OBS De Aanloop

Wilhelminalaan 4 7876 HA Valthermond

  • Onze leerlingen gaan met plezier naar school.
  • Schoolfoto van OBS De Aanloop
  • Schoolfoto van OBS De Aanloop
  • Leerplezier is van groot belang.
  • Bewegingsonderwijs vindt dagelijks plaats bij de kleuters. Ook gecombineerd met dans en muziek.

Het team

Toelichting van de school

Obs De Aanloop heeft een professioneel, bekwaam, bevlogen en enthousiast team. De leerkrachten vormen een hecht team, waarbinnen ieders kwaliteiten worden benut en ingezet. Alle leerkrachten hebben hun expertise en zetten deze volop in. Het onderwijs dat we bieden staat, naast de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen, hoog in het vaandel.

De aandacht gaat volledig uit naar de leerlingen en hun ontwikkeling. Het team werkt doelgericht en de leerkrachten afzonderlijk zijn zich zeer bewust van de doorgaande lijnen in de school. Het team voelt de verantwoordelijkheid voor iedere leerling. Samen dragen we bij aan de groei op sociaal emotioneel en op cognitief gebied van ieder kind op school.

Stagiaires
Jaarlijks bieden wij stageplekken aan voor de lerarenopleiding en het middelbaar beroepsonderwijs. Wij stellen stagiaires in de gelegenheid ervaring op te doen in het werken met kinderen en willen hen graag kennis laten maken met onze mooie stichting. Zij zijn onze collega's van de toekomst. Stagiaires zijn onderdeel van ons team. Zij vallen onder dezelfde afspraken en regels die gelden voor al het personeel werkzaam bij het OPO Borger-Odoorn.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms moet vervanging van personeel plaatsvinden, bijvoorbeeld bij ziekte of als een leerkracht (studie)verlof heeft. Vanuit de stichting wordt deze vervanging geregeld. Wij maken daarvoor gebruik van een vervangerspool. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het aantrekken van vervangers lastig. Als alle poolers zijn ingezet, doen wij een beroep op onze eigen collega’s, voegen wij tijdelijk groepen samen of verdelen we een groep over andere groepen. Als uiterste maatregel kan worden besloten een groep naar huis te sturen. Hierover worden ouders geïnformeerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Doelen
In de wet staat dat wij ons moeten richten op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling van de leerlingen, op de ontwikkeling van creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Wat precies moet worden gerealiseerd, staat verwoord in de kerndoelen m.b.t.:
o Nederlandse en Engelse taal
o Rekenen en wiskunde
o Oriëntatie op mens en wereld
o Lichamelijke opvoeding
o Cultuureducatie & kunstzinnige vorming

Kerndoelen die voor alle leergebieden gelden zijn:
o Zelfbeeld
o Werkhouding
o Sociaal gedrag
o Planmatig werken
o Gebruik van uiteenlopende leerstrategieën

De kerndoelen komen terug in de door ons gebruikte methoden. Die staan vermeld in het schoolplan.

Actief burgerschap en sociale integratie
We hebben als doel onze leerlingen te begeleiden naar 'wereldburgers', wat betekent dat zij zich bewust zijn van de (digitale) wereld. En leren welke vaardigheden noodzakelijk zijn om een rol te spelen in de samenleving en hun eigen leeromgeving. Wij laten leerlingen kennismaken met begrippen als democratie, duurzaamheid, mensenrechten, sociale verantwoordelijkheid en conflicthantering.

Onze school werkt samen met Soozijn. Dit is een woonvorm voor mensen met psychische klachten. De bewoners onderhouden de schooltuin. Leerlingen mogen samen met de mensen van Soozijn het onderhoud doen.

Groep 1 en 2 zingen liedjes bij de ouderen van de Prinsenhoeve met Sint Maarten. Groep 7 en 8 nemen ieder jaar deel aan de dodenherdenking bij het monument aan de Vrijheidslaan. Een leerling van onze school neemt deel aan de Kinderraad en we hebben een leerlingenraad op school. Onze HVO en GVO docenten geven samen les aan de leerlingen van groep 3 t/m 8. Onze leerlingen leren hier dat mensen verschillende geloven en/of overtuigingen kunnen hebben, maar toch prima samen kunnen werken. De manier waarop het HVO en GVO onderwijs wordt vormgegeven in de groepen, sluit helemaal aan op onze visie op onderwijs en burgerschap.
Dit aanbod hebben wij vastgelegd in het document “Actief burgerschap en Sociale integratie”, wat op school ter inzage ligt.

GVO/HVO
In de groepen 3 t/m 8 krijgen leerlingen les in Godsdienstige Vormingsonderwijs (GVO) en Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Dit wordt gegeven door twee vakleerkrachten. Tijdens HVO en GVO komen o.a. de wereldgodsdiensten aan de orde en leren kinderen vorm en richting geven aan hun eigen leven en ze leren van waardevolle ervaringen uit het leven van anderen. De vakleerkrachten koppelen hun doelen aan de thema's die centraal staan binnen het geïntegreerde zaakvakonderwijs. Ouders die principiële bezwaren hebben tegen het volgen van deze lessen, kunnen voor aanvang van het nieuwe schooljaar dit kenbaar maken op het aanmeldingsformulier. Deze leerlingen krijgen van de groepsleerkrachten vervangende opdrachten. Tijdens deze lessen voert de leerkracht individuele kind-gesprekken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Werken met ontwikkelingsmaterialen omvat o.a. beginnende geletterdheid en –gecijferdheid, wereldoriëntatie en creatieve vorming. In de groepen 1 en 2 werken we thematisch. Er is veel aandacht voor bewegend leren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat om gemiddelden, die per leerjaar enigszins kunnen verschillen. We gaan uit van 23,5 uur bij groep 1 en 2. 25 uur bij groep 3 t/m 8. De nadruk ligt op de elementaire vaardigheden taal/lezen en rekenen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben ervoor gekozen geen apart schoolondersteuningsprofiel (SOP) te schrijven. Alle informatie over de basisondersteuning en extra ondersteuning is in deze schoolgids te vinden. Dit vooruitlopend op de wetswijziging vanaf 2024. Voor de grenzen aan onze ondersteuning verwijzen wij naar het toelatingsbeleid en het beleid schorsing en verwijdering in hoofdstuk 4.4.

Basisondersteuning OPO Borger-Odoorn
Het onderwijs op onze school is zo ingericht dat het aansluit bij de behoeften van de verschillende leerlingen, zowel op pedagogisch- als didactisch gebied. Het gaat om datgene wat een leerling nodig heeft om zich binnen de schoolsetting verder te ontwikkelen. Soms worden leerlingen hierin beperkt. Wij bieden dan specifieke hulp. Dit kan om verschillende redenen zijn, die variëren wat betreft aard, duur, ernst en oorzaak.

Onze basis is effectief en goed onderwijs. Daar omheen is door de stichting een schil aan expertise en vervolgstappen ontwikkeld (de ondersteuningsroute):

1. Op onze school geven leerkrachten dagelijks effectief en goed onderwijs, wat bestaat uit:
- Een positief lesklimaat: leerlingen moeten zich veilig voelen en gestimuleerd worden om tot leren te komen.
- Klassenmanagement: de organisatie in de klas, wat zorgt voor het efficiënt benutten van tijd, duidelijkheid over regels en procedures en een actieve betrokkenheid.
- Instructie: het aanleren van kennis en vaardigheden d.m.v. introductie, uitleg, begeleiding, oefeningen en feedback.
- Afstemming: het kennen van de verschillen tussen de leerlingen en het hierbij aansluiten in de instructie en verwerking, zodat alle leerlingen profiteren van de les.
- Zelfregulerend leren: het aanleren van leer- en studievaardigheden bij leerlingen, zodat ze zelf weten waar ze goed in zijn en waar ze in kunnen verbeteren.

De leerkrachten onderhouden contacten met ouders over de vorderingen van hun kind(eren) en in welke mate de kinderen ondersteuning nodig hebben.

2. Binnen ons team is een intern begeleider (IB) werkzaam, die de leerkrachten ondersteunt door leerlingbesprekingen, groepsobservaties, data analyse en het mede voeren van oudergesprekken. Daarnaast is de IB-er verantwoordelijk voor de ondersteuningsstructuur op de school, is ze de contactpersoon met de externe (zorg) partners en vormt ze een tandem met de schoolleider als het gaat om het verbeteren of bewaken van de onderwijskwaliteit.

3. Leerlingen die meer tijd en begeleiding nodig hebben bij een taak, kunnen door een onderwijsassistente (OA) worden geholpen. Zij ondersteunt de leerkracht door met groepjes of individuele leerlingen te werken aan pré-teaching, herhaling, inoefening, verlengde instructie en/of begeleide instructie. De leerkracht en IB-er kijken, o.b.v. resultaten en observatie, welke leerling voor welk vak hiervoor in aanmerking komt.

4. Het ondersteuningsteam (OT) van OPO Borger-Odoorn, kan op verzoek specialistische hulp bieden. Het OT bestaat uit deskundigen op het gebied van gedrag, pedagogiek en didactiek. Zij komen regelmatig op onze school om te overleggen, adviseren en reflecteren met de IB-ers en leerkrachten en voeren groepsobservaties uit. Daarnaast nemen zij op verzoek deel aan oudergesprekken.

5. Indien een leerling specifieke hulp- en/of leermiddelen nodig heeft, kan dit worden ingezet. Te denken valt aan lesmethoden, instrumenten, de tolkentelefoon, het creëren van prikkelarmere werkplekken en het doen van aanpassingen aan het meubilair. De IB-er brengt het verzoek in bij het OT.

6. Wij werken samen met externe partners zoals de leerplichtambtenaar, logopediste, jeugdverpleegkundige/schoolarts, het sociaal team, welzijnsorganisatie Andes, de kansencoach, kinderopvang en het voortgezet onderwijs. De IB-er is de schakel naar deze externe partners en onderhoudt de contacten. Op onze school is structureel overleg met de jeugdverpleegkundige en het sociaal team (de zgn. 123-tjes). Wanneer een leerling ondersteunt wordt vanuit een jeugdhulp instantie, zullen wij, waar mogelijk, de samenwerking opzoeken en het aanbod en/of de aanpak op elkaar afstemmen.

7. Indien verdieping van de onderwijsbehoefte nodig is, kan een onderzoek worden aangevraagd bij het OT. Ouders worden altijd om toestemming gevraagd. Te denken valt aan onderzoek naar dyslexie, cognitieve capaciteiten of specifieke leerproblemen. Een externe instantie voert het onderzoek uit. De uitkomst wordt met ouders gedeeld en bij voorkeur besproken met ons, zodat wij, waar mogelijk, de adviezen m.b.t. het aanbod en/of de aanpak kunnen toepassen.

Extra ondersteuning SWV (Samenwerkingsverband)
8. Voor leerlingen met een complexere hulpvraag, kan door de IB-er een arrangement bij het schoolbestuur en/of het SWV worden aangevraagd. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld, met een beschrijving van het specifieke aanbod en de te behalen doelen. Het OPP wordt periodiek met ouders geëvalueerd. Elk half jaar bespreekt de IB-er met het OT of verlenging noodzakelijk is.

9. Wanneer blijkt dat de school, niet (langer) kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling en alle hierboven beschreven mogelijkheden zijn onderzocht, wordt met ouders samen gezocht naar een passende plek op een andere school. Het OT helpt hierbij, indien nodig samen met het SWV. Er zijn drie plekken waar naar verwezen kan worden: de thuisnabije ontwikkelplekken, het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO).

Op stichtingsniveau zijn op meerdere basisscholen thuisnabije ontwikkelplekken voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kan dan gaan om leerlingen die gedragsmatig veel vragen van de leerkracht, die problemen ervaren met prikkel- en informatieverwerking of structureel meer begeleiding nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Op deze plekken zijn de groepen kleiner, is meer tijd per leerling beschikbaar en zijn er mogelijkheden tot maatwerk. Dit kan ook een passende plek zijn voor leerlingen die terugstromen vanuit het gespecialiseerd basisonderwijs.

Voor een plaatsing of verwijzing naar een thuisnabije ontwikkelplek, wordt dit tussen ouders, school en OT afgestemd. Voor de verwijzing naar een SBO of SO vraagt de basisschool een toelaatbaarheids-verklaring aan bij het SWV. Het OT begeleidt de school bij deze aanvraag en ouders worden hierin betrokken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het komend schooljaar gaan wij op school- en op stichtingsniveau het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen verder optimaliseren. Alle teamleden hebben/gaan de basiscursus gevolgd/volgen, zodat we op de hoogte zijn van de laatste inzichten. De IB-er heeft vorig jaar de coördinatorencursus HB afgerond. Binnen de stichting zijn twee specialisten opgeleid. De scholing is vanuit het SWV 22-02 georganiseerd.

Een andere ontwikkeling vindt plaats op het gebied van een dekkend netwerk. Wij bieden binnen onze stichting thuisnabije ontwikkelplekken. We bevinden ons hier in de startende fase en gaan dit aanbod verder doorontwikkelen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met de peuteropvang voorziet onze school de jongste leerlingen van optimale ondersteuning in de ontwikkeling. We kijken naar het kind en of het toe is aan de kleutergroep. De pedagogisch medewerkers en onderbouw leerkrachten werken nauw samen en bieden ieder kind wat het nodig heeft. Is de peuter eerder toe aan de kleutergroep, dan draait deze mee met de kleutergroep. Heeft de kleuter behoefte om nog even naar de peuteropvang te gaan, dan is dit mogelijk. Met thema 's en feesten wordt er samen gewerkt, de speelmaterialen worden samen gebruikt, alsmede het speellokaal. Hierover stemmen de medewerkers nauwkeurig met elkaar af. De logopedist en de IB'er zijn voor de peuteropvang en de school inzetbaar. De professionals denken mee met de medewerkers van de peuteropvang en de school. De ouders van de peuteropvang ontvangen twee wekelijks een nieuwsbrief van de school, waar ook informatie over de peuteropvang in staat.

Jonge kinderen ontdekken al spelend de wereld. Daarom bieden wij in onze kleutergroepen een rijke omgeving aan, dat aansluit bij hun belevingswereld. Wij werken hiervoor in thema’s en motiveren kinderen tot spel en nieuwe ervaringen. Wij doen in de kleutergroepen veel aan taalvorming en sociale ontwikkeling. Deze brede ontwikkeling van kinderen volgen wij met DORR (Dagelijks Observeren Registreren Rapporteren).

De school maakt gebruik van tien overlegmomenten met de peuteropvang gedurende het schooljaar. Tijdens het laatste overlegmoment vindt de warme overdracht tussen de pedagogisch medewerker en de leerkracht van groep 1 plaats.

De leerkrachten van de onderbouw hebben overleg met de onderbouw leerkrachten van de Duo school. Op deze bijeenkomsten vindt intervisie en kennisuitwisseling plaats, met als doel om alle onderbouwleerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden.

Terug naar boven