Mariaschool

Brugstraat 2 5382 JD Vinkel (Gem. 's-Hertogenbosch)

  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Na controle blijkt dat 1 leerling volgens de rekenregel uitgesloten wordt van de resultaten van de eindtoets.

Dat betekent voor de school dat zij daarmee een gemiddelde score behaalt van 204,5 en een voldoende scoort. Dit kan helaas niet meer worden aangepast aan de reeds gepubliceerde gegevens, vandaar dat we genoodzaakt zijn om dit in de toelichting aan te geven.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij nemen 2x per jaar toetsen af n.a.v. het Cito leerlingvolgsysteem. De middentoetsen beginnen in de tweede of derde week van januari. Na de afname evalueert de leerkracht de resultaten en bepaalt n.a.v. deze resultaten de instructiebehoeften van alle leerlingen. Naast het eindresultaat van de toetsen kijken we vooral naar de vaardigheidsgroei. Dit geeft aan hoe het kind ten opzichte van zichzelf is gegroeid. Wij willen competitie t.a.v. de toetsen voorkomen en juist met een kind in gesprek gaan over de persoonlijke groei en resultaten. "Waar ben je trots op, waar wil je aan gaan werken en wat is nodig?" Dit wordt weergegeven in een persoonlijk portfolio van de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid is belangrijk. Daarbij gaat het om daadwerkelijke veiligheid, maar ook om de beleving ervan, het veilig voelen. Je veilig voelen is voor leerlingen en leerkrachten een voorwaarde voor welzijn en om tot ontwikkeling te komen.

We zijn een dorpsschool en maken samen de school. Er is geen alternatief, dus is het extra belangrijk dat elk kind zich veilig voelt. Daarvoor zetten we kindgesprekken, Fides,  heldere gedragsverwachtingen, interne en eventuele externe zorg in. Samen zijn we verantwoordelijk voor elkaar en de acceptatie van een ieder. Vanuit sociale context komen de kinderen elkaar in het dorp bij elk evenement of activiteit tegen. Elk kind heeft het recht om erbij te mogen horen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zorgzaam
  • Sociaal
  • Verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is schooljaar 2019-2020 op bezoek geweest i.v.m. een landelijk onderzoek. Het ging daarbij niet om een beoordeling, maar om de uitleg over de nieuwe aanpak van de inspectie m.b.t. de resultaten. Daarbij speelt de eindtoets geen cruciale rol meer, maar wordt er gekeken naar de resultaten over 3 jaar, gekoppeld aan de referentieniveaus. De school behaalt voldoende resultaten volgens het nieuwe resultatenmodel.

Via deze link komt u op de inspectiepagina met uitvoerige uitleg over de nieuwe aanpak.

Terug naar boven