OBS Kompas

De Leest 43 5463 JA Veghel

  • Eerst werken, dan spelen
  • Houd de zaag scherp
  • Creëer synergie, samen is beter
  • Gevestigd in MFA 'de Magneet'
  • Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Eindtoets van Cito wordt in vergelijking met andere scholen door een relatief klein aantal leerlingen gemaakt. Dat betekent dat de score door een enkele leerling kan worden beïnvloed.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de kinderen door middel van:
* Observaties en gesprekken met ouders en kinderen
* Methodegebonden toetsen en onafhankelijke BOOM LVS-toetsen (LeerlingVolgSysteem)
* Registratiesysteem ESIS

Al deze informatie wordt gedeeld en geëvalueerd. Naar aanleiding van deze opbrengsten worden er groepsplannen gemaakt in ESIS. Tussentijds maakt elke groep ook groepsplannen om continue het leerproces aan en bij te sturen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Kinderen op OBS Kompas worden gedurende de hele schooltijd gevolgd in hun ontwikkeling. In groep 7 wordt een voorlopig advies gegeven, gevolgd door een definitief schooladvies medio februari in groep 8.

Om tot een gedegen advies te komen gaan de intern begeleider en de leerkracht van groep 7/8 in overleg over de verschillende gegevens. Hierbij kunt u denken aan de scores uit ons Leerling Volg systeem (BOOM LVS en Cito), de resultaten uit de toetsen die bij onze methodes horen, maar ook over de overige vaardigheden van onze leerlingen en de eventueel extra te verwachten groei.

Dit alles resulteert in een bindend schooladvies.

Hierbij dient te worden aangetekend dat indien een leerling opvallend veel beter scoort tijdens de Eindtoets, het schooladvies opnieuw in overweging kan worden genomen en waar wenselijk kan worden bijgesteld.

Leerlingen die de eindtoets lager scoren dan het schooladvies worden niet bijgesteld. zij kunnen zich gewoon inschrijven op een school, passend bij het schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

OBS Kompas streeft naar een veilig schoolklimaat, waarin kinderen zich onbekommerd kunnen ontplooien en waarin het prettig werken is voor de leerkrachten. Jezelf veilig voelen is voor leerlingen een absolute voorwaarde om te kunnen leren en voor leerkrachten om te kunnen onderwijzen. Om dit te bereiken is er op OBS Kompas veel aandacht voor een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het accent ligt hierbij vooral op het belonen van positief gedrag, zelfredzaamheid en weerbaarheid. Daar waar nodig wordt het gedrag van leerlingen bijgestuurd of gecorrigeerd.
Wij hebben oog voor de totale mens; wij leren kinderen vaardigheden aan op sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief en creatief gebied. Leren doe je met je hoofd, met je hart en met je handen. Binnen de mogelijkheden van de school geven wij zorg op maat aan kinderen. Hierdoor krijgt elk kind de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. The Leader in Me helpt om het samen te doen; gewoonte 6 creëer synergie! Samen is beter. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Eigenaarschap bij leerlingen
  • Open communicatie
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Geen toelichting noodzakelijk.

Terug naar boven