Archipelschool De Branding

Bouwen Ewoutstraat 51 4381 PP Vlissingen

Schoolfoto van Archipelschool De Branding

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster geeft u informatie over Archipelschool De Branding, een school in het centrum van Vlissingen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. De Branding is één van de openbare basisscholen op Walcheren. Deze scholen vormen samen één organisatie onder de naam Archipelscholen. Op basis van een helder profiel en een sterke onderlinge verbondenheid verzorgen de Archipelscholen ieder voor zich en gezamenlijk kwalitatief, toekomstgericht, kindgericht en maatschappijgericht onderwijs.

De Branding is een openbare basisschool, waar iedereen welkom is

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • plezier
  • groeien
  • samen
  • leren
  • aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 28 augustus 2023 is De Branding het schooljaar gestart met 135 leerlingen. 

Er wordt gewerkt in acht enkelvoudige groepen. Daarnaast is er op woensdag en donderdag een schakelklas gekoppeld aan groep 3. De kinderen die hieraan deelnemen krijgen bovenop de reguliere lesstof een extra taalaanbod.

Aanmeldingsprocedure:

We nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in onze school! Ook uw kind is daarbij van harte welkom! U kunt telefonisch of via het contactformulier op de website een afspraak maken, maar natuurlijk mag u ook altijd binnenlopen.

Tijdens het kennismakingsgesprek geven we u informatie over De Branding. U krijgt een rondleiding door de school waardoor u een goede indruk krijgt van de sfeer en natuurlijk is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Als u heeft gekozen voor onze school, ontvangt u een informatiepakket en het inschrijfformulier.

Ruim voordat uw kind komt, neemt de toekomstige leerkracht contact met u op. Kinderen mogen vóór hun 4e verjaardag vijf keer op bezoek komen in hun nieuwe klas, om alvast een beetje te wennen.

Wanneer een kind tussentijds op onze school wordt ingeschreven, wordt er contact opgenomen met de vorige school. We houden zoveel mogelijk rekening met het niveau en de achtergrond van het kind. Een kind wordt in principe geplaatst in dezelfde groep als op de vorige school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven