KBS de Vuurvlinder

Boerenzwaluw 19 (voor navigatie: Klipzwaluw 1) 3905 SG Veenendaal

Schoolfoto van KBS de Vuurvlinder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten komen overeen met onze verwachtingen. We zetten de komende jaren in op verdere kwaliteitsverhoging. 

Na de coronalockdowns zien we dat leerlingen met onder- en gemiddelde resultaten gelijk of hoger dan verwacht scoorden. De leerlingen met bovengemiddelde resultaten scoorden wat lager dan verwacht. Dit is een aandachtspunt voor het komende schooljaar. We zoeken daarbij naar interactie tussen de plusklas en de bovengemiddelde leerling. Een vraag die we ook onderzoeken is of we hen voldoende aandacht hebben gegeven gedurende de lockdown perioden. 

Bij de Eindtoets van 2022 hebben we gezien dat dit effect heeft gehad. De Vuurvlinder behaalde op alle gebieden een bovengemiddeld resultaat. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Er zijn drie aspecten waar wij naar kijken als het effect van het onderwijs beoordelen. We noemen dit ‘respons op instructie’. Op De Vuurvlinder kijken we dus niet alleen naar de eindcijfers maar nemen we steeds de volgende drie aspecten mee in het vormgeven van ons onderwijs:

1. Het gedijen van de leerlingen (betrokkenheid). We beschrijven de factoren die het leren beïnvloeden: de onderwijsbehoeften.

2. De mate van leerstofbeheersing (methode-toetsen). We volgen de leerling en de groep: beheerst de leerling en de groep de leerstof om de volgende stap te maken, anders herhalen, verdiepen, verrijken we de leerstof. Hierbij houden we de 80% norm aan. Dit is formatief: gericht op volgende stap in de ontwikkeling.

3. De mate van vaardigheidsgroei (Cito-toetsen). We meten het verschil in competentie tussen twee meetmomenten. Dit is summatief: gekoppeld aan een landelijke norm en gericht op het plaatsen van leerlingen in het juiste niveau, een globale aanpak of een advies voor het vervolg onderwijs. De CITO-resultaten worden op school- en groepsniveau geanalyseerd en op basis hiervan wordt het aanbod en de aanpak aangescherpt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Directie en team hebben hard gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de school op alle vlakken en hebben daarmee succes geboekt. De opdracht die we ons nu stellen is het vasthouden en borgen van dat succes en verder opbouwen naar een bovengemiddelde kwaliteit op alle vlakken. We hebben tijdens de corona periode de kwaliteit op peil weten te houden voor de meeste leerlingen. Van de bovengemiddeld scorende leerlingen willen we meer zien en we zullen daar de komende periode (ook) hard aan werken. Het team is gemotiveerd De Vuurvlinder verder uit te bouwen tot een bovengemiddeld presterende school met hoge verwachtingen en een uitdagend, positief leer- en ontwikkelklimaat. 

Bij de Eindtoets van 2022 zagen we dat we successen boeken. De resultaten waren bovengemiddeld, onze ambitie is die verder te verhogen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij geloven dat een kind ruimte voor ontwikkeling heeft als het zich veilig voelt in de groep, in het gebouw en op het plein. We schenken aan het begin van het schooljaar veel aandacht aan groepsvormingsprocessen. Bij de komst van een nieuwe leerling doen we dit opnieuw. Daarnaast worden tijdens de Kwinklessen middels gesprekken en rollenspelen vaardigheden geoefend en besproken hoe je geschillen, enz. het beste kunt oplossen. We denken daarbij dat preventie het beste middel is om veiligheidsgevoelens te bevorderen.

De uitgangspunten voor onze omgangsvormen worden mooi verwoord in het gedicht dat u al eerder las op blz. 4 van deze gids.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samenwerken
 • Tolerantie
 • Groepsvorming

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Vuurvlinder heeft enkele turbulente jaren achter de rug als gevolg van ziekte van leerkrachten, enz. Dat heeft effect gehad op de afstemming tussen de leerkrachten en de veiligheidsbeleving van leerkrachten, leerlingen en ouders. Om de school weer teug te brengen naar het hoge niveau dat zij decennia heeft gehad zijn de volgende stappen ondernomen:

 • Interne en externe communicatie verbeteren (Weekbrief vanuit de groep op vrijdag; nieuwsbrief van de directe op dinsdag)
 • Borging van afspraken (Zo doen we het op De Vuurvlinderkaarten)
 • Eigen kwaliteitscontroles (Werken met Kwaliteitskaarten)
 • Gezamenlijke analyses van de onderwijs leerresultaten, gezamenlijke bespreking hiervan en gezamenlijk actie borgen vanuit de analyses
 • Alle lessen worden gegeven door gebruik te maken van EDI (Expliciete Directe Instructie)
 • Zorgen voor een veilige leer- en leefomgeving (Kwink is het uitgangspunt voor groepsvorming, door Kwink te volgen hebben alle leerlingen op hetzelfde moment hetzelfde speerpunt en oefenen ze dezelfde vaardigheden); afstemming is daarbij het uitgangspunt
 • Intensief volgen van de veiligheidsbeleving van de kinderen (twee keer per jaar) en ouders (één keer er jaar); een veiligheidsmeting middels Parnassys, kind- en oudergesprekken vormen daarvoor de basis
 • Kinderen leren spelen op het plein, geven van een divers materialenaanbod en verschillende speelvormen

Al snel zagen we rust in school terugkeren. Het aantal incidenten is tot vrijwel nul gedaald, de kinderen kunnen spelen en houden rekening met elkaar. De leerresultaten gaan omhoog, vooral in de onder- en middenbouw. De bovenbouwgroepen krijgen extra instructietijd om ook daar een stijgende lijn te bewerkstelligen op alle vakgebieden.

Terug naar boven