De Westbroek

Platbodem 201 1991 NN Velserbroek

Schoolfoto van De Westbroek

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Westbroek bestaat uit leerkrachten, leerkrachtondersteuners, een vakdocent voor gymonderwijs, een interne begeleider, een administratieve ondersteuner, een conciërge en een directeur. De leerkrachten hebben een ruime ervaring in het (basis-)onderwijs. De deskundigheid onder het personeel is groot. Jaarlijks worden er cursussen gevolgd. Zo kunnen we zeggen dat de school een uitgebreide ervaring heeft op meerdere terreinen. Als school zijn we gespecialiseerd in het bieden van onderwijs op eigen niveau. 

Stagiair(e)s

Stichting Fedra heeft een samenwerkingsovereenkomst met Pabo Inholland om jaarlijks ± 100 studenten op te leiden en te begeleiden. Wij hebben daarom regelmatig studenten in de school die hun stages bij ons lopen. Wij hebben als school een belangrijke rol in het opleiden en begeleiden van de studenten. Zij leren het vak van leerkracht bij ons in de praktijk. Leerkrachten in Opleiding (LIO) mogen zelfstandig lesgeven, de groepsleerkracht krijgt dan andere taken buiten de klas. Naast de pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een mbo opleiding doen. Deze stageplaatsen bieden wij op verzoek aan, wanneer wij voldoende mogelijkheden zien om de leerlingen goed te begeleiden.  

Zij-instromers

Wij hebben ook zij-instromers in de school. Zij-instromers zijn mensen met een afgeronde hbo of wo studie, die de overstap willen maken naar het onderwijs. Binnen een periode van twee jaar worden zij voorbereid op een baan als leerkracht, onder begeleiding van een vaste mentor. Zij-instromers mogen na een half jaar zelfstandig voor de klas staan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten zijn gedurende het schooljaar soms afwezig door ziekte, verlof of scholingsactiviteiten. Tijdens hun afwezigheid neemt een andere leerkracht de lessen over. Iedere school heeft extra personeel om in vervanging te voorzien. Desondanks lukt het ons niet altijd om een vervangende leerkracht in te zetten, het lerarentekort treft ons ook. Als er geen leerkracht beschikbaar is, volgen wij onderstaand stappenplan:

  • De groep leerlingen wordt verdeeld over andere groepen;
  • Een leraarondersteuner of onderwijsassistent houdt toezicht, nadat een leerkracht van een andere groep de instructie heeft gegeven (twee groepen werken samen);
  • Een leraar in opleiding (LIO) neemt de groep over, de dag wordt met hem/haar voorbereid en nabesproken. 

Als deze maatregelen ook niet (meer) voorhanden zijn, dan zullen wij u informeren dat u uw kind een of meerdere dagen niet naar school kunt brengen. Wij geven per jaar 20 lesuren meer dan het wettelijke minimum. Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk dat uw kind op jaarbasis te weinig onderwijs aangeboden krijgt en niet voldoet aan de leerplichtwet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leren op eigen leertempo betekent dat kinderen sneller kunnen wanneer kan en extra aandacht krijgen wanneer nodig is. Dit realiseren we door de kinderen niet in te delen op leeftijd, maar op leerniveau. En wanneer een kind op een bepaald vakgebied klaar is met de groep 8 leerstof, dan kan het kind verder leren in het curriculum groep 9. 

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Over de totale schoolloopbaan worden op Fedra scholen 160 lesuren extra gegeven, bovenop het wettelijke minimum. Hiermee wordt een stevige impuls aan de kwaliteit van ons onderwijs gegeven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de tabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd de school per week aan de verschillende vakken besteedt. Een gedeelte van de lestijd wordt besteed aan het zelfstandig verwerken van de leerstof. Dit gebeurt door middel van een persoonlijke taakbrief. Hierop kan de leerling zien welke leerstof verwerkt moet worden. Zo wordt zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij de leerling gestimuleerd.

De school kent verschillende ateliers en werkruimtes. De invulling van sommige ateliers staat vast, andere ateliers zijn variabel. De vakgebieden wereldoriëntatie en kunstzinnige en creatieve vorming worden voor een groot gedeelte in de ateliers aangeboden.  

Het bewegingsonderwijs bestaat uit een uur gymles van een vakdocent en iedere middag een extra moment buiten spelen. Samen vormt dit twee uur bewegingsonderwijs. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend en huisnabij onderwijs wordt heel belangrijk gevonden op De Westbroek. Dat betekent dat onze leerkrachten goed zijn toegerust om onderwijs op maat te bieden. We hebben verschillende specialisten in huis en verdelen de instructie voor de kernvakken (Nederlandse taal, rekenen en wiskunde en begrijpend lezen) op meerdere niveaus, afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling. Elk niveau krijgt zo de specifieke aandacht die nodig is. Daarnaast besteden we op een aantal momenten in de week specifieke en individuele ondersteuning aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. De specialisten in de school worden hiervoor geraadpleegd. De hulp wordt zoveel mogelijk door de eigen leerkracht geboden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In samenwerking met 't Kwakersnest biedt de school voor-, tussen- en naschoolse opvang. Dit wordt in het gebouw aangeboden. Daarnaast is er interne kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Terug naar boven