OBS de Uilenbrink

Melisselaar 1 5467 BM Veghel

  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle individuele leerlingen hebben naar verwachting gescoord en zijn uitgestroomd naar een vorm van voortgezet onderwijs die bij het kind past en in overeenstemming is met de keuze van de ouders/verzorgers. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kinderen worden in hun ontwikkeling goed gevolgd. Naar aanleiding van observaties, gesprekken, resultaten van toetsen en formatief evalueren wordt, indien nodig, extra ondersteuning geboden om maximale groei te stimuleren. Dit wordt besproken in leerling- en groepsbesprekingen. In het (digitale) leerlingdossier wordt alles nauwgezet geregistreerd. Tijdens oudergesprekken wordt de ontwikkeling van het kind besproken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In nauwe samenspraak tussen de leraar van groep 7 en de intern begeleider wordt aan het einde van groep 7 een voorlopig advies uitgebracht. In groep 8 wordt in november dit voorlopige advies door de leraar van groep 8 nogmaals besproken met het kind en de ouders. In februari van leerjaar 8 wordt het definitieve advies uitgebracht en dient het als basis voor aanmelding bij het voortgezet onderwijs in maart van het schooljaar. De indruk van de leraar en de gegevens van een kind in het leerlingvolgsysteem vormen de basis voor dit advies. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over werkhouding en toetsresultaten van een kind.

Dit schooladvies is voor voortgezet onderwijs leidend bij de plaatsing van een kind. De uitslagen van de Centrale Eindtoets PO worden niet meegenomen in het schooladvies. Deze dienen slechts ter bevestiging van het reeds eerder uitgebrachte advies. Valt de Eindtoets score lager uit dan het advies, dan is er geen reden voor heroverweging. Valt de score hoger uit dan het advies, dan vindt er heroverweging plaats en kan er alsnog overleg tussen ouders, basisschool en voortgezet onderwijs plaatsvinden.  Communicatie over het schooladvies naar ouders vindt plaats door de leerkracht. Indien het voortgezet onderwijs vragen heeft over het schooladvies zal deze contact opnemen met de leerkracht van groep 8 (en dus niet met de ouders) voor nadere uitleg of onderbouwing.
De PO-Raad en VO-raad hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de overdracht van het onderwijskundig rapport digitaal, veilig en binnen het wettelijk kader kan plaatsvinden. Daarvoor is Overstapservice Onderwijs (OSO) ontwikkeld. Hierbij wisselen de scholen met elkaar het overstapdossier digitaal en veilig uit. Onze school maakt gebruik van deze digitale overdracht. Ouders geven hiervoor toestemming. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leefstijl
De methode Leefstijl helpt bij het verder ontwikkelen van de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. Vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, jezelf uiten en van je fouten leren zijn onmisbaar voor het goed functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten. Ook werken deze vaardigheden preventief bij ongewenst gedrag. De methode richt zich niet alleen op sociaal-emotionele vaardigheden, maar ook op gezondheidsvaardigheden, waarbij preventie een grote rol speelt. Met het hieronder genoemde mediation, het beleid m.b.t. normen en waarden, de in de methode Blink aanwezige lessen over gezond gedrag en milieu, het functioneren van de leerlingenraad, lessen over de wereldgodsdiensten, etc. voldoen we aan de voor het basisonderwijs vastgestelde kerndoelen ‘Burgerschap en sociale integratie‘.

Gouden en Zilveren weken
Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw:
De kinderen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. De eerste weken van het schooljaar zetten we bewust activiteiten in om dit proces te sturen. 
Na de kerstvakantie herhalen we deze activiteiten (zilveren weken). 

Mediation
Mediation staat voor bemiddelen. Bij sommige conflicten is de hulp van de ander nodig. We ervaren dat dit niet altijd de leraar hoeft te zijn. Kinderen zijn in staat om te bemiddelen in een conflictsituatie van andere kinderen: een gesprek op kindniveau heeft meerwaarde en kan gemakkelijk leiden tot de oplossing voor de betrokken partijen. Kinderen leren waardevolle vaardigheden, leren op een verantwoorde manier met conflicten om te gaan, leren hun gevoelens verwoorden, krijgen meer zelfvertrouwen doordat ze het met elkaar oplossen en het oplossen steelt minder van lestijd. De leraar bepaalt in hoeverre mediation toepasbaar is in de groep.

Normen en waarden
Ouders en school moeten hier elkaar helpen en aanvullen! Wij vinden het belangrijk dat: 
- iedereen respectvol met elkaar om gaat,
- iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt en daar zelf verantwoordelijk voor is,
- iedereen zuinig is op het materiaal en de omgeving,
- iedereen zorgt voor rust in de school.
Tijdens besprekingen rondom grenzen aan gedrag zijn regels met het team opgesteld. Deze regels zijn omgezet in voor kinderen concrete en begrijpelijke woorden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Iedereen mag er zijn
  • Respect met elkaar in gesprek
  • Samen zorgen voor onze school

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft op 17 juni 2014 de Uilenbrink bezocht voor een vierjaarlijks onderzoek. Team en directie van de Uilenbrink zijn over het algemeen tevreden over dit oordeel van de Inspectie. Zeer tevreden zijn we over het oordeel over de sfeer in de school, onze zorgstructuur en de eindscores. Ook wij zijn minder tevreden over de tussenresultaten. Deze gebieden vragen om actie. Daarom zijn we ook meteen aan de slag gegaan met o.a. een kwaliteitsimpuls voor ons leesonderwijs.

Uit het rapport heeft de Uilenbrink een samenvatting gedestilleerd. Deze samenvatting is te vinden in de bijlage.

Terug naar boven