Cortemich Brede School Voerendaal

Cortemich 2 6367 CG Voerendaal

 • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
 • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
 • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
 • Plattegrond Cortemich schooljaar 2020-2021

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Brede school Cortemich, Voerendaal!

Wij staan voor:

 • alles in één gebouw: school, kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, maatschappelijk werk, consultatiebureau
 • opvang voor uw kind mogelijk van 07.30 uur tot 18.30 uur, ook tijdens vakanties!
 • een veilige en centrale ligging met een landelijke omgeving in Zuid Limburg
 • goede onderwijsresultaten met veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling

Kijk op onze website voor álle informatie, waaronder:

 • schoolgids
 • schoolkalender
 • praktische info zoals: schooltijden, oudervereniging en ouderbijdrage, overblijfmogelijkheden, etc.

www.cortemich.nl

In aanvulling op de schoolgids van onze school, treft u op de site van ons bestuur uitgebreide informatie aan over een aantal onderwerpen.

https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html

Met vriendelijke groet,

Roland van der Steen

directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • groeien
 • natuurlijk
 • samenwerken
 • veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerplicht

Een kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het 5 jaar wordt. U bent verplicht ervoor te zorgen dat uw kind dan op een school ingeschreven staat en de school ook bezoekt. Het kan gebeuren dat een schoolweek van zo’n 24 uren voor een vijfjarige kleuter nog wat te vermoeiend is. Als dat zo is, kunt u gebruik maken van een speciale regeling. Die houdt in dat een vijfjarige kleuter ten hoogste vijf uren per week thuis mag blijven. Op verzoek van de ouders kan de directie van de school dat tot tien uur per week uitbreiden. Deze uren mogen niet worden opgespaard. Als u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, neem dan tijdig contact op met de schoolleiding. Zodra uw kind zes jaar wordt, houdt deze regeling op. Let op: hoewel voor een 4-jarige nog geen leerplicht geldt, is het ook voor 4-jarigen goed om elke dag op school te zijn! Dit biedt de kinderen de structuur en regelmaat die wij belangrijk vinden. Daarom vragen wij om deze kinderen zo min mogelijk thuis te houden en de schoolvakanties daarbij te respecteren. Behalve de nadelige gevolgen groeien doen wij natuurlijk samen! Voor het kind brengt de afwezigheid ook voor de leerkracht en de overige kinderen ongemakken met zich mee. Ook voor 4 jarigen dient het verlof daarom via de administratie/directie van school aangevraagd te worden.

Aanname en inschrijving

De procedure is als volgt: ouders melden hun kind aan via de administratie van school, de school beslist over toelating. Een kind is pas officieel leerling, wanneer het vervolgens de school daadwerkelijk bezoekt. Vanaf de dag dat uw zoon/dochter 4 jaar wordt, mag deze instromen; vanaf 5 jaar is het kind leerplichtig. De school bepaalt in welke groep het kind wordt geplaatst. Vanaf 3 jaar en 10 maanden bestaat de mogelijkheid om maximaal 5 dagen mee te lopen als ‘schoolgewenning’. Wij adviseren om deze 5 dagen een week voordat uw kind vier jaar wordt te gebruiken. Wij hebben twee informatiemiddagen, bedoeld voor de ouders van kinderen die 3 jaar zijn. Een in het najaar en een in het voorjaar. Voor de exacte datum kunt u in de kalender op onze website kijken. Daarnaast kunt u altijd een afspraak maken en voert de intern begeleider van de onderbouw meestal het intakegesprek. Zorgt u er a.u.b. dat u rondom het derde levensjaar van uw kind, ons alvast informeert zodat wij met uw kind in de groepsplanning alvast rekening kunnen houden. Dit kan via de administratie. Onze intern begeleider onderbouw belt u vervolgens voor het plannen van een afspraak.

Regels voor toelating

De Wet primair onderwijs (Wpo) en Wet op de expertisecentra (WEC) vermelden dat de beslissing over toelating van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. In de praktijk ligt deze beslissingsbevoegdheid bij de directie van onze school.

De aannamecriteria van onze school zien er als volgt uit:

- alhoewel onze school een katholieke school is, worden in principe leerlingen van elke geloofsovertuiging tot onze school toegelaten, mits de katholieke grondslag van onze school gerespecteerd wordt;

- onze school staat in beginsel open voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking. Indien er beslist moet worden over de toelating, houden we rekening met dat wat het kind nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling. Indien er besloten wordt tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders is samengesteld, gehandeld worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure worden van jaar tot jaar bekeken.

Informatie over de ondersteuning die onze school kan bieden, is opgenomen in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat op de website van onze school te vinden is.

Wanneer een groep te groot dreigt te worden dan kan besloten worden om een leerlingen stop in te stellen in een bepaald leerjaar. Hier is geen getal aan verbonden omdat dit ook te maken heeft met de zorgcapaciteit die in een groep geboden kan worden. Wanneer de maatregel leerlingenstop van kracht gaat, zal direct de MR op de hoogte gebracht worden. In verband met de groepsgrootte in de kleutergroepen kan het voorkomen dat kinderen niet direct kunnen starten wanneer zij 4 worden. Wij merken dit vooral wanneer er onverwacht 4 jarigen worden aangemeld waarmee wij in onze planning geen rekening hebben kunnen houden.

Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/regels-voor-aanmelding-en-toelating.html

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
495
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Hoewel de wet voorschrijft dat er iemand als aanspreekpunt dient te fungeren bij pesten is nergens verplicht deze persoon "pestcoördinator" te noemen. Sterker nog, het hebben van een pestcoordinator is niet eens verplicht: https://www.schoolenveiligheid.nl/veelgestelde-vragen/is-anti-pestcoordinator-verplicht/

Ondanks dit vinden wij het erg belangrijk dat we een aanspreekpunt hebben en we goed omgaan met mogelijk pestgedrag op onze school. Daarom hebben wij alles wat we hieromtrent doen samengevat in ons document "omgaan met elkaar" Daarin zit ook het pestprotocol. Wij verwijzen u daarom naar dit document dat als bijlage is toegevoegd.

Wij vinden het te ver gaan om alle documenten zoals: veiligheidsplan, RIE etc.  te gaan uploaden. Iemand die deze documenten graag wilt inzien, kan contact opnemen met de directeur van school.

Wilt u meer weten over sociale veiligheid op school verwijzen wij u graag door naar de website van ons bestuur INNOVO middels onderstaande link
https://www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html

Terug naar boven