Mgr. Bekkersschool

Prins Bernhardlaan 87 9641 LT Veendam

  • Nog maar net begonnen op school en we zijn allemaal al hard aan het werk.
  • Met begeleiding van ouders hebben we allemaal een mooie lampion gemaakt voor Sint Maarten.
  • Samenwerken bij de creatieve middag, want samen kunnen we nog meer dan alleen.
  • Samen vieren op het leerplein.
  • De kleuters gingen kijken hoe groot een vrachtwagen is. Gelijktijdig leerden we van alles over het scheiden van afval.

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u enigszins inzicht in de Mgr. Bekkers.

U vindt informatie over ons onderwijs, cito, leerlingaantallen en foto’s van onze school. Toch zijn wij van mening dat wij u een heel belangrijk deel niet kunnen laten zien of voelen via dit venster. Dat belangrijke deel is namelijk de sfeer. Wij nodigen u daarom van harte uit een kijkje te nemen in onze school, u bent van harte welkom. U kunt contact opnemen met de directeur Dhr. Gerrit van Loon, 0598-615375.

Wat ziet u in onze school?

Rust, reinheid en regelmaat, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in onze school en dat ze weten wat we van ze verwachten. Kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en daarnaast worden ze begeleid in het vergroten van hun zelfstandigheid als basis voor hun toekomst. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en proberen dat wat mogelijk is uit de kinderen te halen.

Samenwerking met ouders is een essentieel onderdeel van het onderwijs. We vinden het belangrijk dat we samen met u als ouder(s)/verzorger(s) de kinderen goed begeleiden.

Onze katholieke identiteit is zichtbaar in de school en hier horen ook gezamenlijke vieringen bij. Zowel in school als in de kerk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Katholieke Identiteit
  • Waarden en normen
  • Samenwerking met ouders
  • Uitstekend pedagogisch klimaat
  • Eigentijds onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben we een stabiel leerlingenaantal gehad. Er is nog steeds veel vraag naar onze school. Dit komt voor een deel doordat er in de directe omgeving van onze school geen andere school gevestigd is, maar vooral omdat we bekend staan als een fijne en goede school, waar vanuit onze katholieke identiteit ruimte en aandacht is voor álle leerlingen. Zowel voor leerlingen die het wat moeilijker hebben, als voor leerlingen die meer aan kunnen.

Als gevolg van een lager geboortecijfer van de afgelopen jaren in onze schoolomgeving zal het leerlingenaantal de komende jaren iets afnemen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
357
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven