Basisschool De Hoeksteen

De Weid 24 1991 ET Velserbroek

 • Vanaf groep 5 heeft ieder kind zijn eigen Chromebook. Naast de ICT vaardigheden versterkt dit het leren op eigen niveau.
 • Je kunt alleen leren wanneer je goed in je vel zit. Op De Hoeksteen kennen we elkaar, spelen we samen en leren we van elkaar.
 • Aan de hand van leerwanden betrekken we de leerlingen bij het leerproces en maken we de leerontwikkeling zichtbaar.
 • Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om te komen tot een gefundeerd advies bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs, neemt een onafhankelijk bureau drie toetsen bij de kinderen in groep 8 af: de NIO (een intelligentietest), de LMT (de Leer Motivatie Test) en het ‘Drempelonderzoek’ (begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen).

Daarnaast gebruiken we de resultaten van het CITO LOVS om het advies dat wij geven voor de doorstroming naar het voortgezet onderwijs te onderbouwen.Met dit CITO LOVS (Leerling en Onderwijs Volg Systeem) volgen wij de ontwikkelingen van de kinderen over een langere periode. Ook toetsen we het niveau van de individuele leerling aan objectieve normen. De resultaten die we al vanaf de onderbouw uit dit systeem kunnen genereren, gebruiken we, naast het onderbouwen van ons verwijzingsadviezen, om ons onderwijsaanbod nog beter op het kind te laten aansluiten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Hoeksteen worden de tussentijdse toetsen gebruikt om de leerling middels een methode onafhankelijke toets te kunnen volgen. Waar bevindt de leerling zich in haar/zijn ontwikkeling en welk leerstofaanbod heeft het voor de volgende periode nodig. De school toetst het beheersingsniveau van de aangeboden leerstof en kijken of er voldoende vooruitgang is geboekt in het ontwikkelingsproces. De gemaakte toetsen worden geanalyseerd op de gemaakte fouten. Zo nodig wordt op basis van de resultaten het onderwijsaanbod bijgesteld naar de mogelijkheden van de leerling.  Naar de ouders communiceren we de ontwikkelingen via gesprekken, rapportages en opgestelde individuele plannen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroomgegevens van een school zeggen niets over de inzet van het kind, of de begeleiding die daarbij gegeven is. Het zijn verzamelde gegevens van alle leerlingen. Dus ook van leerlingen die in de midden- bovenbouw bij ons zijn ingestroomd, omdat ze op de andere school niet tot leren kwamen en resultaten van leerlingen die wij als school met een intensieve ondersteuning goed onderwijs hebben kunnen geven.

Wilt u iets weten over de kwaliteit van de school, vraag ons dan naar de kwaliteitszorg, de begeleiding van de leerlingen, of de wijze waarop we onderwijs op maat aanbieden. Vraag ons naar hoe we de kinderen leren leren, hoe we het leerproces zichtbaar maken en op welke manier we onze leerlingen eigenaarschap geven over hun eigen leerproces. Zo kijkt u, net als wij, verder dan de cijfers.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leren is ontdekken wat je nog niet wist, onthouden van kennis en groeien op sociaal en emotioneel gebied. Dit leren kan alleen in een veilige leeromgeving. Een omgeving waar je gezien en gehoord wordt, waar je mag zijn wie je bent en waar je samen beslissingen kunt nemen en conflicten kunt oplossen. Wat helpt is dat we dezelfde taal spreken. Dat we van elkaar weten wat we bedoelen en wat de regels zijn. De methode Vreedzame School helpt ons daarbij. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Je wordt gehoord en gezien
 • Je mag zijn wie je bent
 • Je bent onderdeel van de groep

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de scholen. Jaarlijks voert de inspectie ‘een primaire detectie’ uit. Zij kijkt of de tussenopbrengsten van het CITO LOVS voldoende zijn. Onze school scoort op deze onderdelen ruim boven de inspectienorm. Daarnaast beoordeelt de inspectie of de eindopbrengsten van de school voldoende zijn. Onze school verantwoordt de eindopbrengsten met de resultaten van groep 8 van het CITO LOVS. Op grond van deze resultaten heeft De Hoeksteen een basisarrangement van de inspectie.

In haar laatste bezoek aan de school heeft de inspectie De Hoeksteen positief beoordeeld. Hier zijn wij blij mee. Toch komt echte borging van kwaliteit van binnenuit. De Hoeksteen kent daarom een gedegen kwaliteitsstructuur. Enkele onderdelen hiervan zijn:

 • Kwaliteitsgesprekken met stichtingsdirectie, ieder half jaar
 • Analyse resultaten Cito LOVS, ieder half jaar
 • Groepsbesprekingen, iedere acht weken
 • Zorg Advies Team, iedere acht weken
 • Pedagogisch overleg, wekelijks
 • ZIB (zeer intensive begeleiding) gesprek, iedere zes tot acht weken

Terug naar boven