Roncallischool

Korte Wal 6 6882 GZ Velp (Gelderland)

  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

I

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle kinderen nemen deel aan de toets. Ook de kinderen die tussentijds zijn ingestroomd vanuit andere scholen.

Wij toetsen kinderen om het niveau te bepalen van waaruit wij de kinderen verder begeleiden in hun leerproces. We proberen het maximale uit kinderen te halen. Voor elk individu is dit een ander plafond.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij kennen onze kinderen: Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt gegeven voordat de Cito eindtoets begint.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale vaardigheden. Dit is ook een opbrengst van onderwijs, naast leerprestaties op de verschillende vakgebieden. Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving (burgerschap). Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen, planmatig een taak aanpakken en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Empathie
  • Samen
  • Authentiek

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 12 november 2021 jl. heeft op onze school een herstelonderzoek van de onderwijsinspectie plaatsgevonden. De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat de inspecteurs constateerden dat de verbeteringen die de Inspectie vorig jaar al had gezien het afgelopen jaar zijn voortgezet 

De kwaliteit van ons onderwijs is beoordeeld met een voldoende en dit betekent dat we aan de basiskwaliteit voldoen.  

De onderwijsinspectie geeft de standaard:  'Zicht op ontwikkeling' een voldoende.

In het inspectie rapport staat dit als volgt verwoord “De school heeft een systeem opgezet waarmee de ontwikkeling van de leerlingen in kaart wordt gebracht. De structuur is duidelijk en er zijn nu school breed heldere afspraken hoe leerlingen die opvallen in het leerlingvolgsysteem het best geholpen kunnen worden. Na het constateren van de eventuele leerachterstand volgt een analyse, van waaruit de in te zetten activiteit bepaald wordt.”  

Ook is de kwaliteitscultuur nu als voldoende beoordeeld. Een kernbegrip voor ons hierbij is 'samen'. De inspectie geeft aan: “Het team heeft oog voor elkaar en voelt zich daarnaast collectief verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de Roncallischool. Daarnaast heeft het team een grote stap gezet in het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Er is samenhang gebracht in het onderwijsconcept dat de school hanteert”.    


Terug naar boven