OBS de Uilenbrink

Melisselaar 1 5467 BM Veghel

  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink

Het team

Toelichting van de school

De Uilenbrink heeft een divers en betrokken team. Samen zijn we verantwoordelijk voor alle kinderen van de school.
Als school hebben wij ons ten doel gesteld het maximale uit harten, hoofden en handen te halen van de ons toevertrouwde kinderen. Deze missie geldt ook voor de leraren: ‘Het maximale uit jezelf halen.’ Het is beleid van de school om leraren de gelegenheid te geven zich te specialiseren. Deze specialisten brengen ideeën in en ondersteunen collega’s in de uitvoering daarvan. Het leren van en met elkaar is voorwaarde voor verdere ontwikkeling van het individu als wel voor de school als organisatie.
We richten ons ook op de toekomst en bieden, als opleidingsschool, veel studenten een plaats om bij ons te leren en samen te werken aan goed onderwijs. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of professionalisering willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. We kunnen in zulke gevallen een beroep doen op collega’s die flexibel inzetbaar zijn. Zij zijn ook verbonden aan onze school (of één van de andere scholen in het cluster waar onze school bij hoort) en zijn dus bekend met hoe wij werken.

Belangrijk voor ouders is te weten dat op de eerste dag van een ziekmelding een groep nooit naar huis gestuurd mag worden. Op één van de volgende dagen mag dat wel als blijkt dat er geen mogelijkheden zijn voor vervanging. We proberen dit met man en macht zo min mogelijk voor te laten komen. Zo zijn onze collega's met regelmaat bereid om de groep op te vangen of maken we gebruik van Qrabbl, er komt dan een creatieve invulling van de dag o.l.v. een professional. Wanneer er geen vervanging beschikbaar is, kan het voorkomen dat een groep kinderen verdeeld wordt over andere groepen. Met regelmaat komen deze oplossingen dan ook niet ten goede aan de extra ondersteuning in de groepen. Het vraagt dus een zeer flexibele houding van iedereen die werkzaam is bij ons op school. Wanneer er iets verandert m.b.t. de groep, worden de ouders van de kinderen van de betreffende groep hier schriftelijk (via Social schools) over geïnformeerd. De kinderen van een groep mogen nooit langer dan één dag thuis zijn. Mocht het probleem van de vervanging niet opgelost zijn dan is een andere groep aan de beurt om een dag thuis te blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er wordt in principe volgens het leerstofjaarklassensysteem gewerkt, mits dit niet mogelijk is bij een bepaald leerjaar. Binnen de groep wordt volop gedifferentieerd en dat moet ook wel, want de verschillen tussen de kinderen kunnen groot zijn. We werken met het zogenaamde ‘grote groep, kleine groep’ model. De grote groep krijgt dezelfde leerstof aangeboden. De kinderen die wat meer moeite met de leerstof of juist uitdaging nodig hebben komen in de kleine groep. Deze probeert zoveel mogelijk aansluiting met de grote groep te houden. Daartoe geeft de leraar bijvoorbeeld een verlengde- of een verkorte instructie als de grote groep al aan de slag is. We hanteren het direct instructiemodel (doel van de les stellen, inoefenen, aangepaste instructie en/of verwerking, activeren van het denken van alle kinderen, reflecteren zijn enkele aspecten uit dit model). De focus ligt op het leerdoel en we gebruiken de methodes als leidraad. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerdoelen worden aangeboden in een rijke leeromgeving waar de kinderen zich spelend en ontdekkend maximaal ontwikkelen. We kiezen voor een zo breed mogelijk aanbod op cognitief, sociaal, creatief en motorisch gebied. De verwerking vindt plaats in de kringactiviteiten en tijdens het spel in de uitdagende hoeken (zoals creatieve- constructie- huis- en themahoeken). Er wordt thematisch gewerkt, de thema's sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. 


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We bieden een breed leerstofaanbod. Dagelijks staan taal en rekenen op het programma.

We bieden een rijk taal- en leesaanbod waar vooral de motivatie en de nieuwsgierigheid van de kinderen geprikkeld wordt door uitdagende thema's, teksten en boeken. Technisch lezen, begrijpend lezen en stellen (schrijfopdrachten) krijgen op deze manier veel meer betekenis voor de kinderen waardoor ze met meer plezier leren.

Sinds afgelopen schooljaar werken we met de vernieuwde versie van Pluspunt rekenen. Deze sluit perfect aan bij onze manier van onderwijs geven. Het van en met elkaar leren en de afwisselende werkvormen zorgen voor een actieve leerhouding van de kinderen. 

De methode Blink biedt natuur-milieu-techniek-aardrijkskunde-geschiedenis-burgerschap op een geïntegreerde, themagerichte manier aan. Kinderen worden uitgedaagd om onderzoekend met het thema aan de slag te gaan. 

Creatieve vakken zoals tekenen en schilderen, krijgen volop aandacht en worden planmatig verwerkt. Tijdens de handvaardigheid- en technieklessen van de groepen 4 t/m 8 werken de kinderen in groepjes met diverse technieken aan de opdrachten onder leiding van de vakleerkrachten.
Daarnaast werken alle groepen ieder schooljaar rond een bepaald thema in verschillende kunstateliers. In deze lessen staat de eigen inbreng, het proces, het creëren en reflecteren centraal. De resultaten van de kinderen zijn te bewonderen tijdens de tweejaarlijkse afsluitende expositie op school en op Fabrique Magnifique in Meierijstad.  

Alle kinderen in de gemeente Meierijstad die in de groepen 4, 5, 6 en 7 zitten krijgen kunstlessen van professionele kunstonderwijzers van CHV Academy! Het accent van de lessen ligt bij de discipline muziek, maar ook de disciplines beeldend, theater en dans zullen steeds meer geïntegreerd gaan worden in het lesprogramma. De kunstonderwijzer werkt tijdens de lessen nauw samen met de leerkracht van de groep. Zo kunnen de kunstlessen ook aansluiten bij andere vakken en activiteiten die binnen de school plaatsvinden.

Jaarlijks verzorgt iedere groep een bonte avond, waarin dans-toneel-muziek samenkomen. Tijdens de bonte avonden treden de kinderen op voor hun ouders. Tevens worden er, in plaats van een bonte avond, verschillende musicals opgevoerd (groep 6 en 8).

Er wordt gebruik gemaakt van het programma dat door Cultuurkade Meierijstad wordt aangeboden. Jaarlijks is er cultuuraanbod voor iedere groep. Onder andere dans, toneel, film en bezoek aan tentoonstellingen behoren tot de activiteiten. 

Met kunst leer je jezelf kennen, ontwikkel je je creativiteit en krijg je meer zelfvertrouwen! 

Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Dit label toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school.  De Uilenbrink heeft in 2013 het Brabants VerkeersveiligheidsLabel weten te behalen en behoudt het nu jaarlijks. Het Label is hét bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen (met betrokkenheid van ouders/ verzorgers) verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De kinderen worden in hun ontwikkeling goed gevolgd. Naar aanleiding van observaties, gesprekken, resultaten van toetsen en formatief evalueren wordt, indien nodig, extra ondersteuning geboden om maximale groei te stimuleren.

Kinderen die moeite hebben met het volgen van het programma worden besproken met de intern begeleider. Afhankelijk van de situatie kan de problematiek besproken worden in de ondersteuningsvergadering; in groter verband wordt door meerdere collega's bekeken op welke manier het kind het best kan worden geholpen. 

Voor de kinderen die op cognitief gebied meer aankunnen is uitdagende leerstof van belang. Met het beleidsplan ‘Schoolbeleid voor (hoog)begaafde kinderen,' zorgen we ervoor dat er binnen de school een doorgaande lijn is, waardoor leerkrachten weten hoe ze deze kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden/uitdagen. Het accent ligt hierbij op verbreden/verdiepen van de leerstof en het leren leren. Deze kinderen kunnen in aanmerking komen om buiten de groep, onder begeleiding van een (gespecialiseerde) leerkracht en samen met ontwikkelingsgelijken te werken aan extra uitdagende opdrachten. 

Elk kind verdient het een gelukkige basisschoolperiode te doorlopen, waarin zijn of haar talenten gezien en ontwikkeld kunnen worden. Succeservaringen voor kinderen met een duidelijke voorkeur voor het leren door doen en met technische kwaliteiten, zijn gedurende de schoolloopbaan steeds minder aanwezig.  Het valt niet mee deze kinderen aan het einde van hun schooltijd te motiveren om dagelijks bezig te zijn met dingen, waar ze vooral NIET goed in zijn.  Voor deze kinderen is praktijkleren van evident belang: wat ze leren staat in direct verband met wat ze doen. “Wat wil jij leren?” is de belangrijkste vraag die we aan deze kinderen willen stellen. Op de Uilenbrink willen we het maximale halen uit harten, hoofden en handen van alle kinderen, in de Topklas Techniek en Natuur worden kinderen extra uitgedaagd op het technisch en praktische vlak. Zij zullen daarmee aan zelfvertrouwen winnen en het belang van goede, technisch onderlegde mensen zal hiermee benadrukt worden. De Topklas Techniek en Natuur bestaat jaarlijks uit 12-15 leerlingen uit de groepen 7 en 8. Deze kinderen volgen 2 dagdelen per week een geheel eigen programma volgens het praktijkleren-idee. Het curriculum is thematisch opgebouwd. 

Ouders worden altijd betrokken bij de keuzes in aanpassing van het programma. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft, gaat de leraar in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. We maken indien nodig gebruik van externe specialisten vanuit het samenwerkingsverband en scholingsaanbod voor leraren op een specifiek gebied. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Uilenbrink is geen VVE school. Het aantal kinderen met een grote taalachterstand is beperkt. Er is desondanks wel een intensieve samenwerking met diverse kinderopvangorganisaties, in het bijzonder met Kinderopvang 't Kroontje. Tussen de Uilenbrink en de diverse organisaties vindt een warme overdracht van leerlingen plaats. Dit houdt in dat zowel mondeling als schriftelijk het ontwikkelingsdossier van het 4-jarige kind (met toestemming van de ouders/ verzorgers) wordt overgedragen aan de basisschool.

Terug naar boven