Basisschool Lambertus

Servatiusstraat 4 5512 AJ Vessem

 • Een modern gebouw in een landelijke omgeving
 • Speel, leer, leef
 • Schoolfoto van Basisschool Lambertus
 • Schoolfoto van Basisschool Lambertus
 • Schoolfoto van Basisschool Lambertus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Cito Eindtoets is in schooljaar 2022-2023 naar verwachting gemaakt en komt gemiddeld dan ook op een ruim voldoende score.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle toetsen (methodetoetsen en cito-toetsen), die gebruikt worden, zijn altijd bedoeld om inzicht te krijgen in het niveau en de voortgang van het kind. U kunt ze zien als referentiekader voor de leerkracht: heeft hij het kind inderdaad goed geobserveerd of juist over- of onderschat? Is de score van het kind ver boven of juist ver onder het gemiddelde, dan kan er op tijd actie worden ondernomen.

De prestaties van de leerlingen worden over het hele jaar bekeken. Als een score ineens heel slecht is, kan dat een indicatie zijn voor hoe het verder gaat met een kind. Samen met de leerkracht wordt er gekeken wat er aan de hand kan zijn en wat een kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen op school.

De scores die een kind haalt voor de toetsen zijn nooit het enige waarnaar een leerkracht kijkt. Een toets is een momentopname. Daarnaast doet de leerkracht voortdurend observaties en beoordelingen in de groep, die allemaal meespelen bij de beeldvorming van het kind. Hiernaast zijn er ook kindgesprekken, waarin ook aan de kinderen zelf gevraagd wordt, hoe het met ze gaat op school.

Leerling in Beeld - CITO
De ontwikkeling van de leerlingen wordt op verschillende manieren gevolgd. Er wordt gebruik gemaakt van het nieuwe leerlingvolgsysteem van Cito: Leerling in beeld. De bijbehorende toetsen en rapportages helpen de leerkracht te bepalen waar uw kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Zo kan er goed worden ingespeeld op de individuele behoeftes en de behoeftes van de groep.

Leerling in Beeld is bedoeld voor de groepen 3 t/m 8 en hierin is meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen dan bij de vorige versie van Cito-toetsen.

Alle leerlingen maken een korte basistoets en daarnaast zijn er verdiepende toetsen. Er zijn 3 momenten in het jaar, wanneer de toetsen afgenomen worden en dat kan zowel op papier (groep 3 en een aantal toetsen van groep 4) als online (groep 5 t/m 8). De online toetsen zijn afgestemd op het niveau van de leerling. In de weergave van de resultaten ligt de focus op groei én het laat zien hoe de leerling het doet vergeleken met het landelijk niveau. De inhoud van de toetsen wordt jaarlijks vernieuwd.

Doorstroomtoets basisonderwijs
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.

De nieuwe Leerling in beeld-doorstroomtoets van Cito geeft een objectief beeld van waar de leerling staat op het gebied van taal en rekenen. Deze doorstroomtoets is zowel op papier als digitaal af te nemen bij de leerlingen en geeft rapportages op leerling-, groeps- en schoolniveau

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voorbereiding op het voortgezet onderwijs

Ouders en leerlingen krijgen op verschillende momenten in groep 7 en 8 voorlichting ten behoeve van het schoolkeuzeadvies van het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op:

 • leerlinggegevens vanuit het leerlingvolgsysteem
 • de resultaten van de Cito-eindtoets
 • verslagen en observaties van de schoolloopbaan van de leerling
 • aanvullende toetsen en/of onderzoeken
 • persoonskenmerken zoals motivatie, werkhouding, zelfstandigheid.
 • Na aanmelding door de ouders bij een school voor Voortgezet Onderwijs, wordt het onderwijskundig rapport met het schooladvies doorgegeven aan de toelatingscommissie van de ontvangende school.

Basisschool Lambertus onderhoudt contact met het Voortgezet Onderwijs, zowel voorafgaand aan plaatsing, als ook door middel van terugkoppeling van de resultaten van de leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Basisschool Lambertus wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap.

Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. In onze pedagogische visie van staan o.a. de volgende uitgangspunten centraal:

- het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
- het creëren van een positieve sociale en morele norm
- het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Autonomie
 • Ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bevindingen inspectieonderzoek najaar 2019  

In de afgelopen periode heeft de inspectie een zogenaamd verificatieonderzoek gehouden bij Veldvest. Het betreft hier een uitgebreid onderzoek waarbij de inspectie bij alle geledingen (leerlingen, leerkrachten, directies, GMR, raad van toezicht) nagaat of het bestuursbeleid wordt gedragen en uitgevoerd. De inspectie constateert dat de visie, waarbij er sprake is van duidelijke doelen op het terrein van de opbrengsten (onderwijskundig) en het opvoeden (pedagogisch) ”stevig is verankerd binnen de totale organisatie”. Binnen duidelijke beleidskaders voelen de medewerkers ruimte en steun om op autonome wijze hun praktijk in te richten.  

In het eindrapport is de inspectie zeer lovend over de professionele kwaliteitscultuur van de Stichting. De leeropbrengsten zijn al jaren bovengemiddeld en door het goede pedagogische klimaat op de scholen voelen de leerlingen zich veilig en kunnen zij zichzelf zijn. Opvallend is de wijze waarop de directieleden bereid zijn om continu te investeren in onderzoek en samenwerking. Voorts is er sprake van een deugdelijk financieel beheer.  

De inspectie beveelt aan om het speciaal (basis) onderwijs nog directer te betrekken bij de diverse vormen van bovenschoolse afstemming en geeft aan dat Veldvest minder bescheiden moet zijn in de communicatie naar de buitenwereld over de kwaliteit van de Stichting.     

Terug naar boven