Archipelschool De Branding

Bouwen Ewoutstraat 51 4381 PP Vlissingen

  • Motivatie, betrokkenheid en sterke gedragscultuur.
  • Passie, plezier en prestatie.
  • Vrijheid, ontmoeting en gelijkwaardigheid
  • welbevinden en leren centraal
  • De eerste Gelukkige School in Zeeland.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van:
- de capaciteiten van het kind (wat kan het kind);
- de kwaliteit van de basisschool (voldoen aan de kerndoelen);
- omgevingsinvloeden (welke uitdagingen worden er geboden).
Wij stellen ons ten doel om het maximale uit ieder kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het best past bij de capaciteiten van uw kind, waar het zich gelukkig voelt en naar behoren kan functioneren. De leerresultaten aan het eind van groep 8 worden vastgesteld door middel van de IEP-eindtoets, waaraan alle leerlingen deelnemen. De resultaten van de school liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden geadministreerd , geanalyseerd en vervolgens wordt er voor de komende periode een Plan van aanpak op gezet.

Er is een Analyse Document Opbrengsten waarin gegevens en (trend-) analyses zijn opgenomen. Er staat per vakgebied genoemd welke activiteiten de groepsleerkrachten gaan ondernemen om te komen tot vooraf gestelde doelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij stellen ons ten doel om het maximale uit ieder kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het best past bij de capaciteiten van uw kind, waar het zich gelukkig voelt en naar behoren kan functioneren. De leerresultaten aan het eind van groep 8 worden vanaf schooljaar 2015-2016 vastgesteld door middel van de IEP-eindtoets, waaraan alle leerlingen deelnemen. De resultaten van de school liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor een veilig sociaal klimaat is het van belang dat een school problemen in een vroeg stadium onderkent en daarop reageert. Het is belangrijk dat kinderen graag naar school gaan en dat ze serieus genomen worden. De school gaat  sociaal onveilig gedrag tegen en stimuleert sociaal gedrag actief. Een voorbeeld is het invoeren van gedragsregels. In de Archipel gedragscode worden de gedragsregels voor leerlingen, ouders en schoolteamleden aangegeven. Onderwerpen die daarin o.a zijn opgenomen zijn: kledingvoorschriften en omgang met collega’s, leerlingen en ouders. Op iedere Archipelschool is de notitie Archipel gedragscode beschikbaar voor belangstellenden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • veiligheid
  • welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie komt tot de conclusie dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Branding voldoende is. Tegelijkertijd stelt de inspectie vast dat het niveau van de opbrengsten onder druk staat. De eindopbrengsten zijn gemiddeld genomen nog voldoende, maar laten een dalende trend zien. Daar komt bij dat de tussentijdse opbrengsten niet voldoen aan de verwachtingen. De school heeft dit ook zelf onderkend en is met gerichte verbetermaatregelen gestart. Om deze maatregelen het gewenste effect te laten krijgen, is een sterke opbrengstgerichte houding nodig.

Daarnaast stelt de inspectie ook vast dat het pedagogisch klimaat op de school goed is. De leerkrachten hebben een positieve ondersteunende houding naar kinderen. Kinderen en leerkrachten voelen zich veilig en prettig op school.

Terug naar boven