Mariaschool

Brugstraat 2 5382 JD Vinkel (Gem. 's-Hertogenbosch)

 • Schoolfoto van Mariaschool
 • Schoolfoto van Mariaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Protocol bij vervanging

Filios Scholengroep is aangesloten bij een regionale vervangingspool, CPV Ingenium. In principe moeten de vervangingen van daaruit goed worden georganiseerd. Vanwege een tekort aan leerkrachten kan het echter voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is. Binnen Filios Scholengroep is er in samenspraak met de directeuren een protocol opgesteld, waarin opgenomen staat wat te doen als er geen vervanging gevonden kan worden bij kortdurend (ziekte)verlof. Uitgangspunt is dat gekwalificeerd personeel ingezet wordt om het dagelijkse lesprogramma met de leerlingen te doorlopen. Indien er op een bepaald moment toch geen invallers voorhanden zijn voor het invullen van kortdurend (ziekte)verlof, dan kunnen onderstaande stappen genomen worden:

 • Duo-collega wordt benaderd. 
 • Overige parttimers worden gevraagd. 
 • Inzetten van onderwijs-/klassenassistenten onder supervisie van een leerkracht of directeur.
 • Inzetten van ambulante leerkrachten (m.u.v. IB-er).
 • Inzetten van (LIO-) stagiaires onder supervisie van een leerkracht of directeur.
 • Opdelen van de groep, maximaal 1 dag.
 • Laatste noodgreep: kinderen kunnen niet naar school komen.

Uiterlijk de dag voorafgaand worden ouders voor 18.00 uur hiervan via SchouderCom op de hoogte gebracht. Bij bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Mocht er een aansluitende dag wederom geen vervanging zijn, dan wordt bekeken of een andere groep thuis gehouden kan worden. Wanneer ouders niet voor opvang kunnen zorgen, is de school verplicht opvang te bieden. Tegen betaling van het uurtarief van de plaatselijke kinderopvang (BSO) kunnen ouders gebruik maken van de opvang op school.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Afhankelijk van het aantal leerlingen worden de groepen samengesteld. Dat betekent dat wij werken met enkelvoudige groepen en combinatiegroepen en dat de samenstelling elk jaar kan wisselen.

Raad van Toezicht en College van Bestuur Filios Scholengroep 

De Mariaschool maakt deel uit van Filios Scholengroep. We zijn een krachtige organisatie van 20 basisscholen met 4700 leerlingen en 460 medewerkers. Onze scholen verzorgen katholiek en algemeen bijzonder basisonderwijs in de gemeenten Bernheze (Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode en Vorstenbosch), Oss (Geffen, Lith, Lithoijen, Maren-Kessel, Oijen en Oss) en Den Bosch (Nuland en Vinkel).

De scholen van Filios Scholengroep staan midden in de maatschappij en verbinden leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners. We zorgen voor een brede ontwikkeling van kinderen. Leerlingen leren kennis en sociale en maatschappelijke vaardigheden die ze nodig hebben om actief te kunnen deelnemen aan de snel veranderende maatschappij. We verzorgen goed onderwijs in de regio: krachtig en professioneel!

Het adres van Filios Scholengroep is: Wethouder van Eschstraat 60, 5342 AT Oss
tel: 0412-492000
e-mail: bestuur@filiosscholengroep.nl 
internet: www.filiosscholengroep.nl 

De Raad van Toezicht van Filios Scholengroep bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven gekozen personen uit de regio. De Raad van Toezicht  is een onafhankelijk orgaan en ziet toe het op het functioneren van het College van Bestuur. De bestuurlijke taken worden uitgevoerd door het College van Bestuur, waarbij zij ondersteund wordt door stafmedewerkers. Het College van Bestuur bestuurt de scholen die tot Filios Scholengroep behoren en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs. Zij draagt verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de stichting en zorgt mede voor de beleidsontwikkeling op de scholen. Het College van Bestuur geeft tevens leiding aan de directeuren en het bestuurskantoor van Filios Scholengroep en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor uw kind zijn een taak voor de directie van onze school. De directie van de school is dan ook het eerste aanspreekpunt voor ouders en tevens ook contactpersoon naar medezeggenschapsraad en ouderraad.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande onderwijstijden zijn richtlijnen. Indien de groep voor een van de vakgebieden meer of minder onderwijstijd nodig heeft, dan passen we bovenstaande uren aan. Uitgangspunt blijft altijd: Wat heeft deze groep nodig en hoe kunnen we dat creëren!

Tijdens de lessen bewegingsonderwijs dragen de leerlingen van groep 1-2 een sportshirt en - broekje en geen gymschoenen. Blote voeten zijn beter voor de ontwikkeling van de voet. Indien uw kind wratten heeft of een andere aandoening waardoor schoenen belangrijk zijn, dan draagt het kind turnschoenen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande onderwijstijden zijn richtlijnen. Indien de groep voor een van de vakgebieden meer of minder onderwijstijd nodig heeft, dan passen we bovenstaande uren aan. Uitgangspunt blijft altijd: Wat heeft deze groep nodig en hoe kunnen we dat creëren!

Tijdens de lessen bewegingsonderwijs dragen de leerlingen van groep 3-8 een sportshirt en - broekje. De kinderen van groep 3 dragen geen sportschoenen. Blote voeten zijn beter voor de ontwikkeling van de voet. Indien uw kind wratten heeft of een andere aandoening waardoor schoenen belangrijk zijn, dan draagt het kind turnschoenen. De leerlingen van de groepen 4-8 dragen wel sportschoenen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden in principe onderwijs aan alle kinderen uit Vinkel. We zien dat ongeveer 5% van de leerlingen kampt met taal-ontwikkelingsproblematiek. In samenwerking met Kentalis proberen wij voor deze kinderen het beste onderwijs aan te bieden. Wij kunnen altijd gebruik maken van de kennis vanuit dit expertisecentrum. Daarnaast zullen we ons verder blijven ontwikkelen in de vaardigheden die kinderen nodig hebben in deze wereld, zoals ICT kennis en vaardigheden, samenwerkingsvormen en eigenaarschap. Daarvoor hebben we opgeleide mensen in huis of kopen dit in waar verdieping nodig is.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We streven er naar zoveel mogelijk kinderen onderwijs in hun eigen woonomgeving te kunnen bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 heeft JOEPIE een eigen vleugel in ons gebouw. Om de overgangen voor de kinderen nog kleiner te maken, het gemak voor de ouders nog groter en de samenwerking nog steviger hebben we inmiddels, dagopvang, peuterwerk en naschoolse opvang op 1 plek. De lijntjes zijn kort en de samenwerking is groot. Het is mooi om te zien hoe de kinderen hier van profiteren. Medewerkers van Joepie springen soms bij in het onderwijs als ondersteuning. Op deze manier zijn er steeds vertrouwde gezichten rondom uw kind(eren).

Er is samenwerking en afstemming in thema's en projecten. De peuters komen samen met de pedagogisch medewerker al een paar keer kijken bij de kleuters en we spelen regelmatig samen buiten.

Terug naar boven