OBS Vleuterweide

Passiebloemweg 7 3452 CZ Vleuten

  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2017-2018 heeft groep 8 onder het landelijke gemiddelde gescoord. In schooljaar 2018-2019 heeft groep 8 boven het landelijk gemiddelde gescoord. In schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen.

In schooljaar 2020-2021 hanteert de Inspectie van het Onderwijs geen norm meer, maar wordt er gekeken naar de signaleringswaarden, passend bij de schoolweging.

In 2020-2021 komt OBS Vleuterweide uit op 89,8 % 1F en 61,9 % 1S/2F. Zowel voor 1F als voor 1S/2F liggen deze waarden boven de signaleringsgrens. De scores liggen onder het landelijk gemiddelde.  Alle opbrengsten worden ieder jaar uitgebreid met het hele schoolteam geanalyseerd. De acties en verbeterplannen die hieruit voorkomen worden in het schoolplan opgenomen.

3 jaars gemiddelde gezien vanuit 2020-2021

Kengetallen 1F

1F Landelijk 96,6 % 3jr

1F Behaald 95,3 %

Signaleringswaarde 85 %

Schoolnorm 100 %

Kengetallen 1S/2F 1S/2F

Landelijk 63,3 % 3jr

1S/2F Behaald 60,4 % 3jr

Signaleringswaarde 50,6 %

Schoolnorm 66,7 %

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (Parnassys). De leerlingen worden planmatig getoetst met methodegebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen wordt de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. 

Zie voor meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/ persoonsgegevens van uw kind in het hoofdstuk over privacy.

Tussentijdse resultaten  

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

Vanaf eind groep 6 worden ouders meegenomen met deze procedure en de richting van de ontwikkeling van de leerling. Eind groep 7 wordt het voorlopig advies gegeven. Midden groep 8 volgt het definitieve advies. Ouders en de leerling zijn verantwoordelijk voor het kiezen van een passende school. Op OBS Vleuterweide hanteren we de POVO-procedure van Utrecht/Stichtse Vecht. Deze zijn te vinden op:https://www.naarhetvo.nl/procedure/Onderdelen bepaling advies

Het advies is een totaalpakket van kindkenmerken, sociaal-emotionele ontwikkeling, methodetoetsen en Citotoetsen. Het advies wordt binnen de school bepaald door de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8, IB en MT, de adviezen komen dus in samenwerking tot stand. We spreken dan ook van een schooladvies dat gedragen is door de gehele school. Het definitieve advies wordt door school gegeven en is bindend. Ouders en de leerling zijn verantwoordelijk voor het kiezen van een passende school die aansluit bij het gegeven advies.

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat IEP Eindtoets. In april kan het advies nog naar boven worden bijgesteld. Elk advies wat hoger is dan het gegeven advies van school moet heroverwogen worden. Dit gebeurt in overleg met IB, leerkrachten en directie.   

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven