OBS Vleuterweide

Passiebloemweg 7 3452 CZ Vleuten

  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide

Het team

Toelichting van de school

Groepsleerkrachten:

Groep 1-2 A: Sharon Reneman

Groep 1-2 B: Jessica Warmenhoven

Groep 3: Teni Korumi en Marianne Mendel

Groep 4A: Daniëlle Kaatman en Marianne Mendel

Groep 4B: Miranda Elghoul - van de Luijtgaarden en Paulien Kasanwidjojo Noorman 

Groep 5A: Frauke Fiévez en Oscar van Leeuwen

Groep 5B: Stacy Immers

Groep 6A: Sophie van de Veen en Richtsje Kleefstra

Groep 6B: Nagehan Sert en Richtsje Kleefstra

Groep 7A: Aniek de Jong, Geerieke Hoogendoorn-Kiewiet en Kim Beijer

Groep 7B: Lucas Heltzel 

Groep 8A: Eveline Schulp

Groep 8B: Charissa Vlijm

Groep 8C: Jan de Jong

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen.

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als leerkrachten afwezig zijn in verband met kort verlof of ziekte, wordt er gezocht naar vervanging. Wanneer de school niet over een invalkracht kan beschikken, worden de kinderen op school opgevangen, calamiteiten buiten beschouwing gelaten. Dit kan betekenen dat de kinderen bijvoorbeeld worden verdeeld over andere groepen. De kinderen werken dan zelfstandig aan hun dag/weektaak of met een zgn. eerste dag pakket.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De openbare basisschool Vleuterweide zal de komende jaren redelijk stabiel blijven in leerlingaantal. In de kleutergroepen wordt gewerkt met heterogene groepen. Dat wil zeggen dat jongste en oudste kleuters samen in een groep zitten. Hiervoor kiezen we bewust, zodat de jongste kinderen van de oudste kleuters kunnen leren. Bovendien kan de leerkracht zo voldoende aandacht bieden aan de jongste leerlingen, zodat ze zich spoedig veilig voelen in de groep.

Vanaf groep 3 zitten de leerlingen zoveel mogelijk in homogene jaargroepen. Wij verwachten dat de meeste kinderen de aangeboden lesstof per leerjaar kunnen verwerken. Voor de leerlingen die extra uitleg nodig hebben en voor de leerlingen die extra lesstof aankunnen worden aangepaste programma’s gerealiseerd.

De grootste groep telt 28 leerlingen. Van elke groep hebben wij twee parallelgroepen; dus twee groepen 4, twee groepen 5 enz. Dit schooljaar hebben we als uitzondering 1 groep 3 en 3 groepen 8. Onze groepen zijn zorgvuldig samengesteld en de zorgzwaarte per groep is een belangrijk criterium, evenals de precendentwerking die ervan uitgaat. We zullen altijd proberen in goede afstemming met ouders de juiste ondersteuning te bieden voor hun kind in de groep waar hij/zij zit.

Directie

De school wordt geleid door de directeur, die de eindverantwoordelijkheid voor OBS Vleuterweide draagt. De directeur werkt samen met bouwcoördinatoren. Zij zijn, na de leerkrachten, het tweede aanspreekpunt voor ouders, personeel en kinderen. 

De taken van de directie zijn vastgelegd in het directiestatuut van de Stichting Primair Onderwijs Utrecht. Voor vragen kunt u bij de directie terecht. Wenst u een langer gesprek, dan is het verstandig daarvoor een afspraak te maken.

Groepsleerkrachten

Het werk in de groepen wordt door de groepsleerkrachten verricht. Zij dragen de eerste verantwoordelijkheid voor hun groep en daarmee tevens voor het onderwijs aan uw kind. Als er bij u vragen of wensen zijn, kunt u die met hen bespreken. Ook hier is het raadzaam om, bij een uitvoerig gesprek, eerst een afspraak te maken.

Leerkrachtondersteuners

We werken op OBS Vleuterweide met leerkrachtondersteuners waardoor we 'extra handen' in de klas hebben. De leerkrachtondersteuners stellen leerkrachten in staat om nog beter onderwijs op maat te kunnen bieden. 

Intern begeleiders (leerlingenzorg)

Wanneer de ouder of de groepsleerkracht vragen heeft over het kind, kan de intern begeleider hierbij worden ingeschakeld. De taken van de intern begeleider zijn:

* Het onderhouden van het leerlingvolgsysteem.

* Het coördineren van de zorg voor alle leerlingen.

* Het begeleiden van leraren in planmatig handelen.

* Het mede voeren van gesprekken met ouders naar aanleiding van bepaalde ontwikkelingen op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied.

* Het onderhouden van contacten met personen en instellingen (ook andere basisscholen en scholen voor SBO) buiten OBS Vleuterweide aangaande onderwijs en opvoeding. Op OBS Vleuterweide zijn dit Thirza van Iperen, thirza.vaniperen@spoutrecht.nl en Marloes Westerhof, marloes.westerhof@spoutrecht.nl

Gedragspecialist  

De coördinator gedrag is, naast een lesgevende taak belast met de ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. de begeleiding van kinderen met gedragsproblematiek in de school. Hij/zij adviseert bij veranderingsprocessen wat betreft de aanpak van gedragsproblematiek in de school.  
Op OBS Vleuterweide zijn dit voor de onderbouw Miranda Elghoul-van De Luijtgaarden; miranda.vandeluijtgaarden@spoutrecht.nl en voor de bovenbouw Eveline Schulp; eveline.schulp@spoutrecht.nl 

Taal-leesspecialist

De coördinator taal en lezen is, naast een lesgevende taak belast met de ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. het taal-lees onderwijs. Hij/zij is in staat is om te adviseren bij veranderingsprocessen wat betreft het onderwijs in taal en lezen in de school. Hij/zij is het aanspreekpunt van de school voor dit vakgebied.
Op OBS Vleuterweide is dit Florien Bakker, florien.bakker@spoutrecht.nl

Rekenspecialist

De coördinator rekenen is belast met de ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. het vakgebied rekenen en wiskunde. Hij/zij is in staat om te adviseren bij veranderingsprocessen wat betreft het reken- en wiskundeonderwijs in de school. Hij/zij is het aanspreekpunt van de school voor dit vakgebied.  Op OBS Vleuterweide is dit Geerieke Hoogendoorn, geerieke.hoogendoorn@spoutrecht.nl

Meer- en Hoogbegaafdheidspecialist

De coördinator meer- en hoogbegaafdheid is, naast een lesgevende taak belast met de ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. het aanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hij/zij is in staat om te adviseren bij veranderingsprocessen wat betreft het onderwijs in de school. Hij/zij is het aanspreekpunt van de school voor onderwijs aan deze groep leerlingen. Op OBS Vleuterweide is dit Paulien Kasanwidjojo Noorman, paulien.noorman@spoutrecht.nl

Coördinator Burgerschap

De Vreedzame School is onze onderlegger voor het pedagogisch klimaat op onze school. Dit schooljaar willen we hier weer flink op inzetten. We werken al met een werkgroep Vreedzame School, maar willen hier nog meer invulling aan geven via een coördinator Vreedzaam. De coördinator Vreedzaam zal, in samenwerking met de werkgroep, vooral belast zijn met de verdere ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn in ons Vreedzame School aanbod en in meer algemene zin het algehele vreedzame klimaat op onze school.
Op OBS Vleuterweide is dit Stacy Immers, stacy.immers@spoutrecht.nl

Coördinator Kunst- en Cultuur

De coördinator kunst-en cultuur is, naast een lesgevende taak, belast met de ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. het aanbod cultuureducatie. Hij/zij is in staat om te adviseren bij veranderingsprocessen wat betreft cultuureducatie in de school. Hij/zij is het aanspreekpunt van de school voor cultuureducatie.
Op OBS Vleuterweide is dit Oscar van Leeuwen, oscar.vanleeuwen@spoutrecht.nl

Coördinator POVO

De coördinator POVO is, naast een lesgevende taak, belast met de ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. de POVO procedure. Hij/zij is in staat om te adviseren bij veranderingsprocessen voor alles rondom POVO in de school. Hij/zij is het aanspreekpunt van de school omtrent de POVO procedures. Op OBS Vleuterweide is dit Jan de Jong, jan.dejong@spoutrecht.nl

Coördinator ICT

De coördinator ICT is, naast een lesgevende taak, belast met de ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. het ICT onderwijs. Tevens begeleidt hij/zij de ICT toepassingen in de school en is hiervoor het eerste aanspreekpunt.  Op OBS Vleuterweide is dit Jan de Jong, jan.dejong@spoutrecht.nl

Vakleerkrachten Bewegingsonderwijs

Op OBS Vleuterweide is een vakleerkracht bewegingsonderwijs aangesteld. In het schooljaar 2021-2022 is er één leerkracht bewegingsonderwijs aanwezig. Dit is Edwin Brand, edwin.brand@spoutrecht.nl.

Schoolopleider

De schoolopleiders begeleiden nieuwe leerkrachten, stagiaires en coachen leerkrachten met een (begeleidings)vraag. Leerkrachten maken samen met de schoolopleider een portfolio waarin ontwikkeling en opleiding centraal staat. Op OBS Vleuterweide is dit Karin Wessel, karin.wessel@spoutrecht.nl

Administratief medewerker

Onze administratief medewerker houdt zich bezig met de leerlingenadministratie, personeelsadminstratie en de financiële administratie van de school. Op OBS Vleuterweide is dit Bianca van den Dikkenberg, bianca.vandendikkenberg@spoutrecht.nl en info.vleuterweide@spoutrecht.nl

Conciërges

Op de locatie is er een conciërge aanwezig. De conciërge verwelkomt de ouders en kinderen, neemt de telefoon aan, zorgt onder andere voor het onderhoud van de school, het verdelen van de schoolmelk en ondersteunt de leerkracht bij onder andere het klaarzetten van materialen, geluidsinstallatie, kopiëren. Daarnaast heeft de conciërge een rol bij het lopen van de pleinwacht. Op OBS Vleuterweide zijn dit Cor Lenting, cornelis.lenting@spoutrecht.nl en en Bianca van den Dikkenberg, bianca.vandendikkenberg@spoutrecht.nl

Scholing van het team

Modern onderwijs vraagt dat leerkrachten zich voortdurend bijscholen en zich verdiepen in nieuwe ontwikkelingen. Jaarlijks maakt de directie samen met het team een plan voor nascholing. Komend jaar richt de school zich op de 3 speerpunten. Verder zal de nascholing van het team zich vooral richten op de 3 speerpunten van dit schooljaar. Deze nascholing vindt deels plaats tijdens studiedagen. De data van deze studiedagen zijn opgenomen in de jaarkalender.

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

Alle scholen van de SPO Utrecht begeleiden stagiaires van de PABO.  OBS Vleuterweide heeft ieder jaar een aantal plaatsen voor studenten van de Hogeschool Utrecht. Deze plekken zijn bedoeld voor eerste t/m vierdejaars stagiaires. De vierdejaars stagiaires worden LIO-stagiaires genoemd (Leerkracht In Opleiding). Deze studenten komen vaak voor een langere periode in een groep en nemen dan een aantal dagen per week de groep over. De groepsleerkracht is op dat moment de mentor en behoudt wel de eindverantwoordelijkheid.

Naast de reguliere studenten van de PABO is er ook ruimte voor studenten van de ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs). Deze studenten lopen, net als reguliere studenten stage, maar doen in hun 4e jaar naast hun LIO-stage ook nog een wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek vindt op OBS Vleuterweide plaats en zal ook in het belang van de school zijn.

Ook biedt de school aan administratieve medewerkers, systeembeheerders en klassenassistenten de mogelijkheid om op onze school stage te lopen. De schoolopleiders zijn het aanspreekpunt voor alle stagiaires en hun begeleiders.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Visie

Op onze school is er ruimte voor differentiatie voor de verschillende vakken. We werken vanuit doelen en niet vanuit een minimum aan tijd. Dit betekent dat kinderen niet allemaal dezelfde tijd aan dezelfde vakken besteden, maar dat er sprake is van maatwerk. Hierdoor optimaliseer je de ontwikkeling van de kinderen. Ze behalen de algemene doelen, maar kunnen hun talenten ook verder ontwikkelen. Niet alleen in algemene zin, maar ook specifiek.

De activiteiten van de kinderen.

In de kleutergroepen organiseren we het onderwijs rond thema’s. Deze manier van werken sluit goed aan bij de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Sinds enkele jaren gebruiken we de methode ‘Kleuterplein’. Deze methode bestaat uit verschillende thema’s die we per jaar zullen afwisselen. Thematisch werken sluit goed aan bij de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Voor elk thema is er een gevarieerd aanbod voor alle domeinen. Dit houdt in dat er tijdens elk thema een totaalaanbod is van activiteiten die de verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren. Daarbij letten we op de ontwikkeling van de auditieve waarneming, visuele waarneming, ruimtelijke oriëntatie, taal-denken, taal-communicatie, fijne motoriek, grove motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, spel en werkhouding. In een uitdagende leeromgeving komen al deze facetten aan bod. Bij elk thema staat bovendien een prentenboek centraal en wordt dagelijks de Klankkast ingezet. De Klankkast biedt een veelvoud van oefeningen op het gebied van de fonologische ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn: rijmen, het hakken en plakken van woorden, dat je van woorden een zin kan vormen, etc. Naast de klankkast werken wij ook met de Rekenkast. De Rekenkast biedt een veelvoud van oefeningen op het gebied van getallen, meten en meetkunde.

Kringactiviteiten

Iedere dag komen de kinderen een paar maal bijeen in de grote of kleine kring. ’s Morgens starten we met een kringgesprek. De kinderen vertellen over het weekend of over een gebeurtenis die ze hebben meegemaakt. Hierdoor leren ze hun gedachten onder woorden brengen en te luisteren naar elkaar. Andere taalactiviteiten die in de kring plaatsvinden zijn o.a. het presenteren van prentenboeken, voorlezen, verhalen vertellen, een onderwerp/voorwerp bespreken en het aanleren van versjes en liedjes. In de kleine kring worden taal- en rekenactiviteiten aangeboden, afgestemd op de onderwijsbehoeften van een bepaalde groep kinderen. Daarnaast bieden we in de kring ook nieuwe materialen en technieken aan.

Speelwerktijd

De speelwerktijd is een periode van vijfenveertig tot zestig minuten waarin de kinderen, individueel en/of in kleine groepjes werken/spelen met ontwikkelingsmateriaal, nieuwe materialen en technieken uitproberen en vrij kunnen spelen. Onder ontwikkelingsmaterialen verstaan we diverse uitdagende hulpmiddelen die we gebruiken om de ontwikkelingsprocessen van de kleuters zo optimaal mogelijk te beïnvloeden. Hierbij onderscheiden we de ongevormde materialen, de speelleermaterialen, de constructie- en compositiematerialen en de materialen voor rollenspel. De leerkrachten begeleiden de kinderen zo goed mogelijk bij de gemaakte keuzes en proberen de interesses van de kinderen te verbreden.

Bewegingsactiviteiten

De kinderen gaan regelmatig naar het speellokaal. Daar biedt de groepsleerkracht een gymles, spelles of een les bewegen op basis van ritme/muziek aan. Als het weer het toelaat wordt er dagelijks buiten gespeeld.

Engels

Sinds enkele jaren wordt er vanaf groep 1/2 Engels gegeven middels de methode ‘Groove.me’. We hebben gekozen voor een methode Engels in de groep ½ tot en met 8 omdat Engels een goede basis legt voor het voortgezet onderwijs en daarnaast is de beheersing van de Engelse taal steeds belangrijker door de toenemende internationalisering. Groove.me is de eerste complete methode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen. Met Groove.me leren de kinderen Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van kinderen. De liedjes voor de kleuters sluiten aan bij de thema’s die gangbaar zijn in de onderbouw, zoals de seizoenen en dieren. Ook zijn er every day songs (routineliedjes) voor de kleuters in het Engels, om samen mee te zingen.

Expressieactiviteiten

Tijdens de werklessen besteed de leerkracht veel aandacht aan de expressievakken. De kinderen kunnen onder meer kleien, schilderen, knutselen, knippen, plakken en tekenen met verschillende materialen. Op deze manier wordt de creativiteit van de kinderen gestimuleerd en komen ook andere ontwikkelingsgebieden aan bod, zoals de fijn-motorische ontwikkeling en ruimtelijk inzicht. In alle groepen wordt er aandacht besteed aan handvaardigheid, tekenen, muziek en drama. Op OBS Vleuterweide vinden we het belangrijk dat kinderen de kans krijgen zich ook op die vlakken te ontwikkelen. Daarom hebben we met behulp van subsidie ons expressie-onderwijs een nieuwe impuls gegeven. Elk schooljaar staat er een kunstdiscipline centraal. Voor kinderen betekent het dat zij deelnemen aan allerlei culturele activiteiten binnen die kunstdiscipline. Daarnaast krijgen de leerkrachten de gelegenheid om hun kennis en vaardigheden in die kunstdiscipline verder te ontwikkelen. We werken er met elkaar aan cultuureducatie een vastere plek te geven in ons onderwijs en daarbij verbinding te zoeken met andere vakken. Zo hebben we nu methodes voor handvaardigheid en muziek. Ook vindt er elk jaar een schoolreed project plaats waarin alle leerlingen tegelijk bezig zijn met hetzelfde onderwerp en er een gezamenlijke afsluiting plaatsvindt.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Visie

Op onze school is er ruimte voor differentiatie voor de verschillende vakken. We werken vanuit doelen en niet vanuit een minimum aan tijd. Dit betekent dat kinderen niet allemaal dezelfde tijd aan dezelfde vakken besteden, maar dat er sprake is van maatwerk. Hierdoor optimaliseer je de ontwikkeling van de kinderen. Ze behalen de algemene doelen, maar kunnen hun talenten ook verder ontwikkelen. Niet alleen in algemene zin, maar ook specifiek.

Activiteiten van de kinderen.

Kring

Naast de groepsgesprekken wordt de kring ook gebruikt voor spreekbeurten, boekbesprekingen, receptenkringen en presentaties.

Taal

Sinds enkele schooljaren werken we met de methode ‘Staal’. Tijdens de spellinglessen combineren we spelling en grammatica. Tijdens de taallessen brengen we middels verrassende thema’s, teksten en actuele bronnen de taal tot leven. Kinderen zien direct resultaat in hun eigen presentatie of publicatie. In Staal staan opbrengstgericht werken en toepassen centraal. De kinderen vergaren in de eerste weken van elk thema kennis die zij in week drie toepassen in de vorm van een betekenisvol eindproduct.

Lezen

Op OBS Vleuterweide neemt het leren lezen een prominente plaats in. De kinderen leren lezen met de methode ‘Veilig leren lezen’ in groep 3. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijke lezen. Het proces lezen verloopt bij elk kind anders, door de verschillende niveaus sluit de methode goed aan bij deze verschillen. In de groepen 4 t/m 7 werken we met ‘Station Zuid’. Dit is een methode voor voortgezet technisch lezen. Deze methode sluit naadloos aan op de methode ‘Veilig leren lezen’. Schrijven We werken met de methode ‘Pennenstreken’. Pennenstreken biedt een doorgaande leerlijn technisch schrijven voor de hele basisschool. Aangezien lezen en schrijven nauw met elkaar samenhangen, sluit Pennenstreken naadloos aan bij de methode Veilig leren lezen.  

Rekenen

Op OBS Vleuterweide wordt gewerkt met de methode ‘De wereld in getallen’. In groep 3 wordt de leerstof verwerk in werkboeken, in de groepen 4 -8 op een eigen device middels Snappet.??Snappet is een adaptieve lesmethode, dit betekent dat het aansluit bij de leerbehoeften van de leerlingen. Tijdens de instructie wordt de lesstof aangeboden van concreet naar steeds abstracter. De leerkracht kan zien en volgen wat de leerlingen maken. Hierdoor heeft de leerkracht inzicht in de behoefte, voortgang en groei van de leerlingen. Na de instructie kunnen de leerlingen zelfstandig verder werken aan hun eigen leerdoel. De leerlingen zien of ze hun leerdoel hebben behaald op hun niveau en welk niveau dit precies is (1 t/m 5). Ook kan de leerkracht kijken welke leerlingen extra instructie behoeven en kan nogmaals de stappen van het concrete model naar het abstractere model uitgelegd in kleinere stappen. Na een aantal weken worden de leerlingen getoetst.? 

Wereldoriëntatie

Dit zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Voor de eerste drie vakken gebruiken we in de groepen 5 t/m 8 de methode ‘Argus Clou’. Naast het aanbod vanuit de methode wordt er in alle groepen gewerkt vanuit verschillende thema’s en zijn er op dit gebied educatieve uitstapjes.

Verkeer

Voor verkeer wordt er vanaf groep 3 gewerkt met de methode ‘Klaar over’. Ook doen we regelmatig verkeersactiviteiten die gekoppeld zijn aan het verkeersveiligheidslabel, dat de school in 2011 behaald heeft. In groep 7 nemen de kinderen deel aan zowel het landelijk theoretisch examen als het praktisch verkeersexamen.

Engels

Sinds enkele jaren wordt er vanaf groep 1/2 Engels gegeven middels de methode ‘Groove.me’. We hebben gekozen voor een methode Engels in de groep 1/2 tot en met 8 omdat Engels een goede basis legt voor het voortgezet onderwijs en daarnaast is de beheersing van de Engelse taal steeds belangrijker door de toenemende internationalisering. Groove.me is de eerste complete methode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen. Met Groove.me leren de kinderen Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van kinderen.

ICT onderwijs

Omdat het gebruik van ICT-hulpmiddelen in onze maatschappij niet meer weg te denken is vinden we het belangrijk dat onze leerlingen tijdens hun schoolperiode belangrijke ICT-vaardigheden opdoen. Hierbij gaat het niet alleen om vaardigheden in het gebruik van software zoals Word, PowerPoint en Excel, maar zeker ook om het goed en vooral veilig gebruik van internet en email. Zowel de mogelijkheden als de risico’s komen in ons ICT onderwijs aan bod. Belangrijk uitgangspunt van ons ICT onderwijs is dat aangeleerde kennis en vaardigheden geen doel op zich zijn, maar ondersteunend zijn aan de realisatie van de kerndoelen van het onderwijs. Er wordt dus altijd een koppeling gemaakt naar de lesstof. Alle groepen beschikken over een digibord of een touchscreen en de mogelijkheid om alle kinderen op een device te kunnen laten werken.

Expressieactiviteiten

Tijdens de werklessen besteed de leerkracht veel aandacht aan de expressievakken. De kinderen kunnen onder meer kleien, schilderen, knutselen, knippen, plakken en tekenen met verschillende materialen. Op deze manier wordt de creativiteit van de kinderen gestimuleerd en komen ook andere ontwikkelingsgebieden aan bod, zoals de fijn-motorische ontwikkeling en ruimtelijk inzicht. In alle groepen wordt er aandacht besteed aan handvaardigheid, tekenen, muziek en drama. Op OBS Vleuterweide vinden we het belangrijk dat kinderen de kans krijgen zich ook op die vlakken te ontwikkelen. Daarom hebben we met behulp van subsidie ons expressie-onderwijs een nieuwe impuls gegeven. Elk schooljaar staat er een kunstdiscipline centraal. Voor kinderen betekent het dat zij deelnemen aan allerlei culturele activiteiten binnen die kunstdiscipline. Daarnaast krijgen de leerkrachten de gelegenheid om hun kennis en vaardigheden in die kunstdiscipline verder te ontwikkelen. We werken er met elkaar aan cultuureducatie een vastere plek te geven in ons onderwijs en daarbij verbinding te zoeken met andere vakken. Zo hebben we nu methodes voor handvaardigheid en muziek. Ook vindt er elk jaar een schoolreed project plaats waarin alle leerlingen tegelijk bezig zijn met hetzelfde onderwerp en er een gezamenlijke afsluiting plaatsvindt.

Bewegingsonderwijs

Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen twee maal per week gymles van een vakleerkracht in de sporthal van Forum Weide Wereld. Binnen deze lessen staan spel, sportiviteit, toestellen en dansen centraal.

Algemeen

Aanbod voor Meer- en Hoogbegaafde leerlingen

Om de intelligente en (meer/hoog) begaafde leerlingen binnen onze school de juiste uitdaging te bieden maken wij gebruik van drie verrijkende methodes.   Bij de groepen 1/2 wordt er gebruik gemaakt van Pienter en de Slimme Kleuterkist.  

Pienter is een talige methode met diverse opdrachtenkaarten die de leerlingen individueel of samen uit kunnen voeren. 

De Slimme Kleuterkist is speciaal voor de onderbouw samengesteld en gevuld met diverse materialen op het gebied van ruimtelijke oriëntatie, logisch denken en bouwen.   

Levelwerk is een doorgaande leerlijn vanaf groep 3. Naast het compacten van het dagelijks werk uit de methodes, werkt de leerling, middels Levelwerk, aan een aanvullende verrijkingslijn. Binnen deze verrijkingslijn is er aandacht voor rekenen, taal, lezen en een grote variatie aan opdrachten. Hierbij kun je denken aan techniek, creativiteit, puzzels en denkspellen. Er is aandacht voor executieve functies en metacognitieve vaardigheden met creatieve, technische, sociale en kunstzinnige opdrachten.   

Ons protocol Meer- en hoogbegaafdheid is op te vragen bij de coördinator Meer-en Hoogbegaafdheid. Paulien Kasanwidjojo Noorman, paulien.noorman@spoutrecht.nl   

Bouw!

Leren lezen gaat niet bij alle leerlingen vanzelf. Soms gaat de ontwikkeling minder snel dan we willen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Als er dan ook leesproblemen in de familie voorkomen, is het vaak zinvol leerlingen extra te ondersteunen bij het leren lezen. Daar beginnen we al vroeg mee, in groep 2. Zo proberen we grote leesproblemen te voorkomen.  

Op OBS Vleuterweide gebruiken we daar het leesprogramma Bouw! voor. Dit online programma is gemaakt om leesproblemen te voorkomen in plaats van te remediëren (repareren). Het programma is bewezen effectief en de scholen die ermee werken zien het aantal leerlingen dat leesproblemen ontwikkelt flink afnemen. Daarnaast is het leesprogramma Bouw! een goed ondersteuningsprogramma voor leerlingen, waarbij de leesontwikkeling ook in groep 3 en/of 4 minder vlot verloopt. Soms is het nodig voor deze leerlingen een dyslexieonderzoek aan te vragen. Dat mag niet zomaar. Bij die aanvraag moet de school laten zien op welke manier de leerling al geholpen is. Bouw! is een goedkeurde manier van ondersteuning.  

Bouw! lezen doet een leerling vier keer in de week vijftien minuten per keer. Wij vragen ouders dat twee keer thuis te doen. De andere twee keren oefenen de leerlingen op school onder begeleiding van een leerlingtutor uit de bovenbouw. Vaak zijn dit leerlingen die zelf ook moeite hebben (gehad) met lezen en goed begrijpen hoe lastig dat kan zijn. De leerlingtutoren staan onder begeleiding van een hulpouder en/of de taalcoördinator.  

Passie en Talent

Op OBS Vleuterweide wordt gewerkt vanuit de theorie van Human Dynamics. Deze theorie gaat uit van fundamentele verschillen tussen mensen. Mensen, en dus ook kinderen, verschillen van elkaar; bijvoorbeeld in hoe zij doen, hoe zij leren, van wie zij het beste iets kunnen leren, hoe zij het beste communiceren en hoe zij het beste kunnen samenwerken. Om kinderen te laten zien en te laten ervaren dat deze verschillen bestaan, worden er jaarlijks lessen in Passie & Talent in de groepen 8 gegeven. De leerlingen krijgen een programma aangeboden waarin zij in 10 tot 15 lessen meer over zichzelf leren. Daarnaast krijgen zij ook zicht op hoe zij kunnen verschillen van andere leerlingen uit hun groep en wat dit betekent voor hun dagelijkse omgang met elkaar. Het programma gaat vooral over welke kwaliteiten je bijna vanzelf hebt en wat je kunt doen om verder te leren en je verder te ontwikkelen. De lessen worden  gegeven door een gecertificeerde coach (dit is een van de collega’s) samen met de groepsleerkracht. De coach leidt de lessen en kan achtergrondinformatie verschaffen aan de leerlingen over hoe het komt dat zij op een bepaalde manier handelen bijvoorbeeld. Het is ook de taak van de coach om ervoor te waken dat de leerlingen neutraal, dat wil zeggen waardenvrij, praten over deze verschillen. De groepsleerkracht draagt zo nodig voorbeelden uit de dagelijkse klassensituatie aan en zorgt voor de transfer van het geleerde in de lessen Passie & Talent naar de dagelijkse onderwijspraktijk.  

Speciale activiteiten voor de kinderen

Op onze school zijn er naast de leeractiviteiten ook andere vaste onderdelen die belangrijk zijn voor het saamhorigheidsgevoel en de ontwikkeling van de kinderen.

Verjaardagen

De verjaardagen van de kinderen vieren we in de groep. Er wordt voor de kinderen gezongen en de jarige mag een traktatie uitdelen. Ook mogen de kinderen een aantal klassen rond om de meesters en juffen te trakteren. Hierbij willen we de hoeveelheid snoep graag beperken en stellen wij gezonde traktaties zeer op prijs! Ook vragen we u rekening te houden met kinderen die een allergie hebben of om geloofsredenen geen varkens- of rundvlees mogen. De juf of meester viert zijn of haar verjaardag in de eigen groep tijdens de meester- en juffendag.

Buitenschoolse activiteiten

Voor alle jaargroepen worden er elk jaar uitstapjes en excursies gepland. Diverse Utrechtse culturele instellingen, de dienst Natuur en Milieu Educatie en de gemeente bibliotheek bieden hiertoe een goed aanbod. Daarnaast willen we dat de bovenbouw leerlingen kennismaken met de grote musea in Amsterdam. Zij bezoeken daarom vanaf groep 6 het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum en het Anne Frankhuis. Incidenteel zullen er ook excursies op groeps- of bouwniveau zijn n.a.v. een thema.

Bibliotheekbezoek

Om de scholen in Vleuterweide te voorzien van een wisselend aanbod aan boeken worden en regelmatig (thema)collecties boeken bij de bibliotheek geleend. Verder neemt OBS Vleuterweide regelmatig deel aan workshops en voorstellingen die de Utrechtse bibliotheek aanbiedt aan basisscholen. Voorbeelden hiervan zijn toneelvoorstellingen rondom prentenboeken voor de jongsten en gesprekken met bekende kinderboekenschrijvers voor de midden- en bovenbouw.

Naschools cursus aanbod

OBS Vleuterweide is onderdeel van een Brede School. Door de samenwerking met verschillende organisaties kunnen kinderen na schooltijd verschillende cursussen volgen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Brede School: www.bredeschoolutrecht.nl/weidewereld.

Schoolreis/schoolkamp

De kinderen van de groepen 1/2 gaan elk jaar op schoolreis naar ‘Het vogelnest’, dit is een speelgelegenheid van de gemeente Utrecht op het landgoed Rhijnauwen. De kinderen van de groepen 3 t/m 7 gaan een dag op schoolreis. De kinderen van groep 8 gaan een aantal dagen op schoolkamp. Al deze activiteiten vormen een onderdeel van het reguliere lesprogramma.

Afscheid groep 8

Ieder jaar wordt er op een feestelijke wijze afscheid genomen van de leerlingen in groep 8, die naar het voortgezet onderwijs gaan. De kinderen hebben zelf een groot aandeel in de organisatie en uitvoering hiervan.

Schoolfotograaf

Jaarlijks komt de schoolfotograaf op OBS Vleuterweide. Van iedere leerling wordt een portretfoto gemaakt en met de klas een groepsfoto. We bieden tevens de mogelijkheid om na schooltijd een foto van broertjes en zusjes te laten maken. De foto’s die gemaakt worden kunt u vrijblijvend kopen. Ouders zijn niet verplicht om (alle) foto’s af te nemen.

Luizenouders

OBS Vleuterweide heeft een groep ouders die de kinderen controleert op hoofdluis. Vanuit iedere groep is er een ouder die de kinderen na iedere vakantie zal controleren op hoofdluis. Indien er luizen worden geconstateerd zal de groepsleerkracht contact opnemen met de betreffende ouders/verzorgers.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.  

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften  

In de afgelopen 8 jaar hebben we als school op geheel eigen wijze, passend bij de schoolontwikkeling, en met vallen en opstaan, Handelingsgericht werken (HGW) geïmplementeerd.  

Hierbij worden de zeven uitgangspunten van HGW nageleefd met betrekking tot de individuele leerling, de groep en de school (basisondersteuning / SWV):

1. Onderwijsbehoeften staan centraal; wat heeft dit kind nodig

2. Afstemming en wisselwerking; systeemdenken

3. De leerkracht doet ertoe!

4. Uitgaan van positieve factoren en mogelijkheden

5. Constructieve samenwerking; lkr, ll, ouders en begeleiders

6. Doelgericht handelen; bruikbare en haalbare adviezen

7. Systematisch en transparant te werk gaan worden op verschillende niveaus binnen onze school toegepast.  

In het kader van een effectieve en heldere ondersteuningsstructuur hanteren wij onderwijsniveaus. Een passend aanbod is van belang voor alle leerlingen. Vanuit Passend Onderwijs zijn er concrete afspraken gemaakt m.b.t. wie wanneer verantwoordelijk is voor het bieden van een passend onderwijsaanbod; in de groep, in de school en daarboven. Er wordt hierbij uitgegaan van vijf onderwijsniveaus (Afstemming of “1-zorgroute”). Per niveau wordt aangegeven welk onderwijsaanbod nodig is en wie daarbij betrokken zijn. Het doel is een adequate begeleiding en signalering.    

Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP)

Voor leerlingen op onze school met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften kijken wij steeds per individuele leerling wat mogelijk is en of wij (nog) kunnen bieden wat nodig is.  

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt onze school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven.  

Voor leerlingen die een leerachterstand hebben van anderhalf jaar of meer en gezien hun ontwikkeling de einddoelen van groep 8 naar verwachting niet zullen halen, wordt voor één of meerdere vakgebieden een eigen leerlijn opgesteld. De onderwijsdoelen, het leerstofaanbod en de wijze van begeleiding worden voor deze leerlingen vastgelegd in een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).  

Het OPP is bedoeld om het onderwijsaanbod voor een leerling zodanig te plannen dat deze zich optimaal ontwikkelt binnen zijn/haar mogelijkheden. In het OPP wordt een verwacht uitstroomperspectief genoemd. Twee maal per jaar wordt het OPP geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Hierdoor is een betere afstemming van het onderwijsaanbod, transparante communicatie over de ontwikkeling met ouders en leerling en een goede overgang naar het voortgezet onderwijs mogelijk.

Het streven blijft dat alle leerlingen minimaal referentieniveau 1F behalen voor rekenen en taal (uitstroom op midden/eind groep 6 niveau) Alleen bij uitzondering, bijvoorbeeld bij zeer moeilijk lerende leerlingen, kunnen de doelen lager dan niveau 1F worden gesteld (minimumdoelen SLO, functionele geletterdheid en gecijferdheid).  

Als een kind wordt aangemeld bij onze school wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat het kind ingeschreven wordt. Bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse voorziening of de vorige school. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een kind, wordt samen met ouders, bestuur en samenwerkingsverband gezocht naar een passende plek.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste  resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO.

www.swvutrechtpo.nl

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

030 303 6420 (info)

info@swvutrecht.nl  

Buurtteam

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen.  

Hoe ziet de ondersteuning van het buurtteam eruit? 

Buurtteam Vleuten bestaat uit professionals met verschillende expertises. Het buurtteam is er voor volwassenen, gezinnen, jongeren en ouderen met allerlei vragen over financiën, wonen, opvoeding, echtscheiding, werk, dagbesteding. Het gesprek vindt plaats: thuis, op school of op kantoor.  

De intern begeleiders en de medewerkers van het buurtteam onderhouden hun onderlinge contact door elke 6 weken met elkaar te overleggen. Daar waar nodig kan er vanuit ouders, het buurtteam of school een drie-gesprek geïnitieerd worden om het samenwerken rondom vraagstukken binnen het gezin of school te versterken.  

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.  

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.    

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven