Mgr. Bekkersschool

Prins Bernhardlaan 87 9641 LT Veendam

  • Nog maar net begonnen op school en we zijn allemaal al hard aan het werk.
  • Met begeleiding van ouders hebben we allemaal een mooie lampion gemaakt voor Sint Maarten.
  • Samenwerken bij de creatieve middag, want samen kunnen we nog meer dan alleen.
  • Samen vieren op het leerplein.
  • De kleuters gingen kijken hoe groot een vrachtwagen is. Gelijktijdig leerden we van alles over het scheiden van afval.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afgelopen jaren pasten de scores van de AMN eindtoetsen bij de verwachting van de kinderen en de leerkrachten. Ons doel is niet de hoogste score landelijk, maar de hoogst mogelijke score haalbaar voor het kind. Het uiterste uit de capaciteiten van het kind halen, is voor ons dan ook van groot belang.

Schooljaar 2021-2022:

We zien dat het driejaarsgemiddelde op referentieniveau 1F de laatste drie jaren boven de signaleringswaarde zit, maar onder het landelijk gemiddelde.
Het driejaarsgemiddelde voor referentieniveau2F/1S laat de laatste twee jaar een onvoldoende score zien. Schooljaar 2021-2022 is de score (na correctie) voldoende. 

Schooljaar 2022-2023:

We zien dat het driejaarsgemiddelde op referentieviveu 1F en 2F/1S voldoen aan de correctiewaarde en de signaleringswaarde gesteld vanuit de schoolweging.

Ten aanzien van het landelijk gemiddelde zijn de resultaten nog niet op het gewenste niveau. De reeds ingezette interventies (zie SchoolJaarPlan) laten een positieve ontwikkeling zien en zullen tot een voldoende resultaat leiden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij hebben als school de opdracht om alle leerlingen te helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.  We brengen de leerlingen basisvaardigheden bij die de sleutel vormen voor het succesvol verloop van hun verdere schoolcarrière. Om de kinderen goed te kunnen volgen maken we gebruik van betrouwbare, valide en adequaat genormeerde toetsen.

In november en maart toetsen we de kinderen met behulp van de SVT-toetsen van het leerlingvolgsysteem van CITO (groep 3 t/m 6) en BOOM LVS toetsen (groep 7 en 8). In januari en juni nemen we de DMT en AVI toetsen af.

We analyseren de resultaten van de toetsen van ieder kind. De analyse vormt de start van een volgende periode waarin kinderen samen met de leerkracht hun doelen formuleren. We gebruiken de toetsen dus om kinderen in hun ontwikkeling te volgen en als analyse instrument voor de leerresultaten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Mgr. Bekkers volgen we onze leerlingen nauwgezet gedurende hun gehele basisschoolperiode. Hun ontwikkeling wordt elke schooljaar regelmatig met ouders/verzorgers besproken. In groep 7 geven wij een voorlopig schooladvies. Ook deze wordt besproken met de ouders/verzorgers.
Ons doel is om elke leerling op zijn/haar eigen (maximale) niveau uit te laten stromen naar passend vervolgonderwijs. Wij verwachten veel van onze leerlingen maar kijken ook naar wie ze zijn. Een hoog niveau aan uitstroom is mooi, maar niet het belangrijkste. We geven kwalitatief goed onderwijs en vinden het belangrijk dat elke leerling op zijn of haar niveau leert. Daar zetten we ons voor in.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school is een veilige plek, een ontmoetingsplaats waarin kinderen, ouders en leerkrachten samen leven en werken. Respect is het sleutelwoord: respect voor elkaar, respect voor de wereld waarin wij samen leven en werken. Zodra je over de drempel van de schooldeur stapt is het overal voelbaar: het warme welkom, het gevoel bij de groep te horen en toch je eigen ik te mogen laten zien, jezelf te mogen zijn. De school is de 'wereld' waarin je nieuwsgierig wordt, waarin je optimaal tot leren komt en het beste uit jezelf haalt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden en betrokkenheid
  • Competentie
  • Relatie en autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs is belast met het toezicht op het onderwijs. Zij houdt toezicht op naleving van de wettelijke voorschriften en bevordert de ontwikkelingen van het onderwijs in overleg met de schooldirectie. Onze school heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en heeft dan ook een basistoezicht.
De inspecteur van het onderwijs heeft september 2020 voor het laatst onze school bezocht. Ze heeft met de directie en internbegeleider gesproken. In het nagesprek gaf de inspecteur aan tevreden te zijn over het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitscultuur op onze school. We verwachten dat de inspectie over 2 jaar onze school opnieuw zal bezoeken.
U vind het inspectie rapport op deze site.       

Terug naar boven