De Westbroek

Platbodem 201 1991 NN Velserbroek

  • In de ochtend wordt het kind verwelkomt door de eigen stampleerkracht. Tijdens de lessen leren kinderen op eigen niveau.
  • De entree van onze school
  • Schoolfoto van De Westbroek
  • Vanaf groep 5 heeft ieder kind een eigen chromebook.
#internetattitude
#onderzoeksvaardigheden
#office365
  • Lezen is leuk, vooral is je een leuk boek hebt.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Om te komen tot een gefundeerd advies bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs hanteert De Westbroek, evenals de elf andere basisscholen van Stichting Fedra, in groep 8 volgens een vastgestelde toetsingsprocedure. We werken daarbij samen met het Voortgezet onderwijs in Velsen en Haarlem (o.a. het Mendelcollege, het Schotercollege, het Vellesancollege, het Ichthuslyceum, het Technisch college). Een onafhankelijk bureau neemt de NIO (een intelligentietest) en zo nodig de ‘drempeltoetsen’ (begrijpend lezen, lezen, spelling en rekenen) bij de leerlingen af.

Twee keer per jaar meten we hoe de leerlingen presteren in verhouding tot het landelijk gemiddelde. We gebruiken hiervoor toetsen van het CITO LOVS (Leerling en Onderwijs Volg Systeem). Met dit systeem volgen we de ontwikkeling van de kinderen over een langere periode en toetsen we het niveau van de individuele leerling aan objectieve normen. We gebruiken het CITO LOVS ook om in groep 8 het advies te onderbouwen voor een school voor Voortgezet Onderwijs.

De procedure wordt afgerond met een landelijke eindtoets. Hiervoor gebruikt de school de IEP eindtoets. De resultaten van deze toets worden gebruikt voor de bepaling van ons uitstroomniveau en kan ook worden ingezet om het uitstroomadvies alsnog op te waarderen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Op De Westbroek worden de tussentijdse toetsen gebruikt om de leerling middels een methode onafhankelijke toets te kunnen volgen. Waar bevindt de leerling zich in haar/zijn ontwikkeling en welk leerstofaanbod heeft het voor de volgende periode nodig. De school toetst het beheersingsniveau van de aangeboden leerstof en kijken of er voldoende vooruitgang is geboekt in het ontwikkelingsproces. De gemaakte toetsen worden geanalyseerd op de gemaakte fouten. Zo nodig wordt op basis van de resultaten het onderwijsaanbod bijgesteld naar de mogelijkheden van de leerling.  Naar de ouders communiceren we de uitslagen via het Talent Ontwikkel Plan. Dit plan geeft per kind de ontwikkeling aan en laat tevens een uitstroomprofiel van het kind zien.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 van De Westbroek krijgen jaarlijks in maart hun definitieve schooladvies mee. Als school zijn we uiteraard blij met de cijfers, maar nog veel belangrijker is, dat we vinden dat elk kind trots mag zijn op de geleverde prestatie over acht jaar. Ieder kind heeft zich naar vermogen bij ons ontwikkeld. Behalve met schoolse vaardigheden, sturen we onze leerlingen ook op pad met vaardigheden op het gebied van algemene kennis van de wereld om hen heen, sociale vaardigheden voor de omgang met zichzelf en de ander, religieus besef en normen- en waardenbesef. Hierdoor denken we dat onze leerlingen goed voorbereid de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven