Basisschool Maria ter Heide

Ericastraat 21 5464 VR Veghel

  • We plannen ons eigen werk.
  • Ik heb een mening en ik leer om deze op een goede, passende en helpende manier te geven.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor de beoordeling van de (cognitieve) leerresultaten wordt gekeken naar de resultaten op de Eindtoets van de laatste 3 schooljaren (20/21; 21/22 en 22/23).
Op bs Maria ter Heide behalen we de volgende driejaarsgemiddelden op de indicatoren:
Minstens 1F behaald: 96,4%   (signaleringswaarde 85%; correctiewaarde 80%)
1S/2F behaald: 41,4%    (signaleringswaarde 52,1%; correctiewaarde 45,6%)  

Met het percentage 1S/2F scoren we onder de correctiewaarde en dus onvoldoende.  

De eindresultaten van de school in 2022-2023 op 1F niveau voldoen ruim aan de normen.
Op 1S/2F niveau scoren we dit jaar gemiddeld boven de correctiewaarde. Op gebied van lezen voldoen de resultaten op 1S/2F niveau.
In schooljaar 2021-2022 is er veel specifieke zorg en begeleiding nodig geweest voor groep 7/8. De eindresultaten 1S/2F van de toenmalige groep 8 beïnvloeden het 3-jarig gemiddelde negatief. In 2022-2023 is er op alle onderdelen hoger gescoord, dan op basis van prognoses van onze huidige groep 8 verwacht werd.
In het jaarverslag '22-'23 is een uitgebreide toelichting opgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school gebruiken we diverse instrumenten om de ontwikkeling van kinderen planmatig en gestructureerd te volgen.
Vanuit ons 'Sturend Onderwijskundig Kader' ligt de focus op vijf resultaatgebieden:

R1: Een positief leefklimaat (welbevinden).
R2: Een positief leerklimaat (betrokkenheid)
R3: Een hoog niveau van zelfstandig en verantwoordelijk functioneren.
R4: Sociaal vaardig gedrag; ruimte kunnen vragen en ruimte kunnen geven.
R5: Leeropbrengsten die recht doen aan het potentieel van de leerling.

Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we Leerling in beeld. Voor het volgen van de ontwikkeling van onze kleuters gebruiken we het KVM (KindVolgModel). Voor de cognitieve ontwikkeling in de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we Leerling in beeld van CITO. Op basis van de schoolweging hebben we per leerjaar jaarnormen vastgesteld waarop gestuurd wordt.
Met de gegevens die we verzamelen door het gebruik van deze systemen, bepalen we of de kinderen voldoende profiteren van ons onderwijsaanbod; of we goede resultaten boeken op de vijf resultaatgebieden. 
We gebruiken de uitslagen van observaties, testen en toetsen om het aanbod en de focus in dat aanbod af te stemmen op de onderwijsbehoefte van het individuele kind of een groep kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladviestraject binnen het scholencluster bs. Maria en bs. Maria ter Heide start in groep 7. Leerlingen krijgen uitleg over het schooladviestraject. Hierbij geeft de leerkracht een klassikale uitleg over het voortgezet onderwijs. Hij gaat hierbij in op een algemene uitleg over de verschillende richtingen op het voortgezet onderwijs. Aan de hand van de vaardigheidsgrafieken worden leerlingen en ouders betrokken bij de vertaling hiervan richting het voortgezet onderwijs (VO). Het traject is er op gericht om leerlingen en hun ouders te ondersteunen in het maken van een juiste keuze, gericht op niveau en school. Hierbij staat het zelfstandig en verantwoordelijk gedrag van leerlingen hoog in het vaandel. Het schooladvies komt tot stand m.b.v. onderstaande aspecten:

- Zelfstandigheid/ taak- en werkhouding van de leerling; in hoeverre kan de leerling zelf plannen en aan de slag gaan?

- Leermotivatie; de wil om te leren, huiswerk maken en het leren van toetsen.

- Alle gegevens van de leerling tot nu toe; methodetoetsen, leerlingbesprekingen en eventuele onderzoeksverslagen.

- Leerlingvolgsysteem; alle resultaten van methodeonafhankelijke toetsen (Cito LVS-toetsen) tot nu toe.

Wanneer leerlingen op bepaalde onderdelen zwak scoren en op andere sterk, dan wordt afgewogen welke invloed de zwakke onderdelen zullen hebben in het Voortgezet Onderwijs. Zelfstandigheid en leermotivatie zullen dan van doorslaggevende betekenis zijn.

Het is de bedoeling om leerlingen en ouders in een vroegtijdig stadium mede-eigenaar te maken van proces en de activiteiten tot aan het definitieve schooladvies in groep 8. Leerlingen en ouders worden op deze manier actief betrokken bij ontwikkeling en groei aan het einde van de basisschoolperiode. Procedure:

In groep 7 vindt er een préadviesgesprek plaats met leerlingen en ouders waarbij een inschatting wordt gemaakt van het schooladvies van de leerling wat de leerling krijgt in groep 8.

In januari in groep 8 ontvangen de leerlingen en ouders op papier het voorlopig schooladvies. Als dit voorlopig schooladvies afwijkt van het préadvies in groep 7 wordt er vooraf persoonlijk contact opgenomen met de leerlingen en ouders. 

De leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets.

Uiterlijk 15 maart ontvangt de school de uitslag van de doorstroomtoets. 

In de periode van 15 maart tot 24 maart vinden de definitieve schooladviesgesprekken met leerlingen en ouders plaats. 

Bij de schooladvisering zijn de groepsleerkracht(en), internbegeleider(s) en directie betrokken. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Persoonlijk Leiderschap
  • Wederzijds vertrouwen
  • Proactieve houding

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs geeft onze school een voldoende beoordeling. 

Terug naar boven