Basisschool De Hoeksteen

De Weid 24 1991 ET Velserbroek

  • Centraal in de school ligt het Leerplein. Leerlingen werken hier onder begeleiding, op eigen niveau en groepsoverstijgend.
  • Vanaf groep 5 heeft ieder kind zijn eigen Chromebook. Naast de ICT vaardigheden versterkt dit het leren op eigen niveau.
  • Je kunt alleen leren wanneer je goed in je vel zit. Op De Hoeksteen kennen we elkaar, spelen we samen en leren we van elkaar.
  • Aan de hand van leerwanden betrekken we de leerlingen bij het leerproces en maken we de leerontwikkeling zichtbaar.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om te komen tot een gefundeerd advies bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs, neemt een onafhankelijk bureau drie toetsen bij de kinderen in groep 8 af: de NIO (een intelligentietest), de LMT (de Leer Motivatie Test) en het ‘Drempelonderzoek’ (begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen).

Daarnaast gebruiken we de resultaten van het CITO LOVS om het advies dat wij geven voor de doorstroming naar het voortgezet onderwijs te onderbouwen.Met dit CITO LOVS (Leerling en Onderwijs Volg Systeem) volgen wij de ontwikkelingen van de kinderen over een langere periode. Ook toetsen we het niveau van de individuele leerling aan objectieve normen. De resultaten die we al vanaf de onderbouw uit dit systeem kunnen genereren, gebruiken we, naast het onderbouwen van ons verwijzingsadviezen, om ons onderwijsaanbod nog beter op het kind te laten aansluiten.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Hoeksteen worden de tussentijdse toetsen gebruikt om de leerling middels een methode onafhankelijke toets te kunnen volgen. Waar bevindt de leerling zich in haar/zijn ontwikkeling en welk leerstofaanbod heeft het voor de volgende periode nodig. De school toetst het beheersingsniveau van de aangeboden leerstof en kijken of er voldoende vooruitgang is geboekt in het ontwikkelingsproces. De gemaakte toetsen worden geanalyseerd op de gemaakte fouten. Zo nodig wordt op basis van de resultaten het onderwijsaanbod bijgesteld naar de mogelijkheden van de leerling.  Naar de ouders communiceren we de ontwikkelingen via gesprekken, rapportages en opgestelde individuele plannen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroomgegevens van een school zeggen niets over de inzet van het kind, of de begeleiding die daarbij gegeven is. Het zijn verzamelde gegevens van alle leerlingen. Dus ook van leerlingen die in de midden- bovenbouw bij ons zijn ingestroomd, omdat ze op de andere school niet tot leren kwamen en resultaten van leerlingen die wij als school met een intensieve ondersteuning goed onderwijs hebben kunnen geven.

Wilt u iets weten over de kwaliteit van de school, vraag ons dan naar de kwaliteitszorg, de begeleiding van de leerlingen, of de wijze waarop we onderwijs op maat aanbieden. Vraag ons naar hoe we de kinderen leren leren, hoe we het leerproces zichtbaar maken en op welke manier we onze leerlingen eigenaarschap geven over hun eigen leerproces. Zo kijkt u, net als wij, verder dan de cijfers.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de scholen. Jaarlijks voert de inspectie ‘een primaire detectie’ uit. Zij kijkt of de tussenopbrengsten van het CITO LOVS voldoende zijn. Onze school scoort op deze onderdelen ruim boven de inspectienorm. Daarnaast beoordeelt de inspectie of de eindopbrengsten van de school voldoende zijn. Onze school verantwoordt de eindopbrengsten met de resultaten van groep 8 van het CITO LOVS. Op grond van deze resultaten heeft De Hoeksteen een basisarrangement van de inspectie.

In haar laatste bezoek aan de school heeft de inspectie De Hoeksteen positief beoordeeld. Hier zijn wij blij mee. Toch komt echte borging van kwaliteit van binnenuit. De Hoeksteen kent daarom een gedegen kwaliteitsstructuur. Enkele onderdelen hiervan zijn:

  • Kwaliteitsgesprekken met stichtingsdirectie, ieder half jaar
  • Analyse resultaten Cito LOVS, ieder half jaar
  • Groepsbesprekingen, iedere acht weken
  • Zorg Advies Team, iedere acht weken
  • Pedagogisch overleg, wekelijks
  • ZIB (zeer intensive begeleiding) gesprek, iedere zes tot acht weken

Terug naar boven