OBS Vleuterweide

Passiebloemweg 7 3452 CZ Vleuten

  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn trots dat onze kinderen afgelopen schooljaar boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord. Dat doet recht aan hun en onze inspanningen. Over schooljaar 2019-2020 zijn er nu nog geen eindtoetsresultaten.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (Parnassys). De leerlingen worden planmatig getoetst met methodegebonden toetsen en methode/onafhankelijke toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen wordt de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. 

Zie voor meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/ persoonsgegevens van uw kind in het hoofdstuk over privacy.

Tussentijdse resultaten  

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:

  • in de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs; 
  • in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal; 
  • in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken; 
  • verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat IEP. 

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor het systeem “ParnasSys”. De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, lezen, woordenschat en spelling, landelijk genormeerde toetsen van het CITO. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toetskalender met bijbehorend toetsprotocol. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden zo nodig de groepsplannen (het leerstofaanbod aan de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

Resultaten van kinderen zijn niet altijd gemakkelijk te meten. Het resultaat van het onderwijs is namelijk meer dan de cijfers voor de leervakken. Het gaat om de totale ontwikkeling van de leerling. Dus ook om sociale vaardigheden en het gedrag, creativiteit, de werkhouding, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Hoewel deze kwaliteiten minder goed te meten zijn, zijn deze minstens zo belangrijk.

In 2016-2017 zijn we in de groepen 8 gestart met het afnemen van de IEP-toets. De uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs. De toets is een alternatief op de eindtoets, opgesteld door het CITO. Scholen hebben namelijk de vrijheid een test af te nemen die past bij hun visie.

Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’. 

 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven