Montessori Kind Centrum Aan de Basis

Duivenwal-west 300 3905 AV Veenendaal

  • Schoolfoto van Montessori Kind Centrum Aan de Basis
  • In 2019 hebben kinderen het nieuwe schoolplein getekend en deze is in 2020 met veel groen, kleur en speelmogelijkheden gerealiseerd.
  • Het leerlingpanel kiest het lid van de Veenendaalse Kinderraad.
  • Schoolfoto van Montessori Kind Centrum Aan de Basis
  • Kinderen hebben berekend welke waarde een boom, de ruwe berk, toevoegt. Dit staat beschreven op de Treetag, een wereldwijd fenomeen.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Autonoom
  • Vrij
  • Open
  • Uitdagend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aan de Basis werkt met een continurooster, zodat uw kind slecht eenmaal per dag naar en van school hoeft te reizen. Bovendien verzorgt Dreamzzz Montessori Kinderopvang de opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en de buitenschoolse opvang in ons gebouw. Alles onder één dak. Dankzij deze integrale samenwerking heeft onze school zich ontwikkeld tot Montessori Kind Centrum, waarin we vanuit één visie en in één doorgaande ontwikkelingslijn met de kinderen werken.

Jaarlijks maakt het team een activiteitenoverzicht dat aan het begin van een schooljaar aan ouders/verzorgers wordt verstrekt. In dit overzicht staan de activiteiten vermeld die voor kinderen en ouders van belang zijn. Deze activiteiten zijn tevens opgenomen in de agenda op de website.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven