Openbare Basisschool Broekhem

Keelstraat 3 6301 XT Valkenburg (Limburg)

Schoolfoto van Openbare Basisschool Broekhem

Het team

Toelichting van de school

Voor de personeelskenmerken verwijzen we u naar de bijlage.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op OBS Broekhem wordt de verlofregeling gehanteerd vanuit de CAO.

Als de mogelijkheid zich voordoet wordt eerst gekeken of een van de vaste leerkrachten de desbetreffende groep kan overnemen. Binnen de stichting wordt gewerkt met een interne en externe vervangerspool. Een extern bureau (Clooser)  bemiddelt bij alle vervangingen. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

OBS Broekhem is een kleine school en werkt met combinatiegroepen. Ieder jaar wordt gekeken welke combinatiegroepen het beste gemaakt kunnen worden aan de hand van het aantal leerlingen in de groepen. Daarbij vinden we het belangrijk dat de leerlingen evenredig verdeelt zijn over de groepen en dat er niet meer dan twee vaste leerkrachten voor de groep staan.

De school werkt met Toon je Talent. Hierdoor zijn op regelmatige basis vakdocenten van muziek, handvaardigheid en tekenen betrokken bij de school.

Binnen onze school werken wij met nieuwe methodes waarbij samenwerking en zelfstandigheid van leerlingen gestimuleerd wordt.

Bij lezen gebruiken we voor technisch lezen, Station Zuid, en voor begrijpend lezen, Nieuwsbegrip. Het vak taal van de methode Taal Actief verdelen we in taal, spelling en woordenschat. Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in getallen.

Op OBS Broekhem is de mogelijkheid om catechese te volgen. Deze lessen worden eens in de twee weken gegeven door een medewerker van de parochie onder schooltijd. De leerlingen die zich opgeven voor deze lessen kunnen de communie en het vormsel doen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De methode Kleuterplein voor de groepen 1 en 2 is een allesomvattende methode waarbij taal, rekenen en spel vloeiend in elkaar overlopen. In deze methode wordt aandacht besteed aan creatieve vakken, muziek, voorlezen en spel.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast de vaste vakken hebben de leerlingen in hun weektaak ruimte om les-momenten zelf in te plannen. Ze kunnen dan kiezen uit het verwerken van opdrachten, inoefenen van de lesstof op de computer of een leervraag gericht op de eigen ontwikkeling.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De populatie van OBS Broekhem is een duidelijke afspiegeling van de maatschappij. De positieve sfeer en de kleinschaligheid waarin leerlingen en leerkrachten met elkaar leren en werken heeft, heeft een goede aantrekkingskracht voor ouders.

De school biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar. Daarbij bieden we zorg op verschillende niveaus vanuit de methodes. Binnen deze niveaus wordt het onderwijs en de ondersteuning aangeboden door de groepsleerkracht. Indien nodig wordt externe hulp ingeschakeld.

OBS Broekhem kent veel zij-instroom waardoor de zorgstructuur en zorgcapaciteit een vast aandachtspunt voor de school is. Wij willen de huidige kwaliteit kunnen borgen en vasthouden. Onze zorgstructuur kent leergesprekken met leerlingen, oudergesprekken, voortgangsbesprekingen met de intern begeleiders en besprekingen met het zorgadviesteam en het zorgteam.

We beschikken over een goed leerlingvolgsysteem en werken op sociaal emotioneel gebied met de Vreedzame School.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven