Montessori Sterrenschool Geerstraat

Oude Sluisweg 14 8171 LH Vaassen

  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Informatie over de IEP-Eindtoets & referentieniveaus
De IEP-Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag geeft ook informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies voor het VO. Per onderdeel van de eindtoets wordt bekeken welk referentieniveau de leerling beheerst. Het fundamentele niveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast hebben we de ambitie dat een groot deel van de leerlingen een hoger niveau haalt; het streefniveau (1S/2F).

Onze school heeft eigen schoolnormen vastgesteld, informatie over deze schoolnormen kunt u opvragen bij de schoolleiding. De rapportage op de IEP-Eindtoets bestaat uit: leerlingrapporten, een groeps- en schooloverzicht. De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets en specifiek naar de referentieniveaus. De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie.

De referentieniveaus 1S/2F scoren in 2020-2021 onder de ondergrens. De resultaten vielen tegen en laten een ander beeld zien dan  wij hebben van de kinderen. We verklaren de tegenvallende resultaten deels door Corona (de groep zat na de lockdown nog meerdere keren in quarantaine, waarvan de laatste keer tot de dag van de Iep-toets) en er was veel onrust in de groep, waardoor de leerlingen ook niet optimaal hebben gepresteerd. Verder hebben we vanuit een kritische houding ons onderwijs geanalyseerd en zijn tot de conclusie gekomen, dat we te veel volgend zijn geweest (instructies vanuit de analyse van de tussenresultaten) en te weinig gericht op de referentieniveaus.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kerndoelen vormen het uitgangspunt voor ons onderwijs en wij raadplegen de uitwerkingen van SLO. Dit samen met onze LVS-toetsen gebruiken wij om de leerdoelen in de juiste periode aan te bieden.

De leerkracht kent het dossier van de leerling en volgt het ontwikkelingsproces van de leerling, bijv. door niet-methodegebonden toetsen, observatielijsten en overige observaties en kindgesprekken (=reflectie). De vorderingen worden bijgehouden in het doelenboekje en/ of in een (individueel) periodeplan in Parnassys. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd m.b.v. Zien (Parnassys) en observaties. De leerkracht is verantwoordelijk en zorgt wanneer nodig voor interventies.

Alle leerkrachten analyseren de toetsen en hieruit vloeien persoonlijke leerdoelen voort. Deze worden opgesteld in samenwerking met de leerlingen in de vorm van een kindgesprek. De tussenopbrengsten op schoolniveau worden geanalyseerd in mijnschoolplan door de IB-er en besproken met de directeur. Vervolgens wordt er een schoolanalyse gepresenteerd aan het hele team. De kwaliteit van onderwijs wordt ook besproken op bovenschool niveau met de regiodirecteur.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Proces schooladviezen groep 8

In groep 8 krijgen de leerlingen van school een advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt gegeven aan de hand van een aantal elementen en wordt zorgvuldig opgesteld door de leerkracht(en) van groep 8 in overleg met de interne begeleiding en de directeur. Bij het advies is onder andere de schoolloopbaan van uw kind (met name de laatste jaren) van belang evenals de verschillende resultaten van bijvoorbeeld observaties, methodetoetsen, halfjaarlijkse citotoetsen en gedrag en werkhouding. 
Het advies wordt in een persoonlijk gesprek met leerling en ouder(s)verzorger(s) gedeeld voordat de inschrijving bij het voortgezet onderwijs gedaan moet worden (meestal maart) en voorafgaand aan de IEP-eindtoets van groep 8 (april). Op deze manier wordt er gelegenheid gegeven aan leerling en ouder(s)verzorger(s) om met de leerkracht van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld over hoe het advies tot stand is gekomen en hoe de verdere aanmelding bij het voortgezet onderwijs verloopt. Als school vinden we het belangrijk hier aandacht voor te hebben. 

Als ouder(s)verzorger(s) het niet eens zijn met het advies, is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de leerkracht, eventueel samen met de intern begeleider en/of de directeur. In het uiterste geval kan daarbij verwezen worden naar de klachtenregeling van de school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Montessorionderwijs richt zich naast de cognitieve ontwikkeling van de leerling ook op de sociale, emotionele, creatieve en morele ontwikkeling. Door integratie van hoofd, hart en handen streeft het montessorionderwijs naar verdieping van leren. Om tot leren te komen, moet een kind goed in zijn vel zitten. Het is belangrijk dat een kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan. Maar ook het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van anderen. Montessorionderwijs is hierbij uitstek voor geschikt. Juist doordat er in een groep kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zijn, kunnen de ouderen de jongeren helpen en leren de jongeren hulp te vragen aan de ouderen. Je leert echt rekening houden met elkaar. Ook nodigen veel van de(Montessori-)leermiddelen uit tot samenwerking.

Welbevinden en Betrokkenheid zijn twee graadmeters die aangeven of het kind in staat is om te profiteren van het onderwijsaanbod en zich te ontwikkelen. Met het meten van welbevinden en betrokkenheid wordt duidelijk wat zich in het kind afspeelt als gevolg van de aanpak en sociale ondersteuning van de leerkracht. Wij gebruiken de vragenlijsten van ZIEN om het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen in beeld te brengen. Verder geeft ZIEN informatie over het sociaal initiatief, de sociale weerbaarheid, de sociale autonomie, de impulsbeheersing en het inlevingsvermogen van een kind.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • welbevinden
  • zelfstandigheid
  • betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven