OBS De Aanloop

Wilhelminalaan 4 7876 HA Valthermond

  • Voor de school hebben we een tuin waar we veel insecten en vlinders naartoe lokken.
  • We hebben veel ruimte om heerlijk buiten te kunnen spelen.
  • De hal van de school gebruiken we voor zelfstandig werken en voorstellingen.
  • De Bibliotheek op school is een echte aanwinst.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij OBS De Aanloop.

De Aanloop is een kleine dorpsschool in Valthermond. Het gebouw bestaat uit 6 lokalen en heeft een centrale hal. De kleuters hebben een speellokaal en een eigen hal en entree.  In de centrale hal van de school werken kinderen wanneer ze zelfstandig hun verwerking kunnen maken. In een lokaal wordt extra begeleiding gegeven door de onderwijsassistent en of een leerkracht die extra begeleiding en ondersteuning geeft aan individuele leerlingen en/of groepjes leerlingen. In dit lokaal hebben we ook de uitleen van de boeken en de Bieb op school en op vrijdag de logopedist.
Naast de ruim 70 leerlingen zijn 7 leerkrachten aan de school verbonden. De leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen. Ook werken een intern begeleider, een schoolleider, een onderwijsassistent, een ambulant begeleider en een logopedist op onze school. Een keer in de twee weken is een lid van het sociaal team aanwezig. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Om dit te realiseren zijn goede contacten tussen school en thuis een voorwaarde. Wij streven naar een school waarbinnen eigenaarschap op leren, zelfstandigheid en samenwerking van leerlingen binnen een gestructureerde en veilige omgeving leidende waarden zijn. We trachten kinderen zoveel mogelijk onderwijs te bieden wat voor hen uitdagend is. We houden daarbij rekening met de verschillen tussen leerlingen.   

Om de sfeer van de school te voelen nodigen we u uit voor een rondleiding en vertellen we u graag wat u van De Aanloop kunt verwachten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs
  • Veilige leeromgeving
  • Respect
  • Toekomstgericht
  • Eigenaarschap op leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze schoolorganisatie gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Leerlingen van dezelfde leeftijd worden in een groep ingedeeld. In elke groep wordt een leerstofpakket geboden, dat passend is bij de ontwikkeling en leeftijd. In de groepen 1 en 2 wordt de leerstof aangeboden in thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. In groep 2 vindt een geleidelijke overgang plaats van het ontwikkelingsgericht werken naar het programmagericht werken, zoals dat in de hogere leerjaren plaatsvindt. Het programmagericht werken houdt in dat de leerstof een centrale plaats inneemt. De leerstof wordt in vakken aangeboden. Het uiteindelijke resultaat van dit alles moet zijn: het bieden van basisonderwijs in een ononderbroken leerproces, waarbij een leerling in principe de school in acht jaar kan doorlopen.

In de wet is vastgelegd dat leerlingen in de periode van acht jaar 7520 uur onderwijs moeten ontvangen. Wij zijn, binnen bepaalde grenzen, vrij in het verdelen van deze uren over de dagen en weken.  Wij hanteren een vijf gelijke dagen model. Bij voorstellen tot wijzigingen in de schooltijden, moet de medezeggenschapsraad instemming verlenen.

Groepen op school
Wij maken binnen de stichting jaarlijks op grond van het aantal leerlingen en de toegekende formatie, afspraken over te vormen (combinatie van) groepen. In een plattelandsgebied zoals Borger-Odoorn waar relatief veel kleinere basisscholen zijn, wordt veelal gewerkt met combinatiegroepen. De grotere scholen werken overwegend met jaargroepen. Bij een wijziging van de groepsindeling, moet de medezeggenschapsraad instemming verlenen.

Op onze school hebben we 4 combinatiegroepen, van gemiddeld 20 leerlingen. Dit maakt dat we veel aandacht hebben voor iedere leerling. Op onze school vinden we het van groot belang dat we ieder kind kunnen voorzien in haar of zijn onderwijsbehoeften.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven