KBS De Catharijnepoort

Staringstraat 1 3532 VM Utrecht

  • Schoolfoto van KBS De Catharijnepoort
  • Schoolfoto van KBS De Catharijnepoort
  • Schoolfoto van KBS De Catharijnepoort
  • Schoolfoto van KBS De Catharijnepoort

In het kort

Toelichting van de school

De Catharijnepoort is een school waar veel aandacht is voor wie je bent, wat je vindt en wat je wilt leren. Plezier hebben in leren, binnen een vertrouwde en veilige omgeving, is voorwaarde om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Kinderen worden nieuwsgierig gemaakt en krijgen ruimte om zelf oplossingen te bedenken en doelen te stellen. Door kinderen mede verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces, creëren we eigenaarschap en lef , waardoor de motivatie om te leren groter wordt. We geven kinderen hiermee het vertrouwen dat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht voor natuur en elkaar
  • Nieuwsgierigheid wekken
  • Lef en inspraak krijgen
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Vertrouwen geven en krijgen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

KBS De Catharijnepoort is een school aan het mooie Schimmelplein met veel speelmogelijkheden en een tuin. Wij beschikken over een ruime eigen gymzaal, een atelier, een peutercentrum, kinderopvang en een speelplein voor de allerjongsten. Op 1 februari 2023 kregen 169 leerlingen onderwijs, verdeeld over 8 groepen, waarvan twee kleutergroepen. Het aantal leerlingen was lager dan voorgaande jaren, omdat er bewust voor gekozen is om twee locaties terug te brengen naar één locatie. De hele school past nu in één gebouw. De verwachting is dat het leerlingaantal de komende jaren iets zal toenemen.

Alle 4-jarigen zijn op hun 4e verjaardag van harte welkom in één van onze twee kleutergroepen. Het leerkrachtenteam telt 16 leerkrachten, 1 leraar-ondersteuner en 3 onderwijsassistenten. De directie bestaat uit twee bouwcoördinatoren en de directeur. Daarnaast beschikken wij over een vakleerkracht voor de muzieklessen en voor de gymlessen.

Kennismaken met onze school

Bij het zoeken naar een goede school voor uw kind is het belangrijk dat u eerst de sfeer kunt proeven en weet waar uw kind terechtkomt. Wij houden meermalen per jaar informatiebijeenkomsten waar u, naast een rondleiding, informatie krijgt over ons onderwijs. U kunt de informatieochtend het beste bezoeken in het kwartaal voordat uw kind 3 jaar wordt. De data van de informatiebijeenkomsten staan op onze website.

Aanmelden

Het aanmelden kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt op een centrale manier via de Gemeente Utrecht. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op:  https://naardebasisschool.utrecht.nl

Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is en de scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Na afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt aan ons binnen de opgegeven termijn. Broertjes en zusjes worden automatisch op onze school geplaatst nadat zij zijn aangemeld bij de gemeente.

Voor meer informatie en het aanmelden van zij-instromers of leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte verwijzen we naar onze website en hoofdstuk 4.4 van onze schoolgids.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school zijn onderwijs en opvang goed op elkaar afgestemd. We werken hierin samen met de organisatie Kind en Co Ludens. De groepen 1 en 2 gaan naar de buitenschoolse opvang (BSO) binnen ons gebouw. De kinderen van de midden- en bovenbouw lopen samen met de begeleiders naar de BSO van de Cremertuin. Ouders kunnen hun kind(eren) zelf aanmelden voor de opvang, middels een mail naar:

info@kindencoludens.nl

of bellen naar 030-2567070

Verlengde Schooldag indien uw kind op de wachtlijst staat

Ouders van kinderen die op de wachtlijst van Kind en Co Ludens staan, hebben samen de Verlengde Schooldag opgericht. Op maandag, dinsdag en donderdag blijven de jongste kinderen (groep 1, 2 of 3) tot 17.00 uur op school. Alle ouders participeren binnen het rooster en er wordt geen vergoeding betaald. Neem voor meer informatie contact met school op.

Voorschoolse opvang van 7.30 uur tot 8.30 uur is structureel mogelijk bij voldoende belangstelling (6 of meer kinderen), mits wij een medewerker beschikbaar hebben. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid

We hebben een Integraal Veiligheidsbeleid waarin de volgende onderdelen opgenomen zijn:

- Schoolveiligheidsbeleid

- Ontruimingsplan

- Protocol medisch handelen

- Pestprotocol

- Stappenplan pedagogische maatregel

- Gebruik internet en e-mail voor de leerkracht

- Gebruik internet voor de leerlingen

Op beide locaties staat de map Integraal Veiligheidsbeleid in de koffiekamer (zie bijlage)

We beschikken over een registratiesysteem: de leerkracht registreert incidenten en ongevallen. De coördinator BHV (of de IB-er) en de BHV-ers analyseren jaarlijks de gegevens en stellen, in overleg met de directie, verbeterpunten vast. We voorkomen incidenten en ongevallen middels school- en klassenregels (er zijn pleinregels en gedragsregels). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd.

We beschikken daarnaast over de methode Kanjertraining voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. Ouders worden één keer per jaar uitgenodigd om een Kanjerles bij te wonen.

Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leerkracht. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de bouwcoördinator of de directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten en ongevallen. We beschikken over een protocol ongewenst gedrag (zie bijlage voor onze regels m.b.t. schorsing en verwijdering). De ouders (compacte vragenlijst) en de leerkrachten (compacte vragenlijst en (RI&E) worden eens in de vier jaar bevraagd op veiligheidsaspecten. 

De veiligheid van de leerlingen wordt jaarlijks gemonitord met het gevalideerd instrument: Kanvas. De gegevens worden aangeleverd bij de Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over een klachtenregeling (zie bijlage), externe en interne vertrouwenspersonen. We beschikken nog niet over een veiligheidscoördinator. De school beschikt over 7 BHV'ers.

Terug naar boven