Basisschool De Hoeksteen

De Weid 24 1991 ET Velserbroek

 • Vanaf groep 5 heeft ieder kind zijn eigen Chromebook. Naast de ICT vaardigheden versterkt dit het leren op eigen niveau.
 • Je kunt alleen leren wanneer je goed in je vel zit. Op De Hoeksteen kennen we elkaar, spelen we samen en leren we van elkaar.
 • Aan de hand van leerwanden betrekken we de leerlingen bij het leerproces en maken we de leerontwikkeling zichtbaar.
 • Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

De Hoeksteen heeft een veilige, uitdagende leeromgeving. We bieden kwalitatief en toekomstgericht onderwijs met hoge leerresultaten. Ons Leerplein laat leerlingen werken op eigen niveau met een groepsoverstijgend karakter.

Schoolkenmerken:

 • Kleine groepen,
 • Warme en veilige sfeer,
 • Goede leerlingenzorg,
 • Engels vanaf groep 1,
 • Ieder kind een eigen Chromebook vanaf groep 4,
 • Media Educatie,
 • Brede School, 
 • Erkende gezonde school (sport en bewegen)

Dit SchoolVenster laat de resultaten zien afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Het zijn de zogenoemde koude gegevens.

Deze cijfers en uitstroomgegevens geven u geen inzicht in hoeveel de kinderen hebben geleerd en hoe gelukkig ze zijn. Het laat zien wat het resultaat is van het leren, maar het laat niet de inspanning zien van het kind of de begeleiding die daarbij gegeven is. Ook vertelt het niets over de veilige, warme sfeer van onze school; een belangrijke basis om te komen tot leren.

Kom daarom gerust langs. Bel de school voor een afspraak (023 5378198) en krijg in een korte oriëntatie een volledig beeld.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Warme, veilige leeromgeving
 • Leren op eigen niveau
 • Leren zichtbaar maken
 • Werken met Chromebooks
 • Brede School; interne BSO

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

Er is bewust gekozen voor een tussen de middag van een uur. Kinderen kunnen thuis of op school lunchen en even spelen, voordat het middagprogramma weer begint. Wanneer kinderen op school lunchen, kunnen ze tot 10 uur in de ochtend via de app van Mijn TSO worden aangemeld. De kosten van de overblijf €1,95 per keer.

De voor -en naschoolse opvang wordt georganiseerd door Partou. De opvang is intern in het Partou lokaal. Ouders kunnen flexibel naschoolse opvang inhuren. De uurprijs van de naschoolse opvang ligt rond de €7,50.

Schooltijden zelf samenstellen

In combinatie met onze interne voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang is de ouder in staat de begin- en eindtijden aan te laten sluiten op de behoefte van de gezinsorganisatie. Door het kind te laten overblijven realiseert de ouder het gemak van het continurooster.

Brede School

De Brede School organiseert veel buitenschoolse activiteiten. Activiteiten die door ouders soms ook worden ingezet om korte opvang te organiseren. Zo worden de Sportmix (maandag) en de Activiteitenmix (vrijdag) alle schoolweken aangeboden. Daarnaast worden activiteiten aangeboden als typecursus, koken en bakken en de tekenbrigade. Het aanbod van de Brede School kunt u vinden op bredeschoolvelserbroek.nl

Onderwijstijd

Invulling van de onderwijstijd Deze tekst kan pas aangepast worden na akkoord overstap 960→940 uur. Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Over de totale schoolloopbaan worden op Fedra scholen 160 lesuren extra gegeven, bovenop het wettelijke minimum. Hiermee wordt een stevige impuls aan de kwaliteit van ons onderwijs gegeven. Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op onze school krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les. OF Op onze school krijgen de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 5:15 uur les en op woensdag 4:00 uur.  


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven