OBS De Aanloop

Wilhelminalaan 4 7876 HA Valthermond

 • Onze leerlingen gaan met plezier naar school.
 • Schoolfoto van OBS De Aanloop
 • Schoolfoto van OBS De Aanloop
 • Leerplezier is van groot belang.
 • Bewegingsonderwijs vindt dagelijks plaats bij de kleuters. Ook gecombineerd met dans en muziek.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken de doorstroomtoets van CITO. Het resultaat van onze eindopbrengsten is het gemiddelde van de afgelopen drie schooljaren. Dit resultaat ligt boven het landelijk gemiddelde en boven het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare populatie.

Leerlingen van onze school presteren naar hun kunnen. Verwijzingen en adviezen passen bij de leerlingen. Bij hoge uitzondering wordt de verwijzing naar boven bijgesteld. We zien dat een groot deel van de leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs op het niveau zit dat geadviseerd werd op de basisschool. We merken dat een deel van de leerlingen zich richt op het vmbo, dit omdat de voorkeur uitgaat naar onderwijs dat theorie en praktijk gecombineerd aanbiedt. Het merendeel stroomt uit naar Tl/Havo en VWO.

Doublure/overgangsnormen
Het kan zijn dat een leerling, ten opzichte van de groep, stilstand of vertraging laat zien, ondanks de extra hulp die geboden wordt. Met ouders wordt dan overlegd wat beter is voor de leerling: doorstromen met een aangepast programma of nog een jaar in dezelfde groep (doublure). Wanneer er wordt besloten dat een leerling zitten blijft, is dat altijd op basis van een achterstand op meerdere gebieden. We kiezen alleen voor zitten blijven als we verwachten dat de leerling zich hierdoor beter zal ontwikkelen. Als ouders en leerkrachten het niet eens zijn over het besluit tot zitten blijven, dan neemt de schoolleider uiteindelijk de beslissing. Ons beleid ‘overgangsnormen’ ligt op school ter inzage.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door regelmatig te toetsen waar een kind staat, kan de leerkracht het onderwijsaanbod afstemmen op de behoefte van het kind. Daarnaast geeft het de leerkracht informatie over hoe de lesstof wordt verwerkt, of daarin veranderingen nodig zijn en of leerlingen speciale aandacht of hulp nodig hebben.

Voor de meeste vakken gebruiken wij een methode. Bij deze methoden worden toetsen geleverd om de tussentijdse voortgang van leerlingen te meten. Daarnaast nemen wij de tussentijdse toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito af. De toets-uitslagen van de leerlingen worden opgeslagen in het administratiesysteem Parnassys. Dit programma is beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot de medewerkers van onze school. Wij nemen jaarlijks onderstaande toetsen van Cito af:

 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen en Wiskunde
 • Spelling

Ouders hebben het recht om deze gegevens van en over hun kind(eren) in te zien.

Onze tussentijdse resultaten zijn van belang om te weten of we met de leerlingen op de goede koers liggen. De tussenresultaten worden vergeleken met de landelijke gemiddelde tussenopbrengsten. De tussenopbrengsten van onze school liggen op het niveau dat gezien de leerlingpopulatie verwacht mag worden. Voor het bepalen van de resultaten maken we gebruik van de landelijke genormeerde toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. We nemen deze toetsen af in jan./febr. en in juni/juli. Uiteraard wordt de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen ook gemeten met behulp van de toetsen die we bij onze methodes gebruiken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor de totstandkoming van een schooladvies van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs, volgen wij een procedure. Dat begint al vanaf groep 6. We gebruiken de toetsgegevens in Parnassys. In groep 7 geven wij op basis van alle informatie, aangevuld met het beeld van de leerkracht, een voorlopig advies aan ouders. In groep 8 vindt een uitgebreid adviesgesprek plaats over welk type VO het beste bij een leerling past. Dit advies geven wij jaarlijks tussen 10 en 31 januari. Daarbij kijken wij onder andere naar:
· aanleg en talenten van een leerling;
· leerprestaties;
· de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
· concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling.

Vervolgens maken de leerlingen in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets (met ingang van dit schooljaar is de eindtoets komen te vervallen en vervangen door de doorstroomtoets). Uiterlijk 24 maart maken wij ons definitieve schooladvies bekend bij leerlingen en ouders. Aanmelden bij het voortgezet onderwijs kan tussen 25 en 31 maart. Indien het toetsadvies hoger is dan het voorlopig schooladvies, dan zullen wij ons advies hierop aanpassen. Alleen in het belang van de leerling, kunnen wij besluiten het advies niet te verhogen. Ouders die zich niet kunnen vinden in het gegeven advies, kunnen dit aangeven bij de aanmelding naar het VO. Uiteindelijk bepaalt het VO de definitieve plaatsing.

Als een leerling onze school na groep 8 verlaat, vult de leerkracht een onderwijskundig rapport in. Zo zijn de resultaten en bijzonderheden al bij voorbaat bekend op de nieuwe school. Een overstap kan daardoor zo goed mogelijk plaatsvinden. Ouders ontvangen een kopie van dit rapport. Het origineel versturen wij naar de nieuwe school.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2022-2023?
De adviezen liggen grotendeels in lijn met de resultaten. De laatste jaren komt het advies overeen met het resultaat van de eindtoets en worden de leerlingen verwezen naar een passend niveau. Gezien onze leerling-populatie op onze school, hebben we dit schooljaar een goed en bovengemiddeld resultaat op de eindtoets gehaald.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Aanloop streven we naar groepsgeluk. Dit betekent dat we ruimschoots aandacht besteden aan veiligheid en de sociaal emotionele ontwikkeling. Van belang is het respect hebben voor elkaar en het begeleiden van leerlingen in groepsprocessen. Alle leerlingen willen graag een fijne groep.

Het team en de leerkracht begeleiden de groep in het goed leren omgaan met elkaar. Leerlingen leren elkaar kennen en elkaar waarderen, ze leren zich uit te spreken en om respect voor elkaar te hebben.

Een fijne groep draagt bij aan het welbevinden en veilig voelen van leerlingen. Dit heeft effect op de cognitieve en didactische ontwikkeling. Daarnaast leren leerlingen zich in de groep prettig te voelen. Tijdens de lessen wordt de ontwikkeling van het samen zorgen voor een fijne groep, ook gekoppeld aan het functioneren in de maatschappij.

Ouders worden betrokken bij de sociaal emotionele thema's. Zij weten wat op school aan bod komt, zodat thuis over hetzelfde thema kan worden gesproken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Samenwerken
 • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven