Montessori Kind Centrum Aan de Basis

Duivenwal-west 300 3905 AV Veenendaal

Schoolfoto van Montessori Kind Centrum Aan de Basis

Het team

Toelichting van de school

Aan school is een vakdocent muziek en bewegingsonderwijs verbonden. De vakdocent bewegingsonderwijs wordt gedetacheerd vanuit Sportservice Veenendaal en is daardoor bekend met de sportverenigingen in Veenendaal en zijn er meer mogelijkheden om gebruik te maken van de sportfaciliteiten binnen Veenendaal.

Samen met de vakdocenten, de school en Kinderopvang Dreamzzz (BSO) is er tevens een naschools sportaanbod ontwikkeld. Zo is er op maandagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur een sportaanbod waarvoor kinderen zich kunnen inschrijven. Gedurende een periode van ongeveer 6 weken staat er steeds een bepaalde sport centraal. Een dergelijk aanbod wordt dit schooljaar ook ontwikkeld voor muziek.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte, verlof of scholing wordt de leerkracht, bij voorkeur, vervangen. Het bestuur werkt hiermee al geruime tijd samen met een bemiddelingsbureau: IPPON-personeelsdiensten. In de afgelopen jaren hebben de besturen die samenwerken met IPPON de handen ineen geslagen en vormen nu samen, met een zeventien besturen in de regio, de vereniging Regionaal Transfer Centrum Gelderland-Utrecht (RTC). Het RTC heeft samen met de besturen een vervangingspool, IPPON beheert deze vervangingspool en coördineert de aanvragen van de verschillende scholen. Het kan voorkomen dat de pool is uitgeput, zeker in deze tijd waarin het lerarentekort een grote rol speelt, dan volgt de school de volgende procedure:

1. Een leerkracht vervangt de afwezige leerkracht en werkt tijdelijk meer.

2. Een leerkracht zonder lestaken vervangt de afwezige leerkracht.

3. De kinderen gaan verdeeld in andere groepen werken.

4. De school ziet geen andere oplossing en de ouders krijgen het verzoek hun kind niet naar school te laten gaan.

Samen met de andere besturen worden er allerlei initiatieven genomen om het lerarentekort op te vangen en de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Montessori Kind Centrum Aan de Basis vindt de kwaliteit van ontwikkeling en onderwijs erg belangrijk. Dagelijks werken we in heterogene groepen, waarbij kinderen van 4 tot 6 (onderbouw), 6 tot 9 (middenbouw) en 9 tot 12 (bovenbouw) samen werken in en buiten de met zorg ingerichte lokalen en werkruimten. Een goede voorbereide omgeving vinden we erg belangrijk.

Door bepaalde vakgebieden door vakleerkrachten te laten aanbieden wordt de kwaliteit versterkt. Het bestuur is daarom een samenwerking aangegaan met Sportservice Veenendaal en Muziekschool de Muzen. Zo geeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs een van de twee lessen aan de midden- en bovenbouw en geeft de vakleerkracht wekelijks een muziekles.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt het vakantierooster en het activiteitenoverzicht gemaakt. Dit is op basis van het aantal uren dat kinderen naar school gaan en op basis van het vakantieweken, vrije- en studiedagen team. Dit staat beschreven in het activiteitenoverzicht voor het gehele schooljaar. Zo kent iedereen de planning van school. Wijzigingen vinden niet plaats, tenzij het een calamiteit betreft. Ook dan streeft het team erna ouders/verzorgers tijdig te informeren. Hierbij vinden we gelijke begin- en eindtijden voor alle leerlingen belangrijk. Dat betekent dat de school open is om 8.30u en we om 8.45u beginnen. Van maandag tot en met donderdag is de eindtijd voor iedereen hetzelfde. Op vrijdag werkt groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur en groep 5 t/m 8 om 15.00 uur.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd wordt door de kinderen ingevuld op basis van de eigen planning en de afspraken die zij met de leerkracht maken. Kind en leerkracht zorgt samen voor voldoende tijd voor de verschillende vakgebieden en extra tijd voor die onderdelen waar dat ook belangrijk is. Dat betekent dat er vaak ook meer tijd is voor specifieke interesses of verdieping. We zorgen voor een zorgvuldig voorbereide omgeving die het kind stimuleert en uitdaagt bepaalde activiteiten te oefenen en te ontwikkelen.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Observaties, kind- en oudergesprekken, toetsen of onderzoek kunnen aanwijzingen geven over specifieke ondersteuningsbehoeften. Bijvoorbeeld bij een erg langzaam of snel leertempo, lichamelijke en/of sociaal-emotionele aandachtspunten. In de leerlingbespreking kan duidelijk worden dat er behoefte is aan meer onderzoek en/of een handelingsplan: een specifieke leerweg afgestemd op het individuele kind binnen een bepaalde tijd. Ondersteuning in het geven van deze extra aandacht vinden we onder meer bij de intern begeleider, onderwijsassistent, schoolbegeleidingsdienst en de logopedist. We hanteren hierbij de uitgangspunten van de 1-zorgroute. Meer informatie hierover vindt u in ons zorgplan dat op de school ter inzage ligt. 

Binnen het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei maken de schoolbesturen samen afspraken over de organisatie van passend (primair) onderwijs. In het kader van dit passend onderwijs hebben we de mogelijkheid advies te vragen aan en deskundigheid in te zetten vanuit het speciaal (basis)onderwijs. Als we hiervoor kiezen, doen we dat in continu overleg met de ouders/verzorgers. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei wordt een en ander nader uitgewerkt. 

Op een montessorischool werkt een kind zoveel mogelijk in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau. Doordat we niet leeftijdsgericht maar kindgericht werken, hoeft het kind dus geen leerstof die het al beheerst ‘over te doen’. Kinderen die heel snel door het materiaal heen gaan, dagen we uit met verrijkings- en verdiepingsstof. Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (voorsprongkinderen) hebben we een apart beleidsplan met bijbehorend protocol. Dit is te vinden in het zorgplan, dat op school ter inzage ligt. Deze kinderen, die extra uitdaging nodig hebben, werken een dag in de week buiten hun eigen groep, in een van de Kangoeroegroepen.

Ondersteuningsteam op school
Onze school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de leerkracht en de intern begeleider, zo nodig aangevuld met de (school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de steunpuntcoördinator. Soms kunnen ook andere externe deskundigen aanschuiven. Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding. Als een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen het ondersteuningsteam en de ouders samen het zogenoemde Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren in. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds 2014 is in onze school Montessori Kinderopvang gevestigd voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Bovendien verzorgt deze organisatie,  Dreamzzz Montessori Kinderopvang, in ons gebouw de buitenschoolse opvang. Dankzij de intensieve en integrale samenwerking vormt Montessorischool Aan de Basis samen met de Dreamzzz Montessori Kinderopvang het Montessori Kind Centrum Aan de Basis, waarin we vanuit één visie en in één doorgaande ontwikkelingslijn met de kinderen werken.

Terug naar boven