Basisschool De Hoeksteen

De Weid 24 1991 ET Velserbroek

 • Vanaf groep 5 heeft ieder kind zijn eigen Chromebook. Naast de ICT vaardigheden versterkt dit het leren op eigen niveau.
 • Je kunt alleen leren wanneer je goed in je vel zit. Op De Hoeksteen kennen we elkaar, spelen we samen en leren we van elkaar.
 • Aan de hand van leerwanden betrekken we de leerlingen bij het leerproces en maken we de leerontwikkeling zichtbaar.
 • Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit:

 • stagiaires
 • een conciërge
 • een administratief medewerkster
 • een Brede School coördinator
 • een leescoördinator
 • groepsleerkrachten
 • leerkrachtondersteuners
 • onderwijsassistentes
 • een zorgcoördinator
 • een directeur
 • vakleerkracht spel en beweging

Onder deze mensen bevinden zich:

 • een gedragspecialist
 • een dyslexiespecialist
 • een rekenspecialist
 • een specialist hoogbegaafdheid
 • een cultuurcoördinator (incl. NME)
 • een sportcoördinator

Stagiair(e)s

Stichting Fedra vormt samen met zes andere schoolbesturen in Noord-Holland en Pabo Inholland Haarlem de Opleidingsschool IJmond. Wij hebben als scholen een belangrijke rol in het opleiden en begeleiden van studenten; zij leren het vak van leerkracht bij ons in de praktijk. Naast hun stagedagen leren en werken de studenten tijdens de praktijkdagen in compacte leerteams op de basisscholen. Binnen de opleidingsschool wordt de inhoud van de pabo-opleiding direct verbonden met de praktijk. De lessen worden door zowel pabo docenten als leerkrachten van de scholen gegeven. Door de koppeling van studiestof en praktijk kunnen studenten een brede basis aan kennis en vaardigheden ontwikkelen. De kerngedachte van onze Opleidingsschool is: studenten opleiden tot ‘adaptieve professionals, die collectief leren’. Leerkrachten in Opleiding (LIO’s) zijn stagiaires met meer bevoegdheden. Zij mogen zelfstandig lesgeven; de groepsleerkracht krijgt dan andere taken buiten de groep. Naast de pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een mbo opleiding doen. Deze stageplaatsen bieden wij op verzoek van de leerling of de mbo opleiding zelf aan, wanneer wij voldoende mogelijkheden zien om de leerling goed te begeleiden.  

Zij-instromers

Naast studenten hebben wij ook zij-instromers in de school. Zij-instromers zijn mensen met een afgeronde hbo of wo studie, die de overstap willen maken naar het onderwijs. Binnen een periode van twee jaar worden zij opgeleid tot leerkracht, onder begeleiding van een vaste mentor. Zij-instromers mogen na een half jaar zelfstandig lesgeven.                                               

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof personeel

Leerkrachten zijn gedurende het schooljaar soms afwezig door ziekte, verlof of scholingsactiviteiten. Tijdens hun afwezigheid neemt een andere leerkracht de lessen over. In eerste instantie zijn dit de ‘extra handen’ in de school; iedere school heeft extra personeel om in vervanging te voorzien. Helaas lukt het ons niet altijd om een vervangende leerkracht in te zetten, het lerarentekort treft ons ook. Als er geen leerkracht beschikbaar is, volgen wij onderstaand stappenplan:

- De groep leerlingen wordt verdeeld over andere groepen;

- Een leraarondersteuner of onderwijsassistent houdt toezicht, nadat een leerkracht van een andere groep de instructie heeft gegeven (twee groepen werken samen);

- Een leraar in opleiding (LIO) neemt de groep over, de dag wordt met hem/haar voorbereid en nabesproken.  

Als deze maatregelen ook niet (meer) voorhanden zijn, dan zullen wij de ouders/verzorgers informeren dat zij hun kind(eren) een of meerdere dagen niet naar school kunnen brengen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de groepen 1/2 lopen de verschillende vakgebieden door elkaar heen. Denk aan het leren van een nieuwe letter (taal), door deze letter de schilderen (creatief, maar ook voorbereidend schrijven). Het overzicht van de vakgebieden hierboven is daarom ook een schatting bij benadering.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen.

Alle scholen van Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Over de totale schoolloopbaan worden op Fedra scholen 160 lesuren extra gegeven, bovenop het wettelijke minimum. Hiermee wordt een stevige impuls aan de kwaliteit van ons onderwijs gegeven.

Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op onze school krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les. Op onze school krijgen de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 5:15 uur les en op woensdag 4:00 uur.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV; Limmen t/m Velsen). In het SWV werken alle basisscholen samen om alle leerlingen optimaal onderwijs te bieden; onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten. In principe krijgen alle leerlingen onderwijs op reguliere basisscholen. In uitzonderingssituaties is aanvullende of specifieke ondersteuning noodzakelijk. Deze wordt voor een kleine groep leerlingen gegeven op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Binnen het SWV hebben we op twee locaties een integraal kindcentrum (IKC) IJmond: De Zeearend in Beverwijk en De Boekanier in Velsen. Binnen een IKC wordt zowel speciaal basisonderwijs als speciaal onderwijs en hulpverlening georganiseerd. Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.passenonderwijsijmond.nl.

Verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs

Iedere school binnen het  Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV) heeft een ondersteuningsteam. In dit team werkt de school samen met externe deskundigen. De leerkracht en de zorgcoördinator formuleren de vraag voor de externe deskundigen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de juiste aanpak van leer- of gedragsproblemen. In het ondersteuningsteam worden afspraken gemaakt over extra zorg en begeleiding voor leerlingen. Uit de bespreking van de problematiek in het ondersteuningsteam kan bijvoorbeeld voortkomen dat er (nader) onderzoek gedaan moet worden naar de begeleidingsbehoefte van de leerling en dat vervolgens binnen de basisschool een traject met specialistische hulp gestart moet worden. Soms wordt besloten dat een leerling beter op zijn/haar plek is in het speciaal (basis)onderwijs.  De school gaat in overleg met de medewerkers van het SWV om een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs te starten. Ouders/verzorgers worden hier in een vroeg stadium bij betrokken. Meer informatie over het SWV is te vinden op www.passendonderwijsijmond.nl.

GGD Kennemerland

Onze school werkt samen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school zijn een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige toegewezen. De JGZ begeleidt de groei en ontwikkeling van schoolgaande kinderen. Hiervoor worden zij op vaste momenten tijdens de basisschoolperiode onderzocht. Er zijn contactmomenten in groep 2 (5-jarigen) en in groep 7. Ouders/verzorgers ontvangen informatie over het bezoek aan de verpleegkundige bij de oproep.   

Advies en consultatie

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen uitgenodigd worden bij een overleg met ouders/verzorgers en school, om zorgen of vragen rondom een kind te bespreken. Ook kan de school een leerling anoniem bespreken, om advies te krijgen over de te nemen stappen, zodat kinderen snel de juiste hulp of begeleiding kunnen krijgen. De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.

In overleg met ouders/verzorgers kan de school kinderen aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Wanneer ouders/verzorgers zonder berichtgeving niet op de afspraak verschijnen, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige de school hierover informeren. Ouders/verzorgers kunnen ook altijd zelf een afspraak maken.  

Contactgegevens

Ouders/verzorgers kunnen met (advies)vragen over gezondheid, opgroeien, opvoeding, en ouderschap bij de GGD Kennemerland Jeugdgezondheidszorg terecht. De JGZ is op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.00-17.00 bereikbaar via 023 7891777 of frontofficejgz@vrk.nl. Meer informatie over de JGZ is te vinden op de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugd   

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het aankomende schooljaar zullen we ons blijven inzetten voor een veilig schoolklimaat, waarbinnen ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Hoeksteen werkt als Brede School nauw samen met Peuterspeelzaal en kinderopvang Partou. Beide organisaties zijn VVE geregistreerd. Wanneer kinderen doorstromen naar groep 1 van De Hoeksteen is er altijd een overdracht. 

Terug naar boven