De Westbroek

Platbodem 201 1991 NN Velserbroek

Schoolfoto van De Westbroek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Eindtoets, nader bekeken

De gemiddelde score van de Eindtoets geven geen inzicht op de kwaliteit van het onderwijs. De Westbroek heeft zeer kleine groepen, waardoor een gemiddelde score volgens de richtlijnen van onderzoek niet gesteld kan worden. Een uitschieter naar boven/ beneden van een leerlingenresultaat heeft immers teveel invloed op het gemiddelde resultaat. Daarom heeft het onze voorkeur om te kijken naar de ontwikkelingsgroei van een leerling. Als we naar de individuele onderwijsgroei (vaardigheidsgroei) van de leerlingen kijken, zien we dat de leerlingen een ontwikkelingsgroei hebben gerealiseerd wat op of boven de landelijke norm ligt.    

Procedure opstellen eindadvies

Om te komen tot een gefundeerd advies bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs hanteert De Westbroek, evenals de elf andere basisscholen van Stichting Fedra, in groep 8 een vastgestelde toetsingsprocedure. We werken daarbij samen met het Voortgezet onderwijs in Velsen en Haarlem (o.a. het Mendelcollege, het Schoter, het Vellesancollege, het Ichthuslyceum, het Technisch college). Een onafhankelijk bureau neemt de NIO (een intelligentietest) en zo nodig de ‘drempeltoetsen’ (begrijpend lezen, lezen, spelling en rekenen) bij de leerlingen af.

Twee keer per jaar meten we hoe de leerlingen presteren in verhouding tot het landelijk gemiddelde. We gebruiken hiervoor toetsen van het CITO LOVS (Leerling en Onderwijs Volg Systeem). Met dit systeem volgen we de ontwikkeling van de kinderen over een langere periode en toetsen we het niveau van de individuele leerling aan objectieve normen. We gebruiken het CITO LOVS ook om in groep 8 het advies te onderbouwen voor een school voor Voortgezet Onderwijs.

De procedure wordt afgerond met een landelijke eindtoets. Hiervoor gebruikt de school de IEP eindtoets. De resultaten van deze toets worden gebruikt voor de bepaling van ons uitstroomniveau en kan ook worden ingezet om het uitstroomadvies alsnog op te waarderen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Westbroek worden de tussentijdse toetsen gebruikt om de leerling middels een methode onafhankelijke toets te kunnen volgen. Waar bevindt de leerling zich in haar/zijn ontwikkeling en welk leerstofaanbod heeft het voor de volgende periode nodig. De school toetst het beheersingsniveau van de aangeboden leerstof en kijkt of er voldoende vooruitgang is geboekt in het ontwikkelingsproces. De gemaakte toetsen worden geanalyseerd op de gemaakte fouten. Zo nodig wordt op basis van de resultaten het onderwijsaanbod bijgesteld naar de mogelijkheden van de leerling.  Naar de ouders communiceren we de uitslagen via het Talent Ontwikkel Plan. Dit plan geeft per kind de ontwikkeling aan en laat tevens een uitstroomprofiel van het kind zien.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 van De Westbroek krijgen jaarlijks in maart hun definitieve schooladvies mee. Als school zijn we uiteraard blij met de cijfers, maar nog veel belangrijker is, dat we vinden dat elk kind trots mag zijn op de geleverde prestatie over acht jaar. Ieder kind heeft zich naar vermogen bij ons ontwikkeld. Behalve met schoolse vaardigheden, sturen we onze leerlingen ook op pad met vaardigheden op het gebied van algemene kennis van de wereld om hen heen, sociale vaardigheden voor de omgang met zichzelf en de ander, religieus besef en normen- en waardenbesef. Hierdoor denken we dat onze leerlingen goed voorbereid de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de scholen. Jaarlijks voert de inspectie ‘een primaire detectie’ uit. Zij kijkt of de tussenopbrengsten van het CITO LOVS voldoende zijn. Onze school scoort op deze onderdelen ruim boven de inspectienorm.Daarnaast beoordeelt de inspectie of de eindopbrengsten van de school voldoende zijn. Onze school verantwoordt de eindopbrengsten met de resultaten van groep 8 van het CITO LOVS.Op grond van deze resultaten heeft De Westbroek een basisarrangement van de inspectie.

Terug naar boven