Archipelschool De Branding

Bouwen Ewoutstraat 51 4381 PP Vlissingen

  • Schoolfoto van Archipelschool De Branding
  • Schoolfoto van Archipelschool De Branding
  • -in Zeeland-
  • normen en waarden
  • Schoolfoto van Archipelschool De Branding

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?


Bij vervanging wordt het Transfercentrum Onderwijs Zeeland ingezet. Via dit bureau worden alle vervangingen geadministreerd.

Bij langdurige vervangingen wordt via TCOZ een geschikte en gediplomeerde kandidaat vanuit de vervangingspool gezocht die een groep voor een aantal dagen kan overnemen.

Bij kortdurende vervangingen wordt de duopartner van de groep ingezet. 

Helaas komt het regelmatig voor dat de vervangingspool leeg is en we dus geen geschikte vervanging kunnen krijgen. In dat geval bedenken we een noodoplossing om de kinderen toch onderwijs te geven. Zo kan het gebeuren dat de directeur of de intern begeleider de lessen overneemt.

De ouders worden op de hoogte gesteld als er sprake is van vervanging.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Om ervoor te zorgen dat ieder kind de aandacht krijgt die het nodig heeft, hebben we de volgende schoolorganisatie:

In de onderbouw zitten de kleuters in de groepen 1 en 2 (die noemen we kleutergroepen). De oudere kinderen zitten in groep 3 en 4. In de bovenbouw zitten de kinderen van groep 5 t/m 8. De kinderen hebben les in hun eigen groep, waar ze soms alleen werken en soms in groepjes. Naast het werk in de eigen groep kunnen ze ook extra aandacht krijgen in een apart groepje of individueel met een leerkracht die hulp biedt op het gebied van rekenen, taal, lezen, spreken of motoriek. De intern begeleidster, een "vrij geroosterde" leerkracht en de vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgen dit.

In het schooljaar 2020 2021 werken we met 8 groepen: Groep 1, 2, 3, 4, 5/6, 7, 8 en een schakelgroep (gekoppeld aan groep 5/6).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders  het rooster digitaal.

Ook hangt het rooster in de klas.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Vanuit het SOP.

De Branding geeft aan een voldoende tot goede basis te hebben voor wat betreft differentiatie, instructiemodel en klassenmanagement.  Er is in de school een werkwijze opgezet, waarin inspiratiegroepen in feite projectgewijs bezig zijn met schoolbrede ontwikkeling op verschillende gebieden. De Branding werkt Handelingsgericht en Opbrengstgericht. De Branding heeft inmiddels ervaring met het werken met groepsoverzichten voor diverse vakgebieden. Op de Branding staat Taal centraal. Op school zitten leerlingen die zijn opgegroeid met Nederlands als tweede taal. Deze leerlingen hebben een extra ondersteuningsbehoefte ten aanzien van hun taalontwikkeling. In groep 5/6 is er voor twee dagen een Schakelklas. De Branding is van mening dat zij voor veel leerlingen een passend aanbod heeft.

Indien het gaat om lichamelijke beperkingen, ziet de Branding belemmeringen in de opvangbaarheid. Er is nog weinig ervaring mee. Ook voor de toekomst geeft het team duidelijk grenzen aan. Opvang van kinderen met extra hulpvragen op fysiek/medisch gebied zullen alleen worden opgevangen wanneer het team vertrouwen heeft in de kansen van het geboden arrangement in combinatie met de inschatting of de opvang geen belangrijke belemmeringen geeft voor de gang van zaken in de groep. Bij werkhoudingsvragen heeft de school een passend aanbod. De school werkt o.a. samen met SMW als er sprake is van behoefte aan ondersteuning in de thuissituatie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven