Basisschool Maria ter Heide

Ericastraat 21 5464 VR Veghel

  • We plannen ons eigen werk.
  • Ik heb een mening en ik leer om deze op een goede, passende en helpende manier te geven.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het SchoolVenster van basisschool Maria ter Heide.

Onze school is een gemoedelijke, kleine dorpsschool met zo'n 125 leerlingen. Leren in een veilige en vriendelijke omgeving staat centraal. We hechten veel waarde aan een positieve benadering, medeverantwoordelijkheid en rust en orde.
Sinds augustus 2016 zitten we in een prachtig nieuw schoolgebouw, waar we 'Van Harte Samen' spelen, 

Scholen op de kaart biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo krijgt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Paul Verrijdt, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Lerend
  • Betrokken
  • Moedig
  • Eenvoud
  • Vrij

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een basisvoorwaarde om te kunnen leren.
We zetten dan ook alles op alles om een veilig leef-, leer- en werkklimaat te realiseren. Een klimaat waarin leerlingen, ouders, teamleden en iedereen die betrokken is bij de scholen zich veilig voelt en zich positief verbonden voelt. Een positieve sociale binding met de school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk leef-, leer- en werkklimaat.
Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de scholen van het cluster te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.
Ons veiligheidsbeleid betreft geen losstaande aanpak, maar is een integraal onderdeel van ons totale schoolbeleid.

Terug naar boven