OBS Vleuterweide

Passiebloemweg 5 3452 CZ Vleuten

 • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
 • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
 • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
 • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
 • Schoolfoto van OBS Vleuterweide

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Welkom op de homepage van OBS Vleuterweide. Op ons Schoolvenster krijgt u informatie over kenmerken en resultaten van onze school.

Voor nog meer informatie over onze school verwijzen we u naar onze website www.obsvleuterweide.nl

Namens het team van OBS Vleuterweide


Waar staat de school voor

Wij zijn een openbare basisschool. Dat wil zeggen een school met een open karakter die democratisch bestuurd wordt. Iedereen is welkom ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Wij vinden dat kinderen in een pluriforme maatschappij kennis moeten makend met meerdere levensopvattingen en leren deze ook te respecteren. Wij schenken veel aandacht aan het omgaan met elkaar. Een positief zelfbeeld is een basis voor goede communicatie met anderen. Zelfbewustzijn draagt bij aan weerbaarheid. Kerntaak van de school is het geven van goed onderwijs.

De doelstellingen van OBS Vleuterweide zijn verwoord in onderstaande missie:

Goed onderwijs voor alle leerlingen in een omgeving van verantwoordelijkheid, diversiteit en passie/talent.

Passie/talent    verantwoordelijkheid        diversiteit       goed onderwijs

Op OBS Vleuterweide lopen deze vier begrippen als een rode draad door het onderwijs en vormen ze de basis voor onze sfeer van samen werken en leven.

Wij, de wereld! 

Binnen deze koers en onze eigen schoolcontext zijn wij een school waar alle kinderen welkom zijn. Wij omarmen de diversiteit van de kinderen, zij brengen letterlijk de wereld de school in. Wij nemen verschillen en overeenkomsten tussen kinderen als uitgangspunt om de kinderen voor te bereiden op deelname aan de samenleving.   

We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn. Ieder mens is uniek met zijn eigen passie, talenten en kwaliteiten. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer kinderen zich gezien, gehoord en gekend voelen ze in staat zijn om zich te ontwikkelen.   

 • We zien het als onze taak kinderen te helpen ontdekken wie zij zijn, wat ze goed kunnen en waar ze voor staan. Wij willen ieder kind hierin sterk maken, zodat het zich goed toegerust voelt om uiteindelijk, na de jaren op OBS Vleuterweide, zelfbewust een stap verder de wereld in te zetten.   
 • We vinden dat kinderen moeten worden voorbereid op hun rol als zelfstandig en actief burger in een democratische samenleving. We willen kinderen voorbereiden op de toekomst waarbij we veel waarde hechten aan het nemen van verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk zijn voor jezelf, je leerproces en je omgeving.  
 • Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs en stellen realistische doelen die het kind verder helpen in zijn of haar eigen ontwikkeling. Wij kijken hierbij naar de (onderwijs)behoeften van de individuele leerling en sluiten daar zo goed mogelijk bij aan. Daarbij hebben we hoge verwachtingen van onze kinderen en is samenwerking tussen kinderen, ouders en school van essentieel belang.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Passie/Talent
 • Verantwoordelijkheid
 • Diversiteit
 • Goed onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Vleuterweide is in mei 2023 verhuisd naar het nieuwe schoolgebouw. In het schooljaar 2023-2024 hebben wij 11 groepen en verwelkomen we dagelijks ongeveer 275 kinderen. De kleutergroepen zijn heterogeen van samenstelling. Vanaf groep 3 proberen we een homogene samenstelling aan te houden. Wij hanteren een maximum van 28 leerlingen per groep. Bij eventuele samenvoeging van klassen kan er van dit aantal worden afgeweken.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
208
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De lessen beginnen elke ochtend om 8.30 uur. Om 8.20 uur gaat de schooldeur open en mogen de kinderen zelfstandig naar binnen. De ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen mee naar binnen om hun kind naar de klas te begeleiden. Van de zomervakantie tot aan de herfstvakantie mogen ook de ouders van groep 3 mee naar binnen om hun kind naar de klas te begeleiden en even kort mee te kijken. Na de herfstvakantie gaan ook de kinderen van groep 3 om 8.20 uur zelfstandig naar binnen.

Voor de groepen 3 tot en met 8 is er ongeveer 10 keer per jaar een inloopmoment voor ouders van 8.20 tot 8.30 uur om een kijkje te nemen in de klas, in de laatjes te kijken, knutselwerkjes te zien, samen een opdracht te doen of samen te lezen. De data van deze inloopmomenten zijn te vinden in de agenda van Social Schools.

Waarom vinden we het belangrijk dat de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 zelfstandig naar binnen gaan?:

 • Alle kinderen bouwen zelfstandigheid op, omdat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het ophangen van jas, tas, handen wassen, het begroeten van de leerkracht en het lopen naar hun eigen plek.
 • Er is meer rust in de gangen en in de klassen bij de start van de dag. De kinderen maken soms een praatje met een medeleerling, maar we merken dat dit heel kort wordt gehouden, want ieder kind loopt door naar het eigen lokaal.
 • In de klassen zorgt iedere leerkracht voor een zinvolle inloop. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld in ieder groepje een mandje staat met werk dat al gedaan kan worden, dat er werk ter verbetering ligt, dat een kind op de computer kan of dat een kind een boek gaat lezen. Kinderen vinden het leuk om direct aan de slag te gaan en pikken zo onbewust al heel wat leerzame momenten mee. Op deze manier werken lukt alleen als de omgeving rustig is en de leerkracht goed toezicht kan houden en niet de klas vol ouders staat.
 • Ieder kind dat dat wil heeft de mogelijkheid om even een praatje te maken met de leerkracht. De leerkrachten zijn er volledig voor de kinderen en hoeven hun aandacht niet te verdelen tussen kinderen en ouders.

Leerplicht

In Nederland is het gebruikelijk dat kinderen naar school gaan als ze vier jaar zijn. Hoewel een kind van vier jaar niet leerplichtig is, zijn de schooltijden en regels voor verzuim in principe van toepassing. Wanneer een vierjarig kind de school een dag of middag niet bezoekt, gaan we er van uit dat u de leerkracht hierover tijdig informeert.


Afwezigheid door ziekte/andere reden

Bij ziekte of een andere reden tot verzuim dient u de school tijdig te informeren. Dit kan ’s ochtends voor 8.30u telefonisch.

We verzoeken u om afspraken met tandarts, huisarts, orthodontist, etc., zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Als een kind herhaaldelijk onder schooltijd naar een orthodontist, logopedist, fysiotherapeut of iets dergelijks moet, dient u hiervoor verlof aan te vragen bij de directeur. De leerkracht houdt de aan- en afwezigheid van leerlingen bij in het leerlingdossier van het kind.

Extra verlof

Extra verlof mag alleen worden toegekend voor religieuze feestdagen, gewichtige omstandigheden of vanwege de aard van het beroep van (één van) de ouders.  Voor het aanvragen van verlof dient de ouder een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier is op te vragen bij de directie en administratie van de school en staat ook op onze website. De beslissing over het al dan niet toekennen van extra verlof ligt bij de directie.

Religieuze feestdagen

Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van onderwijs vanwege plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bijvoorbeeld religieuze feestdagen als Suikerfeest en Offerfeest. De ouders stellen in zo’n geval de directeur uiterlijk twee dagen van te voren op de hoogte.

Gewichtige omstandigheden

Ook voor gewichtige omstandigheden (situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen) is verlof mogelijk. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

* ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;

* huwelijk van bloed- of aanverwanten;

* 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten;

* verhuizing van het gezin.

Geen verlof wordt gegeven voor:

* dienstrooster van de werkgever van de ouder(s);

* familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst;

* vakantie in een goedkope periode, een speciale aanbieding of gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;

* eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;

* activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;

* verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. Deze voorbeelden vallen niet onder de categorie “gewichtige omstandigheden”.

Als ouders een verlofaanvraag hebben ingediend kan de directie te allen tijde contact opnemen met de leerplichtambtenaar voor advies. Als ouders het niet eens zijn met een beslissing die de directie genomen heeft, kunnen de ouders contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht. Zie hiervoor de website van gemeente, onderwijs, leerplicht.

Aard van het beroep van (één van) de ouders

Indien ouders vanwege de specifieke aard van hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan, is verlof mogelijk voor maximaal tien dagen. Dit verlof is niet toegestaan tijdens de eerste twee weken van het schooljaar. Een verzoek om extra vakantieverlof dient tijdig te worden ingediend bij de directeur en dient te worden begeleid door een getekende werkgeversverklaring van de werkgever van de ouders, waaruit blijkt dat de betreffende ouder(s) geen vakantieverlof kan opnemen in de periode dat het kind vakantie heeft. Dienstroosters van ouders valt hier niet onder.

Een verzoek voor een vrije middag, bijvoorbeeld vanwege een weekendje weg, om files te vermijden of eerder op een vakantiebestemming te zijn, wordt nooit gehonoreerd.

Ongeoorloofd verzuim/toezicht op de leerplicht

Bij incidenteel ongeoorloofd verzuim bespreekt de directie het verzuim met de ouders. Als een kind binnen vier weken meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig is, of als de school zich zorgen maakt over (de aard van) het ongeoorloofde verzuim, wordt het verzuim gemeld bij Leerplicht. De leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht ziet toe op de naleving van de Leerplichtwet. Ook zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en/of ouders naar een oplossing bij voorkomende problemen. 

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Op OBS Vleuterweide werken we met een continurooster. Hierdoor is tussenschoolse opvang automatisch geregeld. De kinderen eten in hun eigen groep, samen met hun eigen groepsleerkracht. Hierna wordt er door alle kinderen buiten gespeeld, onder toezicht van leerkrachten die bij toerbeurt pleinwacht hebben. Naast leerkrachten lopen de leerling mediatoren, ambulant personeel en conciërges pleinwacht.

Voor- en naschoolse opvang

Scholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om samen te werken op wijkniveau met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. In onze wijk wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door verschillende organisaties welke elders vermeld staan in de schoolgids.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven