Basisschool Lambertus

Servatiusstraat 4 5512 AJ Vessem

  • Een modern gebouw in een landelijke omgeving
  • De voorzijde met hoofdingang
  • Een deel van de school gezien vanaf de speelplaats
  • Een blik op de speelzaal en de buitenbergingen
  • Fijne, open ruimte voor gezamenlijke activiteiten

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!
Op deze pagina vindt u informatie over Basisschool Lambertus in Vessem.

Gezien de ligging van de school (enige school in het dorp) is voor ons thuisnabij onderwijs bieden een vanzelfsprekendheid. Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem met verschillende vormen van differentiatie. Hierbij is het coöperatief leren (samenwerkend leren) voor ons van groot belang. Wij werken opbrengstgericht en hebben daarnaast veel oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en voor een goed pedagogisch klimaat. Onze school is uiteraard ook een ontmoetingsplaats, waar kinderen naast kennis ook vaardigheden en een attitude ontwikkelen die zij nodig hebben voor deelname aan de maatschappij. We beschikken over een modern en goed geoutilleerd gebouw. We hebben momenteel 6 groepen met in totaal 135 kinderen.

Meer informatie kunt u vinden op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit op de kernvakken
  • Thematisch onderwijs
  • Procesgerichte didactiek
  • Digitale geletterdheid
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Lambertus heeft in het schooljaar 2021-2022 135 leerlingen. De tendens is dat we de laatste jaren te maken hebben met een lichte daling. Op zich is dit een normaal leerlingaantal voor een dorp met 2100 inwoners. In de beginjaren van deze eeuw hebben we op ruim 290 kinderen gezeten. Dat had te maken met een nieuwbouwwijk die in eind jaren tachtig is ontwikkeld. Dat zorgde voor een enorme groei.
Nu gaan we langzamerhand terug naar het aantal te verwachte kinderen voor onze school. Het aantal leerlingen zal in de komende jaren redelijk stabiliseren. Met de komst van een nieuwe wijk in de toekomst verwachten we tegen die tijd weer enige groei in leerlingenaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven