bieden, is opgenomen in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat op de website van onze school te vinden is.  

De leerplichtwet 
Een kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het 5 jaar wordt. U bent verplicht ervoor te zorgen dat uw kind dan op een school ingeschreven staat en de school ook daadwerkelijk bezoekt. Het kan gebeuren dat een schoolweek van zo'n 24 uren voor een vijfjarige kleuter nog wat te vermoeiend is. Als dat zo is, kunt u gebruik maken van een speciale regeling. Die houdt in dat een vijfjarige kleuter ten hoogste vijf uren per week thuis mag blijven. Op verzoek van de ouders kan de directie van de school dat tot tien uur per week uitbreiden. Deze uren mogen niet worden opgespaard. Als u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient u tijdig contact op te nemen met de schoolleiding. Zodra uw kind zes jaar wordt, houdt deze regeling op.  Voor uitgebreide informatie, incl. de wettekst (passage met betrekking tot aanmelding en toelating), verwijzen wij u naar de site van Innovo. Tijdens het intakegesprek wordt het Cortemich intakeformulier samen met u ingevuld. Uitgebreide informatie hierover, treft u via www.innovo.nl. Ga naar www.innovo.nl en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
480
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Hoewel de wet voorschrijft dat er iemand als aanspreekpunt dient te fungeren bij pesten is nergens verplicht deze persoon "pestcoördinator" te noemen. Sterker nog, het hebben van een pestcoordinator is niet eens verplicht: https://www.schoolenveiligheid.nl/veelgestelde-vragen/is-anti-pestcoordinator-verplicht/

Ondanks dit vinden wij het erg belangrijk dat we een aanspreekpunt hebben en we goed omgaan met mogelijk pestgedrag op onze school. Daarom hebben wij alles wat we hieromtrent doen samengevat in ons document "omgaan met elkaar" Daarin zit ook het pestprotocol. Wij verwijzen u daarom naar dit document dat als bijlage is toegevoegd.

Wij vinden het te ver gaan om alle documenten zoals: veiligheidsplan, RIE etc.  te gaan uploaden. Iemand die deze documenten graag wilt inzien, kan contact opnemen met de directeur van school.

Wilt u meer weten over sociale veiligheid op school verwijzen wij u graag door naar de website van ons bestuur INNOVO middels onderstaande link
https://www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html

Terug naar boven