Openbare Basisschool Broekhem

Keelstraat 3 6301 XT Valkenburg (Limburg)

Schoolfoto van Openbare Basisschool Broekhem

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten van de CITO-toetsen geven ons naast de methode-gebonden toetsen een beeld van het onderwijsaanbod. We analyseren de toetsen op individueel-, groeps- en schoolniveau. Waar nodig voeren we aanpassingen door.

We willen hoge opbrengsten realiseren door: te werken met groepsplannen, analyse van de toetsen, differentiatie bij de instructiemomenten en huiswerk afgestemd op de leervragen van de leerlingen.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ieder schooljaar geven we de leerlingen van groep 8 een advies voor het voortgezet onderwijs. Naast de cognitieve capaciteiten wordt ook gekeken naar de taakgerichtheid, de zelfstandigheid, de werkhouding, de inzet, het werktempo, de huiswerk-attitude, de concentratie, de interesse  in schoolse zaken en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van de groepsleerkrachten van groep 7 en 8 en van de gegevens uit het leerling dossier, de schoolrapporten en de gegevens vanuit het sociogram en de overzichtslijsten. Het plaatsen van een leerling op het voortgezet onderwijs is een besluit dat met de ouders/verzorgers wordt genomen. OBS Broekhem start in groep 7 de procedure van het VO-advies. De school geeft een duidelijk advies naar ouders / verzorgers en het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen positief en sociaal in de maatschappij staan.

Leerlingen voelen zich gehoord en gezien binnen de school.

OBS Broekhem is een kleine school waarvoor het woord "samen" belangrijk is.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zelfvertrouwen
  • respect
  • diversiteit

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Dinsdag 26 maart 2019 is OBS Broekhem door de inspectie van het Onderwijs bezocht. In de bestuursrapportage is specifiek over OBS Broekhem het volgende opgenomen. 

OP1 aanbod:

De school vindt dat de kwaliteit van standaard aanbod (OP1) voldoende is. We zijn het eens met het oordeel van de school. De school voldoet aan de wettelijke eisen. Sterk is het aanbod voor de NT2 leerlingen dat is afgestemd op de ontwikkelingsfase van de leerlingen op basis van de behoefte individueel en/of in groepsverband wordt aangeboden. Éen van de eigen ambities van de school is om de afstemming op leerling behoeften voor alle leerlingen verder te voeren dan de basis. Men bevindt zich momenteel in een transitiefase van methode gestuurd onderwijs naar gepersonaliseerd leren. 

SK2 Pedagogisch klimaat

De school vindt dat de standaard van pedagogisch klimaat (SK2) voldoende is. Wij wijken in positieve zin af van dit oordeel en verbinden de waardering Goed aan deze standaard. De school maakt gebruik van een methodiek voor sociaal - emotionele vorming en burgerschap. De kinderen waarmee we gesproken hebben voelen zich gehoord. Ze leren om samen beslissingen te nemen, maar ook om samen conflicten op te lossen en dat is schoolbreed terug te zien. De leerlingen worden gemotiveerd en gestimuleerd om elkaar te helpen in de klassen. Op die manier worden ze betrokken bij het realiseren van een positief schoolklimaat. ook de ouderbetrokkenheid draagt bij aan het schoolklimaat, dit is zichtbaar tijdens het dagelijkse inloopkwartier in de ochtend. 

KA1 kwaliteitszorg

De school vindt dat de standaard kwaliteitszorg (KA1) voldoende is. We zijn het eens met het oordeel van de school. De school voldoet aan de wettelijke eisen. De school heeft een cyclisch geheel aan kwaliteitszorgactiviteiten en de periodieke analyses zijn vertaald naar verbeteractiviteiten. In voorbereiding op het nieuwe schoolplan heeft de directie en het team de visie herzienen liggen hier kansen om de verbinding te maken met de eigen ambities en de doelen op bestuursniveau. 

Terug naar boven