OBS Vleuterweide

Passiebloemweg 7 3452 CZ Vleuten

 • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
 • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
 • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
 • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
 • Schoolfoto van OBS Vleuterweide

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Welkom op de homepage van OBS Vleuterweide. Op ons Schoolvenster krijgt u informatie over kenmerken en resultaten van onze school.

Voor nog meer informatie over onze school verwijzen we u naar onze website www.obsvleuterweide.nl

Namens het team van OBS Vleuterweide


Waar staat de school voor

Wij zijn een openbare basisschool. Dat wil zeggen een school met een open karakter die democratisch bestuurd wordt. Iedereen is welkom ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Wij vinden dat kinderen in een pluriforme maatschappij kennis moeten makend met meerdere levensopvattingen en leren deze ook te respecteren. Wij schenken veel aandacht aan het omgaan met elkaar. Een positief zelfbeeld is een basis voor goede communicatie met anderen. Zelfbewustzijn draagt bij aan weerbaarheid. Kerntaak van de school is het geven van goed onderwijs.

De doelstellingen van OBS Vleuterweide zijn verwoord in onderstaande missie:

Respect Verantwoordelijkheid Samenwerking

Op Vleuterweide vinden we het belangrijk dat kinderen zich in de eerste plaats veilig en prettig voelen. Wanneer een kind zich gezien en gewaardeerd voelt is het in staat om zich te ontplooien. Vanuit de speerpunten respect, verantwoordelijkheid en samenwerken leren de kinderen omgaan met zichzelf en hun omgeving.

Het team van OBS Vleuterweide staat voor kwalitatief goed onderwijs, dat bestaat uit een mix van verschillende werkvormen. Hier gaan we iets verder op in.

- Vanuit het speerpunt verantwoordelijkheid hechten wij groot belang aan zelfstandig werken. Dit neemt dan ook een belangrijke plaats in in ons onderwijs. Op deze wijze leren de kinderen zelf oplossingen te bedenken, een eigen leerstijl te ontwikkelen en daarbij verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk.

- De speerpunten verantwoordelijkheid én samenwerken komen beide naar voren in het coöperatief leren. Dit houdt in dat er samenwerkend geleerd wordt met als doel het creëren van een actieve werkhouding, het vergroten van de sociale vaardigheden en het bewerkstelligen van een grote leeropbrengst door kinderen te laten samenwerken.

- Uit respect voor de eigenheid van ieder kind, worden kinderen zoveel mogelijk benaderd vanuit de gedachte van het adaptief onderwijs. Wij bieden onderwijs op maat, waarbij we uitgaan van individuele niveaus en behoeften.

- Sommige schoolvakken zijn bij uitstek geschikt voor klassikale lessen. Dit geldt in de praktijk voor vakken als wereldoriëntatie, vakken rondom de maatschappelijke vorming, creatieve vakken, thema's etc. Dit zult u dan ook in onze onderwijsvorm aantreffen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Passie/ Talent
 • Verantwoordelijkheid
 • Diversiteit
 • Goed onderwijs
 • De Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Vleuterweide is gestart met 12 leerlingen op 16 augustus 2004. Door de groei van de wijk, groeide ook de school. Na een piek in 2014-2015 neemt het leerlingenaantal nu wat af en zijn we aan het stabiliseren. In het schooljaar 2020-2021 hebben wij 15 groepen. Wij hanteren een maximum van 28 leerlingen per groep. Door tussentijdse klassen samenvoegingen kan er afgeweken worden van dit aantal.

In schooljaar 2019-2020 hebben wij de oude locatie Teunisbloemlaan verlaten. Wij wachten op een nieuw te bouwen school in schooljaar 2021-2022. Het schooljaar 2020-2021 zitten wij met de gehele school aan de Passiebloemweg 7. 

De kleutergroepen zijn heterogeen van samenstelling. Vanaf groep 3 proberen we een homogene samenstelling aan te houden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
360
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De lessen beginnen elke ochtend om 8.30 uur. Om 8.15 uur gaat de schooldeur open en mogen de kinderen en de ouders naar binnen. Om uiterlijk 8.30 uur verlaten de ouders de klas zodat de leerkrachten echt om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen.

Leerplicht

In Nederland is het gebruikelijk dat kinderen naar school gaan als ze vier jaar zijn. Hoewel een kind van vier jaar niet leerplichtig is, zijn de schooltijden en regels voor verzuim in principe van toepassing. Wanneer een vierjarig kind de school een dag of middag niet bezoekt, gaan we er van uit dat u de leerkracht hierover tijdig informeert.


Afwezigheid door ziekte/andere reden

Bij ziekte of een andere reden tot verzuim dient u de school tijdig te informeren. Dit kan ’s ochtends voor 8.30u telefonisch.

We verzoeken u om afspraken met tandarts, huisarts, orthodontist, etc., zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Als een kind herhaaldelijk onder schooltijd naar een orthodontist, logopedist, fysiotherapeut of iets dergelijks moet, dient u hiervoor verlof aan te vragen bij de directeur. De leerkracht houdt de aan- en afwezigheid van leerlingen bij in het leerlingdossier van het kind.

Extra verlof

Extra verlof mag alleen worden toegekend voor religieuze feestdagen, gewichtige omstandigheden of vanwege de aard van het beroep van (één van) de ouders.  Voor het aanvragen van verlof dient de ouder een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier is op te vragen bij de directie en administratie van de school en staat ook op onze website. De beslissing over het al dan niet toekennen van extra verlof ligt bij de directie.

Religieuze feestdagen

Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van onderwijs vanwege plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bijvoorbeeld religieuze feestdagen als Suikerfeest en Offerfeest. De ouders stellen in zo’n geval de directeur uiterlijk twee dagen van te voren op de hoogte.

Gewichtige omstandigheden

Ook voor gewichtige omstandigheden (situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen) is verlof mogelijk. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

* ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;

* huwelijk van bloed- of aanverwanten;

* 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten;

* verhuizing van het gezin.

Geen verlof wordt gegeven voor:

* dienstrooster van de werkgever van de ouder(s);

* familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst;

* vakantie in een goedkope periode, een speciale aanbieding of gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;

* eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;

* activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;

* verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. Deze voorbeelden vallen niet onder de categorie “gewichtige omstandigheden”.

Als ouders een verlofaanvraag hebben ingediend kan de directie te allen tijde contact opnemen met de leerplichtambtenaar voor advies. Als ouders het niet eens zijn met een beslissing die de directie genomen heeft, kunnen de ouders contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht. Zie hiervoor de website van gemeente, onderwijs, leerplicht.

Aard van het beroep van (één van) de ouders

Indien ouders vanwege de specifieke aard van hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan, is verlof mogelijk voor maximaal tien dagen. Dit verlof is niet toegestaan tijdens de eerste twee weken van het schooljaar. Een verzoek om extra vakantieverlof dient tijdig te worden ingediend bij de directeur en dient te worden begeleid door een getekende werkgeversverklaring van de werkgever van de ouders, waaruit blijkt dat de betreffende ouder(s) geen vakantieverlof kan opnemen in de periode dat het kind vakantie heeft. Dienstroosters van ouders valt hier niet onder.

Een verzoek voor een vrije middag, bijvoorbeeld vanwege een weekendje weg, om files te vermijden of eerder op een vakantiebestemming te zijn, wordt nooit gehonoreerd.

Ongeoorloofd verzuim/toezicht op de leerplicht

Bij incidenteel ongeoorloofd verzuim bespreekt de directie het verzuim met de ouders. Als een kind binnen vier weken meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig is, of als de school zich zorgen maakt over (de aard van) het ongeoorloofde verzuim, wordt het verzuim gemeld bij Leerplicht. De leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht ziet toe op de naleving van de Leerplichtwet. Ook zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en/of ouders naar een oplossing bij voorkomende problemen. 

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Op OBS Vleuterweide werken we met een continurooster. Hierdoor is tussenschoolse opvang automatisch geregeld. De kinderen eten in hun eigen groep, samen met hun eigen groepsleerkracht. Hierna wordt er door alle kinderen buiten gespeeld, onder toezicht van leerkrachten die bij toerbeurt pleinwacht hebben. Naast leerkrachten lopen de leerling mediatoren, ambulant personeel en conciërges pleinwacht.

Voor- en naschoolse opvang

Scholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om samen te werken op wijkniveau met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. In onze wijk wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door onderstaande organisaties.

-Koko Kinderopvang,Het Zandkasteel (Teunisbloemlaan 44, Vleuten)  030-6661851   www.kokokinderopvang.nl

-Smallsteps, "De Kameleon"(Teunisbloemlaan42, Vleuten)   0800-0091 www.smallsteps.nlSmallsteps, "Passiebloem" (Passiebloemweeg 5)  030-2090207

-Partou Kinderopvang "Moerasvaren"  (Moerasvaren 113, Vleuten)  030-2142939   www.partou.nl

-Kind & Co : "BSO Passiebloem" (Passiebloemweg 3, Vleuten)  06-10869583   www.kmnkindenco.nl

-Sportbso Vleuterweide (Noorderburcht 5, Vleuten) 06-34287855  www.sportbsovleuterweide.nl

- BSO buitengewoon (europaweg 56,Vleuten) 06-45756369 www.bsobuitengewoon.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Risico-inventarisatie

Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin de veiligheidsrisico's onderkend worden. Als dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te verhelpen.  Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. 

Deze afspraken betreffen o.a.: 

 • Het ontruimingsplan 
 • Opleiding bedrijfshulpverleners 
 • Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen) 
 • De jaarlijkse ontruimingsoefening.  

Wij hebben meerdere bhv'ers binnen onze school. Zij worden jaarlijks getraind en dragen zorg voor: 

 • Preventieve maatregelen / controles 
 • Alarmeren en evacueren van personen uit de school 
 • Het bestrijden van een beginnende brand 
 • Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen.

Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, volgen de BHV-ers jaarlijks een herhalingscursus en organiseren zij regelmatig oefeningen. Indien u vragen heeft over de BHV – organisatie, dan kunt u deze stellen aan onze preventiemedewerkers, Edwin Brand. Het schoolveiligheidsplan is bijna klaar ter inzage. Obs Vleuterweide heeft een eigen ontruimimgsplan. Om ervoor te zorgen dat personeel én leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht in geval van een evacuatie, vindt er minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening plaats.

 

Vertrouwenspersoon SPO UtrechtAnky Theelen; theelen@human-invest.nl

06-43498918 

 • Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 

Postadres: Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508 AD Utrecht  

Telefoon: 030 - 280 95 90 Fax: 030 – 280 9591  

www.pnderwijsgeschillen.nl

Email: info@onderwijsgeschillen.nl  

 • Inspectie van het onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl

email: info@owinsp.nl

Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij: 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstige psychisch of fysiek geweld:

meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111 (lokaal tarief)


Terug naar boven