Cortemich Brede School Voerendaal

Cortemich 2 6367 CG Voerendaal

 • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
 • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
 • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
 • De indelingen van de groepen is als volgt.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Trendanalyse ‘Eindopbrengsten’
De eindtoets die groep 8 maakt wordt jaarlijks bekeken om te zien of er een bepaalde trend zichtbaar is waar wij als school verbeterpunten uit kunnen halen. Dat doen we door:
1.         Bevindingen resultaten m.b.t. de standaardscores. Wat is de algemene trend van de afgelopen jaren (bijv. het school-gemiddelde t.o.v. het landelijk gemiddelde?)
2.         Vanaf 2016 is de afname van de eindtoets veranderd. Scholen kunnen kiezen uit een aanbod van eindtoetsen. De afnameperiode is verplaatst van februari naar april.

Vanaf 2018-2019: andere eindtoets: Route 8 
Cortemich heeft gekozen voor een andere Eindtoets. Na vele jaren gewerkt te hebben met de eindtoets van Cito is vanaf schooljaar 2018-2019 Route 8 afgenomen. Deze toets wordt geheel digitaal afgenomen, is volledig adaptief en de afnameduur blijft beperkt tot 2-3 uur. Route 8 bestaat uit Lezen, Taalverzorging en Rekenen en Wiskunde. De facultatieve module Wereldoriëntatie maakt geen deel van deze toets uit. Optioneel is de afname van het onderdeel “Functioneren”. Opgenomen zijn ook een uitgebreide leerling en schoolrapportage.

Hierdoor is het helaas niet mogelijk om de trendontwikkeling grafisch weer te geven en te vergelijken aangezien we vorige schooljaren de Eindtoets van Cito hebben afgenomen. Cortemich behaalt een gemiddelde score van 214. Het landelijk gemiddelde ligt op 204. Overzicht van de referentieniveaus: De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal en rekenen, uitgedrukt in fundamenteel of streefniveau wanneer zij de basisschool verlaten.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengstgericht werken op basis van ons onderwijs leerling volgsysteem.

Op basis van de medio-toetsen LOVS (Cito) voert Cortemich elk jaar in maart/april een diepteanalyse uit. De basis hiervoor is steeds een dwarsdoorsnede van alle groepen op alle getoetste vakgebieden.  

Aan de hand van deze doorsnede kunnen opvallende zaken zichtbaar worden. Wij gebruiken daarvoor de term: ”zorgsignaal”. Van een zorgsignaal is sprake wanneer de grens die de school zichzelf gesteld heeft t.a.v. het scoringspercentage boven/onder het landelijk gemiddelde, overschreden wordt. Op Brede School Cortemich is deze grens, afwijkend van de 50% norm die Cito hanteert, gelegd op 35%. Dit betekent dat wanneer 35% of meer van onze kinderen in een bepaald leerjaar een toets beneden het landelijk gemiddelde scoort dit gezien wordt als een zorgsignaal.

Uitgaande van onze populatie vinden wij dit een goed uitgangspunt, want o.i. leiden ‘Hoge verwachtingen tot hoge opbrengsten’. De landelijke richtlijn is 50%, wij zijn dus eigenlijk ambitieuzer en leggen de lat op 65%. Hierdoor zien wij scores tussen de 50% en 65% als een zogenaamd “zorgsignaal” en gaan wij deze op de genoemde wijze onderzoeken en analyseren. Vertaald in niveau- aanduiding betekent dit: 55% van de leerlingen zitten in niveau I en II, 20% in niveau III en 25% in niveau IV en V.    

Elk zorgsignaal wordt door ons nader onderzocht om zo te komen tot een mogelijke verklaring, en waar nodig een aanpak vast te stellen voor de daaropvolgende periode. Dit doen wij aan de hand van trendanalyses en groepsanalyses. Bij de analyses wordt uitgegaan van een aantal basishypothesen:

 • Het niveau van een vak/onderdeel is constant;
 • Het niveau van een jaargroep is constant;
 • Het niveau van een groep leerlingen is constant;
 • De ontwikkeling volgt een vaste trend, zowel landelijk als binnen de school;
 • Het niveau is vak onafhankelijk;
 • Het niveau is toets onafhankelijk.    

De resultaten hiervan bespreken wij met het hele team tijdens studiedagen. De bevindingen die daar worden gedaan, vormen een belangrijke input voor de mogelijke acties die wij gaan ondernemen om de zorgsignalen te verkleinen of zelfs op te heffen.Het doel is om te komen tot samenhangende verbetervoorstellen.

Doel: meer dan 50% van de leerlingen bij de beste 50% scores landelijk gezien.
Streefdoelen Cortemich: 55% van de leerlingen behaalt een score van I of II en slechts 25% behaalt een IV of V.
Aan het eind van het schooljaar maken wij wederom een dwarsdoorsnede en analyseren dan de toetsen die in juni gemaakt zijn. Bij de start van het nieuwe schooljaar zullen deze op dezelfde wijze geanalyseerd worden om deze te kunnen vertalen naar concrete actiepunten voor de korte en lange termijn. Deze analyses zijn op te vragen bij de intern begeleider van de school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 nemen in april deel aan de verplichte eindtoets. Op basis van de resultaten van de afgelopen periode, het voorlopig advies eind groep 7 en rekening houdend met de kindkenmerken brengen de groepsleerkracht en Intern Begeleider een advies uit over het vervolgonderwijs. Dit advies wordt opgenomen in een onderwijskundig rapport dat de ouders bij de schooladviesgesprekken meekrijgen. De ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze. Tevens machtigen zij die school tot het opvragen van toets- en leerresultaten en het schooladvies. Elke leerling die vroegtijdig onze school verlaat, krijgt een onderwijskundig rapport mee als informatie voor de nieuwe school.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Vierjaarlijks Inspectietoezicht Cortemich
Op 8 september 2014 heeft de inspectie Cortemich Brede School Voerendaal bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken.
Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de school beoordeeld met een beperkte set indicatoren, waarmee zij overeenkomstig de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) kan beoordelen of de school op belangrijke onderdelen onderwijs van voldoende kwaliteit biedt. Deze indicatoren hebben betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Conform de uitgangspunten van het programmatisch handhaven is tevens standaard gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd. De bevindingen uit het onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek worden gebruikt om te bezien of het reeds aan de school toegekende basisarrangement kan worden gehandhaafd.

De bevindingen zijn gebaseerd op:

 • de bestudering van schooldocumenten en handelingsplannen
 • de groepsbezoeken voor het beoordelen van de planmatige uitvoering van de zorg
 • de gesprekken met de directie en de intern begeleiders

Conclusie uit het rapport
Kwaliteit Het onderwijs op Cortemich Brede School Voerendaal is op de onderzochte onderdelen op orde. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden blijft het basisarrangement gehandhaafd. De bevindingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse, waarbij opnieuw bekeken wordt of het toezichtarrangement eventueel moet worden aangepast.

Naleving
De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. Het volledige rapport is te vinden op onze website.  

Verificatieonderzoek november 2016
Op 11 november 2016 heeft de onderwijsinspectrice, mevr. Reemers, onze school bezocht in het kader van een verificatieonderzoek waarbij de school beoordeeld is op de onderdelen:

 • Schoolklimaat, (deelgebied Veiligheid), beoordeling “voldoende”
 • Onderwijsresultaten, beoordeling “voldoende”
 • Kwaliteitszorg en ambitie (deelgebieden: kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording/dialoog), alle drie deelgebieden beoordeeld met “goed”.  

Tijdens dit bezoek heeft de inspectrice gesproken met directie en IB, leerkrachten, kinderen, ouders en overblijfkrachten.

Themaonderzoek schooljaar 2020-2021
In het schooljaar 2020-2021 heeft een themaonderzoek door de inspectie plaats gevonden. Hieruit is gebleken dat de resultaten van de leerlingen conform verwachting waren t.o.v. de populatie.

Terug naar boven