Basisschool Maria ter Heide

Ericastraat 21 5464 VR Veghel

  • We plannen ons eigen werk.
  • Ik heb een mening en ik leer om deze op een goede, passende en helpende manier te geven.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt op alle scholen in Nederland in toenemende mate voor dat het niet mogelijk is om een vervanger te vinden bij afwezigheid van een leerkracht door verlof of verzuim door ziekte. We houden er binnen ons scholencluster rekening mee, dat er bij afwezigheid van een groepsleerkracht geen vervanger beschikbaar is om het lesgeven in de betreffende groep over te nemen. Als scholencluster zullen we ons in een dergelijke situatie altijd tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat kinderen niet naar school kunnen komen. Om in een dergelijke situatie adequaat, planmatig en verantwoord te kunnen handelen is er een opvangplan opgesteld.
Indien er geen vervangers uit de vervangerspool van Verdi beschikbaar zijn, treedt het opvangplan in werking, volgens de volgende stappen:
-Als eerste worden roostervrije leerkrachten ingezet om een groep op te vangen. 
-Ten tweede worden leerkrachten die op de betreffende dag ambulant zijn ingezet.
Bijzondere status IB-er:
De werkzaamheden van de IB-er kunnen veelal niet overgenomen worden door collega’s en kunnen vaak niet blijven liggen. Om de kwaliteit van de zorg en begeleiding op school niet teveel onder druk te zetten, wordt de IB-er alleen in uiterste nood en zeer beperkt ingezet in het kader van dit opvangplan binnen het totale cluster.
-Ten derde wordt gekeken of de groep van de afwezige collega kan worden opgesplitst en herverdeeld over andere groepen. Voor alle groepen is hiervoor bij aanvang van het schooljaar een herschikkingsplan gemaakt. Het kan hierbij noodzakelijk zijn om meerdere groepen te herverdelen. Hierbij wordt er altijd voorkomen dat er extreme, niet passende combinaties ontstaan en dat er niet een te groot aantal leerlingen in één groep komen.
-Indien in een extreme situatie alle bovengenoemde noodmaatregelen niet mogelijk of uitvoerbaar zijn, kan het nodig zijn om te besluiten dat een groep tijdelijk moet thuisblijven. Indien dit voor een langere periode nodig is, wordt er met leerkrachten geschoven zodat telkens een andere groep moet thuisblijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op bs Maria ter Heide hebben we 5 groepen. We hebben een groep 1-2, die nauw samenwerkt met peuterspeelzaal 'de Hummelhoek' (SPV). Peuters en kleuters zitten in lokalen naast elkaar, die verbonden zijn met een grote schuifdeur. Ze werken ook in elkaars ruimtes. Inhoudelijk en organisatorisch worden programma's op elkaar afgestemd. We vinden deze samenwerking een parel van de school.
Verder hebben we vier combinatiegroepen; groep 2/3, groep 4/5, groep 5/6 en groep 7/8.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op basisschool Maria ter Heide geldt voor de groepen 1-2 en 3-8 het continurooster volgens het ‘5 gelijke dagenmodel’. Hieronder leest u daar meer over. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het ‘5 gelijke dagenmodel’ betekent dat alle kinderen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan. De kinderen lunchen gezamenlijk met hun klas, tijdens een pauze van een half uur.
Ter verantwoording van de wettelijke onderwijs tijd maakt de school jaarlijks een urenberekening van het kindrooster. In dit rooster worden vakanties en vrije dagen opgenomen en wordt aangetoond en inzichtelijk gemaakt dat de kinderen in hun basisschooltijd minimaal 7520 lesuren hebben. Hiervan zijn minimaal 3520 lesuren in de groepen 1 t/m 4. Daarnaast bevat de berekening een zogenaamd cohorten overzicht. Het cohortenoverzicht toont aan dat de kinderen gedurende de gehele basisschoolperiode voldoende les krijgen. Het kindrooster wordt jaarlijks vastgesteld met instemming van de MR. Het kindrooster met urenberekening en een jaaroverzicht is te vinden op de website van de school.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Bs. Maria ter Heide biedt geen specifieke ondersteuning voor bepaalde doelgroepen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de school is peuterspeelzaal Hummelhoek gevestigd. De peuterspeelzaal is een voorziening die de mogelijkheid biedt aan kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar om te spelen, ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Op de peuterspeelzaal komen peuters in contact met leeftijdsgenootjes. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd om sociale vaardigheden op te doen en plezier te beleven aan activiteiten met leeftijdsgenootjes. Om de ontwikkeling te stimuleren wordt er gewerkt met de educatieve methode van Piramide en het observatiesysteem van KIJK. Omdat we het belangrijk vinden dat de overstap voor kinderen van de peuterspeelzaal naar de basisschool soepel verloopt, ondernemen we gedurende het jaar verschillende activiteiten met de kleuters. De peuters en kleuters zitten bij ons op school in lokalen naast elkaar, die verbonden zijn met een grote schuifdeur. Ze werken ook in elkaars ruimtes. Inhoudelijk en organisatorisch worden programma's op elkaar afgestemd. We vinden deze samenwerking een parel van de school. 

De peuterspeelzaal heeft ook een preventieve functie. Kinderen die de peuterspeelzaal bezocht hebben, wennen over het algemeen makkelijker op de basisschool. Bovendien spelen de pedagogisch medewerkers een belangrijke rol in het vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsproblemen. 

Terug naar boven