Montessori Sterrenschool Geerstraat

Oude Sluisweg 14 8171 LH Vaassen

  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat

Het team

Toelichting van de school

Op de Montessori Sterrenschool Geerstraat werken ongeveer 12 mensen (leerkrachten en ondersteunende medewerkers). Samen zorgen wij voor een zo goed mogelijk onderwijsklimaat en scheppen wij de juiste randvoorwaarden om te komen tot leren.

Leerkrachten
De leerkracht is de spil in de ontwikkeling van uw kind. De leerkracht is uw eerste aanspreekpunt en draagt zorg voor gevarieerd en kwalitatief goed montessori-onderwijs.

Vakleerkracht gymnastiek
De vakleerkracht gymnastiek dragen zorg voor de gymles.

Intern begeleider
De intern begeleider draagt zorg voor de leerlingenzorg. Zij organiseert leerling- en groepsbesprekingen, interne zorgcommissies en is een spil in het netwerk van jeugdhulpverlening.

Conciërge
De conciërge zorgt voor het organiseren en uitvoeren van huishoudelijke- en onderhoudstaken.

Administratief medewerkster
De administratief medewerkster draagt onder andere zorg voor de leerling- en vakantieadministratie.

ICT’er
De ICT’er ondersteunt ons bij ons digitale onderwijs.

Taalcoördinator
De taalcoördinator draagt zorg voor het bieden van een oplossing bij vakspecifieke uitdagingen. Zij stuurt het taalonderwijs aan en beheert projecten zoals de schoolbibliotheek.

Vakdocenten vormingsonderwijs
Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen de schooltijden, maar vallen niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Er zijn voor u, of onze school, geen kosten aan verbonden. Meer informatie kunt u vinden op de website www.vormingsonderwijs.nl.

Stagiaires
Onze school geeft studenten van de PABO en andere opleidingen de kans om op onze school stage te lopen. De stagiaires werken binnen de school onder begeleiding van een leerkracht van de school. Het komt voor dat ook leerlingen van het voortgezet onderwijs hun maatschappelijke stage uitvoeren op onze school. Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de aanwezigheid van stagiaires

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, proberen we vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school, dan proberen we het intern op te lossen. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden altijd goed begeleid in hun werkzaamheden, daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als u niet thuis voor opvang kunt zorgen, kunt u dit aangeven bij de directie om samen naar een oplossing te zoeken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Organisatiemodel:
Op een montessorischool zitten leerlingen van verschillende leeftijden in een groep. We noemen de groepen bouwen. In onze onderbouw zitten de kinderen van groep 1 en 2, in de middenbouw de kinderen van groep 3 en 4, in de tussenbouw de kinderen van groep 5 en 6 en in de bovenbouw de kinderen van groep 7 en 8. Door het werken in heterogene groepen, leren de kinderen op verschillende manieren samen te werken en elkaar te helpen. 

Passend onderwijs en het Samenwerkingsverband 2305PO:
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De Wet op Passend Onderwijs bepaalt dat scholen binnen een bepaalde regio de ondersteuning die zij kunnen bieden op elkaar afstemmen, zodat er voor elk kind een passende plaats gevonden kan worden. Onze school is aangesloten bij het SWV Zeeluwe. Meer informatie vindt u op de website van Zeeluwe: www.zeeluwe.nl . Het KenniscentrumStichting Proo heeft een eigen Kenniscentrum. Hierin is de expertise gebundeld die nodig is om aan de verschillende leerbehoeftes van de kinderen op de basisscholen tegemoet te komen. Binnen het Kenniscentrum werken 2 orthopedagogen en 1 psycholoog/orthopedagoog, ondersteund door een administratief medewerker. De orthopedagogen/psycholoog ondersteunen de scholen van Stichting Proo bij het begeleiden van leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Dit kan zijn vanwege hun manier van leren (door bijvoorbeeld beperkte begaafdheid, (hoog)begaafdheid of een leerstoornis als dyslexie), vanwege hun gedrag of vanwege emotionele problemen.Als de extra hulp bij ons op school te weinig effect heeft, kan de ib’er een onderzoek aanvragen bij het Kenniscentrum. Voordat de extra hulp van het Kenniscentrum wordt ingeschakeld voor het kind, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. De orthopedagoog/psycholoog van het Kenniscentrum onderzoekt het kind door middel van observaties en testen. Daarnaast bestudeert zij de informatie die ouders leveren over het kind en samen met de informatie van de leerkracht ontstaat zo een duidelijk beeld van de ondersteuningsbehoefte. In gesprek met elkaar (ouders, leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog) wordt vervolgens een plan van aanpak gemaakt.

Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Veluwe:
Binnen onze stichting is het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Veluwe opgericht. Binnen het Expertisecentrum zijn groepsleerkrachten en orthopedagogen werkzaam. Zij richten zich op passend onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen. Daarnaast dragen zij zorg voor het bijbehorende beleid hierop en verzorgen zij teamscholingen op maat en consultaties met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde kinderen. Het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Veluwe heeft zich tot doel gesteld het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde kinderen in de ruimste zin van het woord te optimaliseren. Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen, de digitale plusklas of de samenwerking met het VO kunt u vinden op de website expertisecentrumhb.stichtingproo.nl, of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, projectleider (telefoonnummer 06-83905163).

 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt de basis gelegd. De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen goed en stimuleren deze door passende materialen en opdrachten aan te bieden.

Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Hierbij maken zij gebruik van Montessorimateriaal. Het kind leert naast vaardigheden zoals knippen, bouwen enzovoort ook kijken, luisteren en vertellen. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan dans, muziek en bewegen, in de gymzaal of buiten.
De juf, een belangrijk persoon in de wereld van de kleuter, biedt veiligheid. Zij geeft de startende kleuter ruimte om te wennen en schenkt aandacht aan gewoontevorming en regelmaat.

De meeste onderdelen komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema. In de dagelijkse praktijk lopen de leer- en vormingsgebieden door elkaar heen.

  • Wie speelt in de huishoek is ook bezig met ontwikkeling
  • Wie speelt met een lotto leert ook getallen of kleuren
  • wie op een vel de golven van de zee tekent, is bezig met voorbereidend schrijven

Spelenderwijs komen leerlingen dus in aanraking met veel nieuwe begrippen. Rekening houdend met hun verschil in tempo, aanleg en belangstelling wordt gestreefd naar een soepele overgang van spelend leren naar het meer gericht leren. Het belang van een goede basis voor de jongste leerlingen vinden wij van groot belang.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Op onze school krijgen alle groepen 940 uur onderwijs per jaar. 

Taal
We besteden veel tijd aan taal, zowel schriftelijk als mondeling. Naast spelling, grammatica en woordenschat besteden we ook aandacht aan goed kunnen luisteren, goed leren praten en meningen vormen. We werken o.a. met Taalrondes. Het montessorimateriaal TaalDoen! speelt een belangrijke rol binnen ons taalonderwijs.

Lezen
We vinden lezen erg belangrijk en starten elke dag met een half uur lezen. Gedurende de dag besteden we veel tijd aan allerlei vormen van lezen (technisch lezen, begrijpend lezen, boekpromotie, etc.)

Rekenen
We spreken binnen de basisschool over rekenen en wiskunde. Het montessorimateriaal biedt veel uitdaging. Kinderen kunnen daarmee al op jonge leeftijd met wiskundige problemen bezig zijn. Leerlingen krijgen op hun niveau afgestemde rekenopdrachten binnen de digitale leeromgeving van Snappet.

Kosmisch onderwijs
Kosmisch Onderwijs is een wezenlijk onderdeel binnen het Montessorionderwijs. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek maar ook de creatieve vakken en maatschappelijke betrokkenheid zijn hierin ondergebracht en worden niet als aparte vakken, maar juist in samenhang aangeboden. Door het maken van excursies en uitstapjes, die aansluiten bij het thema, proberen we niet alleen de wereld naar het kind te brengen, maar ook het kind naar de wereld.

Engels Vanaf de onderbouw wordt Engels spelenderwijs binnen het Kosmisch Onderwijs aangeboden. We gebruiken hierbij de Montessori-materialen van ‘Exploring English’.

Cultuuronderwijs
Naast de leervakken schenken we ook aandacht aan creatieve vakken. Deze worden aangeboden binnen het Kosmisch Onderwijs.

Bewegingsonderwijs
Lichamelijke ontwikkeling vinden we heel belangrijk. Het is van belang voor de fysieke en sportieve ontwikkeling van de kinderen, maar ook voor de sociale ontwikkeling.
In de onderbouw staat beweging dagelijks op het rooster. Dit vindt plaats in de gymzaal, in de klas  of buiten op het plein.
Vanaf de middenbouw hebben de kinderen twee keer per week gymles. De gymzaal van de school is inpandig. De vakdocent verzorgt een deel van deze gymlessen.

Schoolzwemmen 
De groepen 5 en 6 zwemmen één keer per 14 dagen op donderdagochtend een uur in zwembad ‘de Koekoek’. Het schoolzwemmen wordt ook wel een ‘natte gymles’ genoemd.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school werken we vanuit de Montessorivisie. We bieden de kinderen vrijheid in gebondenheid (d.w.z. met duidelijke afspraken en kaders), omdat we ervan overtuigd zijn dat kinderen zichzelf het beste kunnen ontwikkelen in een duidelijke, voorbereide omgeving met specifieke (montessori) materialen, met goed opgeleide montessorileerkrachten en in een groep met kinderen van verschillende leeftijden. We werken toe naar zelfstandig functionerende kinderen die verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen en betrokken zijn bij het bepalen van hun eigen leerroute. Op onze school wordt er op individueel niveau gewerkt met de leerlingen, waardoor de extra ondersteuning onder de basisondersteuning valt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ook al kunnen we op dit moment (nog) geen opvang bieden voor kinderen, die jonger zijn dan vier jaar, we zijn van mening dat vroeg beginnen met leren grote voordelen heeft. Daarom werken we samen met Stichting KOM. Kinderen die met een VVE-indicatie op onze school komen, krijgen extra begeleiding en extra aanbod. Ook werken we met een warme overdracht van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Achterstanden worden zo inzichtelijk en krijgen alle aandacht.

Terug naar boven