Basisschool De Hoeksteen

De Weid 24 1991 ET Velserbroek

 • Centraal in de school ligt het Leerplein. Leerlingen werken hier onder begeleiding, op eigen niveau en groepsoverstijgend.
 • Vanaf groep 5 heeft ieder kind zijn eigen Chromebook. Naast de ICT vaardigheden versterkt dit het leren op eigen niveau.
 • Je kunt alleen leren wanneer je goed in je vel zit. Op De Hoeksteen kennen we elkaar, spelen we samen en leren we van elkaar.
 • Aan de hand van leerwanden betrekken we de leerlingen bij het leerproces en maken we de leerontwikkeling zichtbaar.

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit:

 • stagiaires
 • een conciërge
 • een administratief medewerkster
 • een Brede School coördinator
 • een leercoördinator
 • leerkrachten voor remedial teach
 • groepsleerkrachten
 • een zorgcoördinator
 • een directeur

Onder deze mensen bevinden zich:

 • een gedragspecialist
 • een dyslexiespecialist
 • een rekenspecialist
 • een specialist hoogbegaafdheid
 • een cultuurcoördinator (incl. NME)
 • een sportcoördinator

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door het grote tekort aan invallers is er gekozen om de gelden die bestemd zijn voor het inhuren van invallers toe te voegen aan de formatiegrootte (zogenaamde erd gelden)|. Hierdoor heeft de school een hogere formatiegrootte, waarmee er meer personeel kan worden aangenomen. Zo zijn wij meer in staat om bij ziekte en verlof de vervanging voor de groep zelf op te vangen. Bij alle vormen van vervanging volgen we de onderstaande stappen:  

 • De groep wordt overgenomen door een leerkrach, gerealiseerd door tijdelijke uitbreiding.
 • De groep wordt overgenomen door een teamlid die ambulant is.
 • De leerlingen van de groep worden verdeeld over andere groepen.
 • De leerlingen van een andere groep worden verdelen over andere groepen.
 • De groep wordt samengevoegd met een andere groep.  
 • Een groep wordt naar huis gestuurd.  

Tot op heden hebben we als school nog nooit een groep naar huis hoeven sturen. Dit hebben we kunnen realiseren door een hoge mate van inzet van ons personeel. Met het toenemende lerarentekort kunnen we niet garanderen dat we dit vol kunnen houden. De beslissing betreft vervanging en het eventueel naar huis sturen van een groep wordt altijd door de directie genomen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de groepen 1/2 lopen de verschillende vakgebieden door elkaar heen. Denk aan het leren van een nieuwe letter (taal), door deze letter de schilderen (creatief, maar ook voorbereidend schrijven). Het overzicht van de vakgebieden hierboven is daarom ook een schatting bij benadering.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend en huisnabij onderwijs is zeer belangrijk. Dat betekent dat onze leerkrachten goed zijn toegerust om onderwijs op maat te bieden. We hebben verschillende specialisten in huis. Ook proberen we in ons organisatiemodel zo veel mogelijk tegemoet te komen aan groeps- en individuele onderwijstrajecten. We verdelen de instructie voor de kernvakken (nederlandse taal, rekenen en wiskunde en begrijpend lezen) op drie niveau's. Elk niveau krijgt zo de specifieke aandacht die nodig is. Daarnaast besteden we op een aantal momenten in de week specifieke en individuele ondersteuning aan leerlingen die extra begeleding nodig hebben. Specialisten in de school en ook daarbuiten worden hiervoor geraadpleegd. De hulp wordt zoveel mogelijk door de eigen leerkracht geboden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Hoeksteen werkt als Brede School nauw samen met Peuterspeelzaal en kinderopvang Partou. Beide organisaties zijn VVE geregistreerd. Wanneer kinderen doorstromen naar groep 1 van De Hoeksteen is er altijd een overdracht. 

Terug naar boven