Archipelschool De Branding

Bouwen Ewoutstraat 51 4381 PP Vlissingen

  • Motivatie, betrokkenheid en sterke gedragscultuur.
  • Passie, plezier en prestatie.
  • Vrijheid, ontmoeting en gelijkwaardigheid
  • welbevinden en leren centraal
  • De eerste Gelukkige School in Zeeland.

Het team

Toelichting van de school

 

Naast veel ervaring, inzet en betrokkenheid beschikt de Branding over personeel dat ‘Een leven lang leren’ onderschrijft. Leerkrachten zijn ingeschaald op vakbekwaam en excellent. Juf Ellen is gecertificeerd Rekencoördinator. Juf Monique is gecertificeerd Taal-leescoördinator en Snappettrainer. Juf Ingrid is Snappettrainer. Juf Imke en juf Barbara zijn gecertificeerd Teachcoördinator. Juf Imke heeft het diploma pedagogiek. De ib’er, juf Barbara, staat ingeschreven met master certificaat bij de Landelijke beroepsgroep ib’ers. De directeur, meester Rob, is Registerdirecteur Onderwijs (RDO), gecertificeerd Lead like a Champion-directeur, directeur IKC en gediplomeerd Interim Directeur.

Op het gebied van ICT maken we regelmatig gebruik van activiteiten van de bovenschools coördinator ICT.

Voor Techniek en wetenschap zetten we jaarlijks voor elke groep Mad Science in voor een aantal workshops Techniek en wetenschap.

Voor schooljudo maken we gebruik van een vakdocent Judo.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?


Bij vervanging wordt het Transfercentrum Onderwijs Zeeland ingezet. Via dit bureau worden alle vervangingen geadministreerd.

Bij langdurige vervangingen wordt via TCOZ een geschikte en gediplomeerde kandidaat vanuit de vervangingspool gezocht die een groep voor een aantal dagen kan overnemen.

Bij kortdurende vervangingen wordt de duopartner van de groep ingezet. 

Helaas komt het regelmatig voor dat de vervangingspool leeg is en we dus geen geschikte vervanging kunnen krijgen. In dat geval bedenken we een noodoplossing om de kinderen toch onderwijs te geven. Zo kan het gebeuren dat de directeur of de intern begeleider de lessen overneemt.

Als dat uiteindelijk ook niet mogelijk is volgen de leerlingen via Classroom thuisonderwijs. De ouders worden dan in de mogelijkheid voorzien om een Chromebook van school te lenen.

De ouders worden op de hoogte gesteld als er sprake is van vervanging.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Om ervoor te zorgen dat ieder kind de aandacht krijgt die het nodig heeft, hebben we de volgende schoolorganisatie:

In de onderbouw zitten de kleuters in de groepen 1 en 2. De groepen 3 en 4 vallen ook nog onder de onderbouw.  In de bovenbouw zitten de kinderen van groep 5 t/m 8. De kinderen hebben les in hun eigen groep, waar ze soms alleen werken en soms in groepjes.  Onderwijsassistenten en of een leerkracht verzorgen ook extra instructie- en begeleidingsmomenten voor individuele kinderen of groepjes kinderen. Dit kan plaatsvinden in het lokaal of een aparte ruimte.

De vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgt extra lessen aan kinderen die motorisch extra ondersteuning kunnen gebruiken.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een digitale jaarinformatie, waarin naast groepsbezetting, een overzicht van ontwikkelingen en vakken en de jaarkalender ook het rooster staat.

Ook hangt het rooster in de klas.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Vanuit het SOP.

De Branding geeft aan een voldoende tot goede basis te hebben voor wat betreft differentiatie, instructiemodel en klassenmanagement.  Er is in de school een werkwijze opgezet, waarin inspiratiegroepen in feite projectgewijs bezig zijn met schoolbrede ontwikkeling op verschillende gebieden. De Branding werkt Handelingsgericht en Opbrengstgericht. De Branding heeft inmiddels ervaring met het werken met groepsoverzichten voor diverse vakgebieden. Op de Branding staat Taal centraal. Op school zitten leerlingen die zijn opgegroeid met Nederlands als tweede taal. Deze leerlingen hebben een extra ondersteuningsbehoefte ten aanzien van hun taalontwikkeling. In groep 5/6 is er voor twee dagen een Schakelklas. De Branding is van mening dat zij voor veel leerlingen een passend aanbod heeft.

Indien het gaat om lichamelijke beperkingen, ziet de Branding belemmeringen in de opvangbaarheid. Er is nog weinig ervaring mee. Ook voor de toekomst geeft het team duidelijk grenzen aan. Opvang van kinderen met extra hulpvragen op fysiek/medisch gebied zullen alleen worden opgevangen wanneer het team vertrouwen heeft in de kansen van het geboden arrangement in combinatie met de inschatting of de opvang geen belangrijke belemmeringen geeft voor de gang van zaken in de groep. Bij werkhoudingsvragen heeft de school een passend aanbod. De school werkt o.a. samen met SMW als er sprake is van behoefte aan ondersteuning in de thuissituatie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven