Archipelschool De Branding

Bouwen Ewoutstraat 51 4381 PP Vlissingen

  • Motivatie, betrokkenheid en sterke gedragscultuur.
  • Passie, plezier en prestatie.
  • Vrijheid, ontmoeting en gelijkwaardigheid
  • welbevinden en leren centraal
  • De eerste Gelukkige School in Zeeland.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van:
- de capaciteiten van het kind (wat kan het kind);
- de kwaliteit van de basisschool (voldoen aan de kerndoelen);
- omgevingsinvloeden (welke uitdagingen worden er geboden).
Wij stellen ons ten doel om het maximale uit ieder kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het best past bij de capaciteiten van uw kind, waar het zich gelukkig voelt en naar behoren kan functioneren. De leerresultaten aan het eind van groep 8 worden vastgesteld door middel van de IEP-eindtoets, waaraan alle leerlingen deelnemen. De resultaten van de school liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden geadministreerd , geanalyseerd en vervolgens wordt er voor de komende periode een Plan van aanpak op gezet.

Er is een Analyse Document Opbrengsten waarin gegevens en (trend-) analyses zijn opgenomen. Er staat per vakgebied genoemd welke activiteiten de groepsleerkrachten gaan ondernemen om te komen tot vooraf gestelde doelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij stellen ons ten doel om het maximale uit ieder kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het best past bij de capaciteiten van uw kind, waar het zich gelukkig voelt en naar behoren kan functioneren. De leerresultaten aan het eind van groep 8 worden vanaf schooljaar 2015-2016 vastgesteld door middel van de IEP-eindtoets, waaraan alle leerlingen deelnemen. De resultaten van de school liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor een veilig sociaal klimaat is het van belang dat een school problemen in een vroeg stadium onderkent en daarop reageert. Het is belangrijk dat kinderen graag naar school gaan en dat ze serieus genomen worden. De school gaat  sociaal onveilig gedrag tegen en stimuleert sociaal gedrag actief. Een voorbeeld is het invoeren van gedragsregels. In de Archipel gedragscode worden de gedragsregels voor leerlingen, ouders en schoolteamleden aangegeven. Onderwerpen die daarin o.a zijn opgenomen zijn: kledingvoorschriften en omgang met collega’s, leerlingen en ouders. Op iedere Archipelschool is de notitie Archipel gedragscode beschikbaar voor belangstellenden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • veiligheid
  • welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie komt tot de conclusie dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Branding voldoende is. Tegelijkertijd stelt de inspectie vast dat het niveau van de opbrengsten onder druk staat. De eindopbrengsten zijn gemiddeld genomen nog voldoende, maar laten een dalende trend zien. Daar komt bij dat de tussentijdse opbrengsten niet voldoen aan de verwachtingen. De school heeft dit ook zelf onderkend en is met gerichte verbetermaatregelen gestart. Om deze maatregelen het gewenste effect te laten krijgen, is een sterke opbrengstgerichte houding nodig.

Daarnaast stelt de inspectie ook vast dat het pedagogisch klimaat op de school goed is. De leerkrachten hebben een positieve ondersteunende houding naar kinderen. Kinderen en leerkrachten voelen zich veilig en prettig op school.

Terug naar boven