OBS Kompas

De Leest 43 5463 JA Veghel

  • Eerst werken, dan spelen
  • Houd de zaag scherp
  • Creëer synergie, samen is beter
  • Gevestigd in MFA 'de Magneet'
  • Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Het team

Toelichting van de school

Op OBS Kompas werken wij met 4 groepen. In iedere groep zijn twee groepsleerkrachten die parttime het onderwijs verzorgen. Wij zijn een kleine school met kleine groepen. We geven kwalitiatief goed onderwijs. De principes van The Leader in Me zijn de basis voor ons onderwijs. Persoonlijk leiderschap staat hierin centraal. Onze leerkrachten en ondersteuners zorgen dagelijks voor een fijne dag. De school wordt ondersteund door een locatieleider en een schoolleider, een IBer, leerkrachtondersteuner en een schoolcoach. Ook hebben we een administratieve kracht en een (vrijwillige) conciërge. Voor de administratieve werkzaamheden is een administratieve kracht beschikbaar. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of professionalisering willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. Vandaar dat we binnen SAAM* een SAAM* Flexteam hebben ingericht. Het SAAM* Flexteam is een team van flexibele professionals die kunnen ondersteunen aan en in het primaire proces op alle SAAM* scholen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

OBS Kompas werkt met 4 combinatiegroepen, 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Dit jaar wordt groep 3 en 4 iedere ochtend gesplitst om zo toch kleine groepen te kunnen behouden. Er werkt een stabiel en betrokken team aan het verzorgen van goed onderwijs aan onze kinderen.   

Op OBS Kompas zijn de meeste leerkrachten bevoegd om bewegingsonderwijs te geven. Dit schooljaar zetten wij een vakdocent gym in voor het verzorgen van de gymlessen. Zij gymmen 1,5u per week.

OBS Kompas is opleidingsschool voor de PABO. Samen met studenten zoeken wij naar mogelijkheden om het onderwijsaanbod nog verder te verbeteren. 

De ontwikkeling naar een 'The Leader in Me' school vindt in samenwerking met CPS, onderwijsontwikkeling en advies, plaats. Elke collega is geschoold in de principes van The Leader in Me. Start er een nieuwe collega dan zal deze ook op korte termijn zijn/haar opleiding gaan volgen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De mate waarin de school momenteelde basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

OBS Kompas is op weg naar een nog meer inclusieve school. We kijken welke professionals nodig zijn om dit te realiseren. Daarnaast is er een samenwerking met de gemeente gestart voor de pilot Jeugdhulp in de school. Deze pilot bevindt zich begin schooljaar 22-23 nog in de oriëntatiefase. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Dagelijks werken de leerkrachten in de onderbouw aan de brede ontwikkeling van kleuters. Taal, rekenen, creativiteit, motorische en sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van executieve functies. Dit komt allemaal op een schooldag (geïntegreerd) aan bod.

Op OBS Kompas zetten wij in op een vroegtijdige taalontwikkeling bij leerlingen. Hiervoor werken wij samen met de peuterspeelzaal, ouders en externen zoals de logopedist, Voorlees Express, een tutor en anderen. Dit vindt plaats in kleine groepen om beter aan ieder kind tegemoet te komen.

In de gemeente Meierijstad wordt de komende jaren extra focus gelegd op taalontwikkeling. Hiervoor faciliteert de gemeente voor alle scholen een specifiek programma inclusief training: Logo 3000, gericht op een doorlopende opbouw van woordkennis. Voor meer ondersteuning op onze school kunnen we een beroep doen op onze interne zorgstructuur en voor extra ondersteuning op het samenwerkingsverband 3006. 

Terug naar boven