Basisschool Lambertus

Servatiusstraat 4 5512 AJ Vessem

  • Een modern gebouw in een landelijke omgeving
  • Speel, leer, leef
  • Schoolfoto van Basisschool Lambertus
  • Schoolfoto van Basisschool Lambertus
  • Schoolfoto van Basisschool Lambertus

Het team

Toelichting van de school

De onderwijskundig leider, Dicky van Berkel, vormt samen met Natascha Koken, locatieleider en regisseur onderbouw, en Chavelli Bolder, regisseur bovenbouw, het aansturingsteam van de school. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het strategisch-, financieel- en personeelsbeleid van de school.
Het aansturingsteam heeft de taak om onderwijsleerprocessen aan te sturen en te monitoren en om leerkrachten te coachen.
Er zijn op onze school 8 leerkrachten werkzaam. Hun primaire taak is het lesgeven aan een groep. Daarnaast hebben ze groepsoverstijgende en niet-lesgebonden taken, zoals participeren in diverse werkgroepen. Voorbeelden waar werkgroepen zich mee bezig houden zijn o.a. vieringen, verkeer en schoolkamp.
Twee onderwijsassistentes ondersteunen leerkrachten in de groepen.
Op dinsdagochtend worden de gymlessen verzorgd door een sportdocent, gedetacheerd vanuit de Gemeente Eersel.
De managementondersteuner ondersteunt het aansturingsteam drie dagen per week.
De conciërge draagt de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het gebouw en heeft ondersteunende taken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof personeel

Het personeel heeft verlof tijdens de schoolvakanties. In bepaalde gevallen kan het personeel aanspraak maken op extra verlof onder schooltijd. In geval van ziekte kan een medewerker bijvoorbeeld niet komen werken. Dit wordt uiteraard altijd afgestemd met de directie. De school streeft naar zo min mogelijk lesuitval. In het geval van ziekte van een leerkracht wordt door het zogenaamde P-centrum geprobeerd een vervanger van buitenaf aan te trekken. Op 01 juli 2016 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor het bijzonder onderwijs ingegaan. Door de Wet Werk en Zekerheid is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd. Een onbedoeld effect van deze wetgeving is dat besturen omzichtig omgaan met het aangaan van verplichtingen, met name bij vervangingen. De school doet echter haar uiterste best om wel degelijk binnen de mogelijkheden voor vervanging te zorgen. Stichting Veldvest zet haar hele vervangingsbudget in om in voorkomende gevallen maatregelen te kunnen nemen. Ze maakt daarbij gebruik van vaste personeelsleden die in de vervangingspool werken, ze rekruteert een aantal nieuwe kandidaten die een tijdelijk contract krijgen van een jaar (min–max contract). Daarnaast maakt ze gebruik van de gezamenlijke vervangerspool van Veldvest en SKOzoK en verzoekt de Stichting personeelsleden met een vast contract die parttime werken, in te springen om een vervanging op zich te nemen. Verder maakt stichting Veldvest gebruik van de inzet van pedagogisch medewerkers van kindpartners NummerEen en Korein. Zij worden in voorkomende gevallen toegevoegd aan het onderwijsteam van de school. Dit heeft in schooljaar 2016-2017 geleid tot een inzet, waarbij het onderwijsproces zoveel mogelijk doorgang kon vinden.                        

Indien er geen vervanging komt, zoekt de school naar oplossingen, waarbij het gaat om een verantwoorde situatie, waarvan het opsplitsen van de groep er een is. Kinderen uit een groep worden dan verspreid over andere groepen. Het onderwijsproces vindt hierbij doorgang, zij het bij een collega leerkracht. Is een collega meerdere dagen ziek en is er geen vervanger voorhanden, dan wordt er bij toerbeurt een groep opgesplitst en worden collega’s in de groep van de zieke leerkracht geplaatst. Waar mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van schooloverstijgende verbindingen, waarbij tijdelijke uitleen van personeel het geval kan zijn.

Scholen hebben organisatorische maatregelen getroffen onmogelijke oplossingen bij ziekte of verlof voor te bereiden. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat we garant staan voor een verantwoorde vervangingspraktijk, waarbij het naar huis sturen van kinderen geen optie vormt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basisschool Lambertus heeft ruime en lichte lokalen met brede gangen die ook gebruikt worden als werkplek.
Daarnaast hebben we de beschikking over een aula en een speelzaal.
Op de bovenverdieping zijn het aansturingsteam en een spreekkamer gehuisvest en bevindt zich ook de personeelskamer.
De school heeft een zeer ruime speelplaats en veel groen rondom.
In groep 4 t/m 8 hebben alle kinderen de beschikking over een IPad of Chromebook. In alle lokalen is een digitaal schoolbord aanwezig. Dit alles draagt bij tot een fijne en inspirerende leeromgeving.

Groep 1/2 en 2/3
Op onze school is een groep 1/2 en een groep 2/3. Hierin zitten kinderen in de leeftijd van 4, 5, 6 en 7 jaar. Beide groepen werken intensief samen. We willen met ons onderwijs zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de kinderen zich het best ontwikkelen als ze zich veilig en vertrouwd voelen in de groep. Vanuit die veilige basis proberen we de kinderen steeds een stapje verder te brengen in hun ontwikkeling. Dit doen we onder andere door middel van de weekopdrachten. Deze kunnen variëren van het spelen in de hoeken tot taal-, schrijf- en rekenopdrachten. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau van de kinderen. We proberen de kinderen uit te dagen tot activiteiten waarbij het spelen een lerend karakter krijgt. Al deze ontwikkelingsaspecten komen terug in de thema’s die we de kinderen aanbieden.

Groepen 4 t/m 8
Kinderen van nagenoeg dezelfde leeftijd zitten in groepen bij elkaar. We houden in alle groepen steeds rekening met het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Nadat het proces van aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven is afgerond kunnen de kinderen de opgedane kennis en ervaringen verder gaan uitbouwen. Kinderen kunnen, als er voldoende redenen zijn, versnellen in de leerstof, verdiepen, of leerstof wordt compact gemaakt waardoor ruimte is voor andere ontplooiingskansen. Het spreekt vanzelf dat er ook aandacht is voor kinderen die een ander soort hulp nodig hebben. Het sociaal-emotionele aspect krijgt in deze groepen eveneens grote aandacht. Immers, respect voor iedereen, verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en de ander staan hoog bij ons in het vaandel.
Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

International Primary Curriculum (IPC)
Naast productgericht werken krijgt het procesgericht werken een plaats in de school. IPC is een methode gericht op vaardigheden, die werkt met behulp van thema's. Aan de hand van een thema leren leerlingen elk op hun eigen niveau en leeftijd verbanden zien, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Er ontstaat door middel van IPC een actieve leerhouding.
IPC wordt drie middagen per week schoolbreed aangeboden, waarbij elk cluster werkt vanuit een gezamenlijk thema.

Snappet
Vanaf groep 5 werken we met Snappet op een Chromebook. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. In Snappet maken leerlingen opdrachten, zoals ze dat anders in een werkboek of schrift doen. Er zijn standaard opdrachten die bijvoorbeeld bij de instructie horen, alle leerlingen maken deze opdrachten. Daarnaast zijn er extra opdrachten, die aangepast worden aan het niveau (adaptief).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsniveaus
Er worden 5 verschillende ondersteuningsniveaus beschreven binnen het regulier basisonderwijs van Veldvest. Deze ondersteuningsniveaus geven de mate van ondersteuningsbehoeften weer van uw kind, die zowel opgebouwd als afgebouwd kan worden.   

Het reguliere groepsplan behelst ondersteuningsniveau 1 en 2.
1.        Beredeneerd Basisaanbod (basis)
De leerkracht verzorgt een kwalitatief basisaanbod binnen de groep.

2.       (Kortdurende) extra ondersteuning binnen de groep (basis)
Naar aanleiding van een groepsplan- of leerlingbespreking verzorgt de leerkracht extra ondersteuning binnen de groep. Dit kan zowel didactisch als leergebied overstijgend zijn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.       Lichte ondersteuning leerling specifiek
De school is handelingsverlegen en de eerder ingezette hulp leidt niet tot het gewenste resultaat. Er volgt een specifieke interventie. 

4.       Zware ondersteuning (arrangement)
Naar aanleiding van een MDO volgt langdurige specifieke ondersteuning. Er is een OPP en er zijn frequent gesprekken met ouders.

5.       Verwijzing naar passende plek
De school kan geen passend onderwijsaanbod voor een leerling realiseren. De leerling heeft een andere context nodig die beter kan aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Onderwijskundig leider is verantwoordelijk voor de adviesaanvraag bij CvIT.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Dit schooljaar staat in het teken van borging en verdere ontwikkeling.
Het tweejarige implementatie traject van IPC is afgerond, leerkrachten en leerlingen zijn in de middag procesmatig aan het werk. Vaardigheidsdoelen worden zichtbaar gemaakt in de groepen. Leerlingen gaan starten met het vastleggen van hun eigen leerproces in MijnRapportfolio.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt samen met NummerEen Kinderopvang.

NummerEen Kinderopvang biedt op verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 jr), buitenschoolse opvang (4-13 jr) en het peuterprogramma.
Voor kinderen van onze school biedt NummerEen Kinderopvang buitenschoolse opvang, dagopvang, en het peuterprogramma aan.

Er is regelmatig contact tussen de pedagogisch medewerkers van Nummereen en de leerkrachten van onze school. Zo ontstaat er een fijne samenwerking, waarbij de overgang van de kinderopvang naar de basisschool soepeler kan verlopen. 

Enkele keren per jaar wordt er uit deze samenwerking een peutermoment georganiseerd door de leerkrachten van groep 1/2 en de Pedagogisch Medewerkers van Nummereen. Op deze manier leren de jonge kinderen de school kennen en de leerkrachten van school hun toekomstige leerlingen.

Terug naar boven