OBS Vleuterweide

Passiebloemweg 7 3452 CZ Vleuten

  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide

Het team

Toelichting van de school

Groepsleerkrachten:

Groep 1-2 A: Sharon Reneman

Groep 1-2 B: Jessica Warmenhoven

Groep 3: Teni Korumi en Marianne Mendel

Groep 4A: Daniëlle Kaatman en Marianne Mendel

Groep 4B: Miranda Elghoul - van de Luijtgaarden en Paulien Kasanwidjojo Noorman 

Groep 5A: Frauke Fiévez en Oscar van Leeuwen

Groep 5B: Stacy Immers

Groep 6A: Sophie van de Veen en Richtsje Kleefstra

Groep 6B: Nagehan Sert en Richtsje Kleefstra

Groep 7A: Aniek de Jong, Geerieke Hoogendoorn-Kiewiet en Kim Beijer

Groep 7B: Lucas Heltzel 

Groep 8A: Eveline Schulp

Groep 8B: Charissa Vlijm

Groep 8C: Jan de Jong

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen.

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als leerkrachten afwezig zijn in verband met kort verlof of ziekte, wordt er gezocht naar vervanging. Wanneer de school niet over een invalkracht kan beschikken, worden de kinderen op school opgevangen, calamiteiten buiten beschouwing gelaten. Dit kan betekenen dat de kinderen bijvoorbeeld worden verdeeld over andere groepen. De kinderen werken dan zelfstandig aan hun dag/weektaak of met een zgn. eerste dag pakket.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De openbare basisschool Vleuterweide zal de komende jaren redelijk stabiel blijven in leerlingaantal. In de kleutergroepen wordt gewerkt met heterogene groepen. Dat wil zeggen dat jongste en oudste kleuters samen in een groep zitten. Hiervoor kiezen we bewust, zodat de jongste kinderen van de oudste kleuters kunnen leren. Bovendien kan de leerkracht zo voldoende aandacht bieden aan de jongste leerlingen, zodat ze zich spoedig veilig voelen in de groep.

Vanaf groep 3 zitten de leerlingen zoveel mogelijk in homogene jaargroepen. Wij verwachten dat de meeste kinderen de aangeboden lesstof per leerjaar kunnen verwerken. Voor de leerlingen die extra uitleg nodig hebben en voor de leerlingen die extra lesstof aankunnen worden aangepaste programma’s gerealiseerd.

Onze school kent alleen maar homogene groepen. De grootste groep telt slechts 29 leerlingen. Van elke groep hebben wij twee parallelgroepen; dus twee groepen 3, twee groepen 4 enz. Dit schooljaar hebben we als uitzondering 3 groepen 7. Onze groepen zijn zorgvuldig samengesteld en de zorgzwaarte per groep is een belangrijk criterium, evenals de precendentwerking die ervan uitgaat. We zullen altijd proberen in goede afstemming met ouders de juiste ondersteuning te bieden voor hun kind in de groep waar hij/zij zit.

Directie

De school wordt geleid door de algemeen directeur, die de eindverantwoordelijkheid voor OBS Vleuterweide draagt. De directeur werkt samen met een adjunct-directeur. Zij zijn, na de leerkrachten, het tweede aanspreekpunt voor ouders, personeel en kinderen. 

De taken van de directie zijn vastgelegd in het directiestatuut van de Stichting Primair Onderwijs Utrecht. Voor vragen kunt u bij de directie terecht. Wenst u een langer gesprek, dan is het verstandig daarvoor een afspraak te maken.

Groepsleerkrachten

Het werk in de groepen wordt door de groepsleerkrachten verricht. Zij dragen de eerste verantwoordelijkheid voor hun groep en daarmee tevens voor het onderwijs aan uw kind. Als er bij u vragen of wensen zijn, kunt u die met hen bespreken. Ook hier is het raadzaam om, bij een uitvoerig gesprek, eerst een afspraak te maken.

Intern begeleiders (leerlingenzorg)

Wanneer de ouder of de groepsleerkracht vragen heeft over het kind, kan de intern begeleider hierbij worden ingeschakeld. De taken van de intern begeleider zijn:

* Het onderhouden van het leerlingvolgsysteem.

* Het coördineren van de zorg voor alle leerlingen.

* Het begeleiden van leraren in planmatig handelen.

* Het mede voeren van gesprekken met ouders naar aanleiding van bepaalde ontwikkelingen op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied.

* Het onderhouden van contacten met personen en instellingen (ook andere basisscholen en scholen voor SBO) buiten OBS Vleuterweide aangaande onderwijs en opvoeding. Op OBS Vleuterweide zijn dit Thirza van Iperen, thirza.vaniperen@spoutrecht.nl en Marloes Westerhof, marloes.westerhof@spoutrecht.nl

Coördinator Gedrag  

De coördinator gedrag is, naast een lesgevende taak belast met de ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. de begeleiding van kinderen met gedragsproblematiek in de school. Hij/zij adviseert bij veranderingsprocessen wat betreft de aanpak van gedragsproblematiek in de school.  
Op dit moment loopt er een interne sollicitatie procedure voor deze functie.

Coördinator Taal en Lezen

De coördinator taal en lezen is, naast een lesgevende taak belast met de ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. het taal-lees onderwijs. Hij/zij is in staat is om te adviseren bij veranderingsprocessen wat betreft het onderwijs in taal en lezen in de school. Hij/zij is het aanspreekpunt van de school voor dit vakgebied.
Op dit moment loopt er een interne sollicitatie procedure voor deze functie.

Coördinator Rekenen

De coördinator rekenen is belast met de ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. het vakgebied rekenen en wiskunde. Hij/zij is in staat om te adviseren bij veranderingsprocessen wat betreft het reken- en wiskundeonderwijs in de school. Hij/zij is het aanspreekpunt van de school voor dit vakgebied.  Op OBS vleuterweide is dit Geerieke Hoogendoorn, geerieke.hoogendoorn@spoutrecht.nl

Coördinator Meer- en Hoogbegaafdheid

De coördinator meer- en hoogbegaafdheid is, naast een lesgevende taak belast met de ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. het aanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hij/zij is in staat om te adviseren bij veranderingsprocessen wat betreft het onderwijs in de school. Hij/zij is het aanspreekpunt van de school voor onderwijs aan deze groep leerlingen. Op OBS Vleuterweide is dit Paulien Noorman, paulien.noorman@spoutrecht.nl

Coördinator Vreedzame School

De Vreedzame School is onze onderlegger voor het pedagogisch klimaat op onze school. Dit schooljaar willen we hier weer flink op inzetten. We werken al met een werkgroep Vreedzame School, maar willen hier nog meer invulling aan geven via een coördinator Vreedzaam. De coördinator Vreedzaam zal, in samenwerking met de werkgroep, vooral belast zijn met de verdere ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn in ons Vreedzame School aanbod en in meer algemene zin het algehele vreedzame klimaat op onze school.
Op dit moment loopt er een interne sollicitatie procedure voor deze functie.

Coördinator Kunst- en Cultuur

De coördinator kunst-en cultuur is, naast een lesgevende taak, belast met de ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. het aanbod cultuureducatie. Hij/zij is in staat om te adviseren bij veranderingsprocessen wat betreft cultuureducatie in de school. Hij/zij is het aanspreekpunt van de school voor cultuureducatie.
Op dit moment loopt er een interne sollicitatie procedure voor deze functie.

Vakleerkrachten Bewegingsonderwijs

Op OBS Vleuterweide is een vakleerkracht bewegingsonderwijs aangesteld. In het schooljaar 2020-2021 zijn er twee leerkrachten bewegingsonderwijs aanwezig. Dit zijn Edwin Brand, edwin.brand@spoutrecht.nl en Roman de Klein. roman.deklein@spoutrecht.nl 

Schoolopleider

De schoolopleiders begeleiden nieuwe leerkrachten, stagiaires en coachen leerkrachten met een (begeleidings)vraag. Leerkrachten maken samen met de schoolopleider een portfolio waarin ontwikkeling en opleiding centraal staat. Op OBS Vleuterweide is dit Karin Wessel, karin.wessel@spoutrecht.nl

Administratief medewerker

Onze administratief medewerker houdt zich bezig met de leerlingenadministratie, personeelsadminstratie en de financiële administratie van de school. Op OBS Vleuterweide is dit Bianca van den Dikkenberg, bianca.vandendikkenberg@spoutrecht.nl) en info.vleuterweide@spoutrecht.nl

Conciërges

Op de locatie is er een conciërge aanwezig. De conciërge verwelkomt de ouders en kinderen, neemt de telefoon aan, zorgt onder andere voor het onderhoud van de school, het verdelen van de schoolmelk en ondersteunt de leerkracht bij onder andere het klaarzetten van materialen, geluidsinstallatie, kopiëren. Daarnaast heeft de conciërge een rol bij het lopen van de pleinwacht. Op OBS Vleuterweide zijn dit Cor Lenting, cornelis.lenting@spoutrecht.nl en en Bianca van den Dikkenberg, bianca.vandendikkenberg@spoutrecht.nl

Scholing van het team

Modern onderwijs vraagt dat leerkrachten zich voortdurend bijscholen en zich verdiepen in nieuwe ontwikkelingen. Jaarlijks maakt de directie samen met het team een plan voor nascholing. Komend jaar richt de school zich op de 3 speerpunten. Verder zal de nascholing van het team zich vooral richten op de 3 speerpunten van dit schooljaar. De data van eventuele studiedagen zijn opgenomen in de jaarkalender.

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

Alle scholen van de SPO Utrecht begeleiden stagiaires van de PABO.  OBS Vleuterweide heeft ieder jaar een aantal plaatsen voor studenten van de Hogeschool Utrecht. Deze plekken zijn bedoeld voor eerste t/m vierdejaars stagiaires. De vierdejaars stagiaires worden LIO-stagiaires genoemd (Leerkracht In Opleiding). Deze studenten komen vaak voor een langere periode in een groep en nemen dan een aantal dagen per week de groep over. De groepsleerkracht is op dat moment de mentor en behoudt wel de eindverantwoordelijkheid.

Naast de reguliere studenten van de PABO is er ook ruimte voor studenten van de ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs). Deze studenten lopen, net als reguliere studenten stage, maar doen in hun 4e jaar naast hun LIO-stage ook nog een wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek vindt op OBS Vleuterweide plaats en zal ook in het belang van de school zijn.

Ook biedt de school aan administratieve medewerkers, systeembeheerders en klassenassistenten de mogelijkheid om op onze school stage te lopen. De schoolopleiders zijn het aanspreekpunt voor alle stagiaires en hun begeleiders.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Visie

Op onze school is er ruimte voor differentiatie voor de verschillende vakken. We werken vanuit doelen en niet vanuit een minimum aan tijd. Dit betekent dat kinderen niet allemaal dezelfde tijd aan dezelfde vakken besteden, maar dat er sprake is van maatwerk. Hierdoor optimaliseer je de ontwikkeling van de kinderen. Ze behalen de algemene doelen, maar kunnen hun talenten ook verder ontwikkelen. Niet alleen in algemene zin, maar ook specifiek.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Visie

Op onze school is er ruimte voor differentiatie voor de verschillende vakken. We werken vanuit doelen en niet vanuit een minimum aan tijd. Dit betekent dat kinderen niet allemaal dezelfde tijd aan dezelfde vakken besteden, maar dat er sprake is van maatwerk. Hierdoor optimaliseer je de ontwikkeling van de kinderen. Ze behalen de algemene doelen, maar kunnen hun talenten ook verder ontwikkelen. Niet alleen in algemene zin, maar ook specifiek.


Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

Vanaf het moment dat kinderen op school zijn, wordt hun ontwikkeling nauwkeurig gevolgd. Alle relevante gegevens als toetsresultaten en observatiegegevens worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Het verzamelen van gegevens vindt plaats op vaste tijdstippen, aan de hand van een toetskalender. De verzamelde gegevens over de vorderingen en ontwikkelingen van de kinderen worden besproken met de Intern Begeleider. Hieruit voortvloeiend kunnen afspraken gemaakt worden over extra hulp die een leerling geboden zal worden.

Groepsplannen

In alle groepen werken we met z.g.n. groepsplannen voor alle hoofdvakgebieden zoals lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Een groepsplan is een organisatiemiddel om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen in een groep.Doordat de leerkracht bij het werken met groepsplannen uitgaat van de hele groep, kan hij of zij beter pro- actief en preventief reageren op signalen die kinderen afgeven. Binnen het groepsplan wordt de lesstof opgesteld op drie niveaus: basisniveau, plusniveau en intensief niveau. We gaan daarbij uit van convergente differentiatie.  Dat wil zeggen dat we er zo lang mogelijk van uitgaan dat alle kinderen dezelfde minimumdoelen kunnen behalen. Een groepsplan wordt twee keer per jaar opgesteld en tussentijds bijgesteld en geëvalueerd. Deze evaluatie wordt besproken met de Intern Begeleider tijdens de groepsbespreking.

ZIEN

Met het instrument ZIEN brengt de leerkracht het sociaal emotioneel functioneren van kinderen systematisch in kaart. ZIEN geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen en daarop af te stemmen. Indien nodig kunnen leerkracht, leerling en eventueel ouders aan de slag gaan met de concrete handelingssuggesties die het systeem biedt, hierbij kan de leerkracht de sterke kanten van een kind benutten.

Schoolarts

De leerlingen van groep 2 worden door de schoolarts uitgenodigd voor onderzoek. Ook vindt er elk jaar bij de kinderen van groep 2 een eenmalige screening plaats door een logopediste. Bijzonderheden worden vanzelfsprekend aan de ouders en indien nodig aan de groepsleerkrachten doorgegeven. Er kunnen natuurlijk ook redenen zijn om uw kind tussentijds op te roepen. Het extra inschakelen van de schoolarts kan door de school of de ouders gebeuren. In groep 7 meet en weegt de assistente van de JGZ alle kinderen, dit gebeurt op school. Voor leerlingen van groep 7 test de assistente alleen het gehoor en het zicht op verzoek van ouders of leerkrachten of naar aanleiding van eerdere signalen. Een vervolg kan zijn dat ouders en kind uitgenodigd worden voor een gesprek en onderzoek met en door de jeugdverpleegkundige of jeugdarts op het Centrum voor Jeugd & Gezin in de wijk of op school.Ouders of school kunnen ook zelf het initiatief nemen voor een gesprek. Wanneer de school dit wenselijk acht zal dit altijd eerst met de ouders worden overlegd.

Buurtteam op school

Aan onze school is een buurtteam verbonden.  Het buurtteam is er voor kinderen, ouders en leerkrachten.  Zij kunnen het buurtteam om raad vragen of hen betrekken voor hulp.De medewerkers van het buurtteam Vleuten zijn verbonden aan OBS Vleuterweide. Wanneer de ondersteuning binnen het ‘gewone opvoeden’ niet meer volstaat, bieden de professionals van de buurtteams basiszorg voor Jeugd en Gezin. Het buurtteam ziet graag dat kinderen veilig en gezond opgroeien en dat zij zich maximaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Daarbij is het dagelijks leven van het gezin het uitgangspunt, staat de inhoud van uw vraag centraal, richten zij zich op concrete oplossingen en vormt de veiligheid van uw kind altijd de ondergrens.Medewerkers van het buurtteam Vleuterweide zijn op school aanwezig op vaste tijden. Deze wisselen en kunt u terug vinden in de nieuwsbrieven van OBS Vleuterweide . U kunt hiervoor ook de Intern Begeleider benaderen.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

Rol vertrouwenspersoon  

De gemeente Utrecht hanteert een protocol voor de aanpak van kindermishandeling in de gemeente Utrecht. Dit protocol geeft richtlijnen voor scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling en of huiselijk geweld. Het protocol is te vinden op: http://onderwijsutrecht.handelingsprotocol.nl/.  Onze school hanteert een wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig. 

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het SWV een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste  resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Binnen het bestuur van SPO Utrecht zijn er de volgende SBO/SO scholen: de Luc Stevensschool voor SBO, de Herderschêeschool voor SO Cluster 3 en SO Fier voor SO Cluster 4. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Meer informatie vindt u op de website van het SWV: www.swvutrechtpo.nl.  

We bieden op OBS Vleuterweide een normale basisondersteuning voor alle kinderen zoals die binnen de gemeente Utrecht is afgesproken. Wij hebben geen aanvullend aanbod naast deze brede basisondersteuning.

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.  

Contactgegevens instanties:

SWV Utrecht PO

www.swvutrechtpo.nl

Perudreef 90,

3563 VE Utrecht.

030-3036410 (info),

info@swvutrecht.nl  

Leerplicht gemeente Utrecht

www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht

030-2862660,

leerplicht@utrecht.nl  


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven