KBS de Vuurvlinder

Boerenzwaluw 19 (voor navigatie: Klipzwaluw 1) 3905 SG Veenendaal

Schoolfoto van KBS de Vuurvlinder

Het team

Toelichting van de school

Voor de leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 is er twee keer per week een les bewegingsonderwijs ingepland (2 x 45 minuten). Deze lessen worden voor 50% gegeven door een vakdocent, ingehuurd via Sportservice de Vallei. De andere 50% wordt door de eigen leerkracht gegeven. De lessen worden gegeven in de sporthal Veenendaal-West.

De leerlingen uit de groepen 1 en 2 krijgen 1 keer per week een les bewegingsonderwijs, die wordt gegeven door een vakdocent, ingehuurd via Sportservice de Vallei. Deze les wordt in het speellokaal van 'de Zwaluw' gegeven. De overige lessen worden, buiten of in het speellokaal, door de leerkrachten gegeven.

Naast de inzet van vakdocenten bewegingsonderwijs, wordt er ook periodiek een vakdocent muziek ingezet.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er zijn meerdere mogelijkheden:

 • SKOVV heeft een aantal invalleerkrachten, die via IPPON ingezet worden bij afwezigheid van een leerkracht. IPPON regelt alle vervangingen voor de SKOVV scholen
 • Als er onvoldoende SKOVV-invalleerkrachten beschikbaar zijn kan IPPON een leerkracht van een ander bestuur bij een SKOVV school laten waarnemen
 • Er zijn enkele gepensioneerde Vuurvlinder leerkrachten die bereid zijn invaltaken op zich te nemen
 • Een in deeltijd werkende leerkracht wordt gevraagd extra te werken
 • De groep krijgt les van een onderwijsassistent, die onder verantwoordelijkheid werkt van een leerkracht
 • Als dit alles niet lukt verzoeken we de ouders de kinderen (niet langer dan één dag per week) thuis te houden

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De lessen spel en bewegingsonderwijs (Gymnastiek) worden gegeven door medewerkers van Sportservice Ede. Dit zijn bevoegde leerkrachten bewegingsonderwijs, die regelmatig bijscholen en van de modernste didactiek op de hoogte zijn. 

We vinden muziek belangrijk en we zetten periodiek een een externe muziekdocent in. Daarnaast geven de leerkrachten zelf ook muzieklessen. 

De vakleerkracht bewegingsonderwijs is ook twee keer per week tijdens de middagpauze aanwezig. Hij daagt de leerlingen uit tot verschillende bewegingsvormen (spelen) waar de leerlingen vrijwillig aan deel kunnen nemen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De vakken rekenen, taal en motoriek worden zowel aangeboden tijdens kringactiviteiten en speel/werklessen. De groepen 1-2 gebruiken de methode 'onderbouwd'. Met behulp van de methode krijgen de kinderen het aanbod op hun eigen niveau.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school


We willen de leertijd effectief besteden. We plannen voldoende leertijd, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken.

We laten de basisvakken, lezen, taal en rekenen elke dag voldoende aan bod komen, maar vergeten daarbij ook niet tijd te maken voor het sociaal-emotioneel leren en het ontwikkelen van de creatieve talenten van onze kinderen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school zorgt voor de basisondersteuning. Hiermee geven we de kinderen een stevig fundament mee voor de verdere schoolloopbaan.

In specifieke gevallen zetten we in op het geven van extra ondersteuning in de klas/school, met name voor kinderen met:

 1. Rekenproblemen: Rekenspecialist, Remedial teacher
 2. Lees- en spellingproblemen: Taalspecialist, Remedial teacher 
 3. Gedragsproblematiek: Gedragsspecialist
 4. Meer- of hoogbegaafdheid: HB specialist en plusklas.

Als dit niet voldoende is, wordt er samen met het ondersteuningsteam van de school nagedacht over zwaardere vormen van hulp.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De afgelopen jaren hebben we van de overheid veel extra geld gehad om de door de coronapandemie veroorzaakte veranderde situatie zo goed mogelijk te monitoren en nieuwe doelen te stellen. De Vuurvlinder heeft dit geld kunnen uitgeven en een niveauverhoging kunnen bewerkstelligen. Onze ambitie is dit niveau vast te houden of te verhogen met de reguliere bekostiging (dus met minder mensen)

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf augustus 2020 is er een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal van Kind&Co in ons schoolgebouw gevestigd. Regelmatig is er afstemming tussen opvang en het onderwijs.

De school is gevestigd in het gebouw 'de Zwaluw'. Er wordt op een goede wijze samegewerkt met de partners in het gebouw: 'Kind en Co' en openbare basisschool 'Wereldkidz de Achtbaan'.

Terug naar boven