Basisschool Maria ter Heide

Ericastraat 21 5464 VR Veghel

  • We plannen ons eigen werk.
  • Ik heb een mening en ik leer om deze op een goede, passende en helpende manier te geven.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afgelopen schooljaren hebben we gebruik gemaakt van de Dia-eindtoets. Aan het begin van schooljaar 2021-2022 wordt bepaald of we gaan overstappen naar een andere toetsaanbieder.

Door een systeemfout is de weergegeven score voor het schooljaar 2017-2018 niet correct.
Er hebben in 2017-2018 15 leerlingen deelgenomen aan de Centrale Eindtoets PO. Voor 2 leerlingen waren er gronden voor uitsluiting in het gemiddelde schoolresultaat. De gemiddelde score in 2017-2018 was dan ook 535,2 ipv 533,1 en zat daarmee binnen de bandbreedte van de inspectie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school gebruiken we diverse instrumenten om de ontwikkeling van kinderen planmatig en gestructureerd te volgen.
Vanuit ons 'Sturend Onderwijskundig Kader' ligt de focus op vijf resultaatgebieden:

R1: Een positief leefklimaat (welbevinden).
R2: Een positief leerklimaat (betrokkenheid)
R3: Een hoog niveau van zelfstandig en verantwoordelijk functioneren.
R4: Sociaal vaardig gedrag; ruimte kunnen vragen en ruimte kunnen geven.
R5: Leeropbrengsten die recht doen aan het potentieel van de leerling.

Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we ZIEN!. Voor het volgen van de ontwikkeling van onze kleuters gebruiken we het KVM (KindVolgModel). Voor de cognitieve ontwikkeling in de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we het LVS (leerlingvolgsysteem) van CITO. Op basis van de schoolweging hebben we per leerjaar jaarnormen vastgesteld waarop gestuurd wordt.
Met de gegevens die we verzamelen door het gebruik van deze systemen, bepalen we of de kinderen voldoende profiteren van ons onderwijsaanbod; of we goede resultaten boeken op de vijf resultaatgebieden. 
We gebruiken de uitslagen van observaties, testen en toetsen om het aanbod en de focus in dat aanbod af te stemmen op de onderwijsbehoefte van het individuele kind of een groep kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Persoonlijk Leiderschap
  • Wederzijds vertrouwen
  • Proactieve houding

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs geeft onze school een voldoende beoordeling. 

Terug naar boven