Archipelschool De Branding

Bouwen Ewoutstraat 51 4381 PP Vlissingen

  • Motivatie, betrokkenheid en sterke gedragscultuur.
  • Passie, plezier en prestatie.
  • Vrijheid, ontmoeting en gelijkwaardigheid
  • welbevinden en leren centraal
  • De eerste Gelukkige School in Zeeland.

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool de Branding is een Archipelschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Op basis van een helder profiel en een sterke onderlinge verbondenheid verzorgen de Archipelscholen ieder voor zich en gezamenlijk kwalitatief, toekomstgericht, kindgericht en maatschappijgericht onderwijs.

De Branding is een openbare basisschool, die door iedereen bezocht kan worden in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Dat wil zeggen dat er niet gekeken wordt naar godsdienst, huidskleur of levensovertuiging. Ieder kind tussen 4 en 12 jaar is welkom. We gaan ervan uit dat kinderen zich moeten kunnen ontplooien binnen gestructureerde situaties. Door middel van spelen en leren in zo’n omgeving ontwikkelt het kind zich tot een zelfstandig mens. We willen graag het volgende bereiken:• dat kinderen een positieve kijk en houding hebben t.o.v. de samenleving;• dat zij zich weerbaar weten op te stellen;• dat zij een weg kunnen vinden in de overstelpende hoeveelheid informatie die op hen afkomt;• dat zij met respect en tolerantie omgaan met andere mensen, ook met mensen die zich onderscheiden door een handicap, door hun huidskleur, geloof of sekse.Belangrijk is dat het kind bij alles wat het ontmoet of aangeboden krijgt zichzelf kan blijven. Het moet de dingen op zijn eigen wijze kunnen hanteren en opnemen om ermee aan zichzelf te bouwen. Zo ontstaat een begin van vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • plezier
  • vertrouwen
  • veiligheid
  • prestatie
  • samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1 oktober 2021 telt onze school 137 kinderen. We werken met 7 groepen. Groep 7 en 8 zijn samengevoegd en krijgen les van drie leerkrachten met ondersteuning van een onderwijsassistent.

Daarnaast hebben we op maandag en dinsdag een schakelklas gekoppeld aan groep 2. De kinderen die hieraan deelnemen krijgen een extra taalaanbod. De leerkracht van groep 2 en de intern begeleider van de school verzorgen het Schakelklasprogramma.

Elk schooljaar brengen we de leerling-kenmerken in beeld. Daarnaast analyseren we uitgebreid met elkaar de resultaten van ons onderwijs en verwerken deze in het Analysedocument Opbrengsten. Op basis van al deze gegevens brengen we de onderwijsbehoeften in beeld en wordt ons onderwijsaanbod vastgesteld. Dit betekent o.a. dat 60% van onze onderwijstijd besteed wordt aan rekenen, taal en lezen. Ook is er veel aandacht voor sociaal en executief gedrag.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven