Montessori Kind Centrum Aan de Basis

Duivenwal-west 300 3905 AV Veenendaal

Schoolfoto van Montessori Kind Centrum Aan de Basis

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het montessorimateriaal en ander lesmateriaal dat we op school gebruiken, zitten allerlei meetmomenten om de ontwikkeling van het kind vast te stellen. Kindgesprekken en observaties van de leerkracht voegen daar waardevolle informatie aan toe. Daarnaast toetsen we de kinderen op school tweemaal per jaar op belangrijke kennisgebieden. Deze toetsen, uit het Cito leerlingvolgsysteem (lvs), zijn onafhankelijk en landelijk genormeerd.

Schriftelijk verslag over uw kind
Tweemaal per jaar ontvangt u een schriftelijk verslag over uw kind. Een belangrijk onderdeel van het verslag is eigen werk van het kind, waarin het laat zien welke ontwikkeling hij/zij heeft doorgemaakt. Daarbij schrijft de leerkracht over:

 • de contacten en de samenwerking in de groep;
 • de ontwikkeling van de persoonlijkheid;
 • de werkhouding;
 • de ontwikkeling in de leerstof;
 • het niveau waarop het kind werkt;
 • het resultaat van de toetsen (leerlingvolgsysteem). 

Om u een zo'n goed mogelijk beeld te kunnen geven, gebruikt de leerkracht de observaties en de gegevens uit de leerstofgebonden toetsen en de onafhankelijke toetsen. Als ouders krijgt u een uitnodiging om het verslag met de leerkracht te bespreken in een tienminutengesprek.

In gesprek over uw kind
Het is mogelijk dat de ontwikkeling van uw kind aanleiding geeft tot een gesprek met de leerkracht buiten de verslagbespreking om. Het initiatief voor zo'n gesprek kan komen van de leerkracht, maar ook van uzelf. Zo nodig en/of gewenst kan de intern begeleider het gesprek ondersteunen. In zo’n gesprek kan bijvoorbeeld worden gesproken over:

 • hoe uw kind thuis en op school is;
 • of het graag naar school gaat;
 • in welke stemming het uit school komt of naar school gaat;
 • of er misschien omstandigheden zijn die van invloed zijn op het gedrag en de prestaties op school en/of thuis;
 • de leer- en ontwikkelingsvorderingen van uw kind.

Voor de leerkracht kan dit belangrijke informatie zijn om uw kind beter te begrijpen. Deze gesprekken vinden vaak plaats samen met uw kind. Van deze gesprekken maken we een kort verslag. Wilt u, ook als alles goed verloopt, eens horen hoe het gaat, schroom dan niet: u kunt altijd na schooltijd een gesprek aanvragen.

Vóór schooltijd willen onze leerkrachten zich volledig op de kinderen kunnen richten; na schooltijd bent u welkom om eens naar het werk van uw kind te komen kijken.

Dossier van uw kind
Van elke leerling houden we een leerlingdossier bij, dit doen we digitaal in Parnassys (leerling administratiesysteem).  In het dossier zitten onder meer:

 • het aanmeldingsformulier met alle persoonlijke gegevens;
 • gegevens van een mogelijke vorige school;
 • de schoolverslagen;
 • een overzicht uit het Cito leerlingvolgsysteem (lvs);
 • rapportages en tests (zoals de logopedische screening);
 • verslagen van gesprekken;
 • handelingsplannen;
 • gegevens externe onderzoeken.

Het leerlingdossier is strikt vertrouwelijk; we gebruiken het alleen intern. Als ouder heeft u natuurlijk het recht om het in te zien. Ouders ontvangen ook een inlogcode voor het ouderportaal van Parnassys waar een (klein) deel van de gegevens zichtbaar zijn. Als onze school het leerlingdossier van uw kind aan anderen wil laten zien, kan dat alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Bij plaatsing van uw kind in het speciaal onderwijs of op een andere basisschool ontvangt de nieuwe school een onderwijskundig verslag vergezeld van, na uw toestemming, de benodigde gegevens uit het leerlingdossier. Van dit onderwijskundig verslag ontvangt u ook een exemplaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven