2e Marnixschool

Dantelaan 2 A 3533 VD Utrecht

Schoolfoto van 2e Marnixschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet. De leerresultaten houden wij bij in het leerlingvolgsysteem Parnassys. De leerkrachten zien uw kind dagelijks in de groep. Zij observeren uw kind in allerlei situaties en nemen toetsen af die behoren bij de verschillende methoden. Leerlingen toetsen we regelmatig met deze methodegebonden toetsen. Twee keer per jaar, in januari en mei, nemen we landelijke toetsen af, conform de afspraken in het toetsprotocol van ons bestuur.

Voor de kinderen in groep 1 en 2 volgen we de ontwikkeling met Mijn Kleutergroep

Vanaf groep 3 worden alle kinderen jaarlijks minimaal twee keer getoetst met behulp van IEP-toetsen (Inzicht Eigen Profiel) op het gebied van taal, rekenen en lezen. Deze toetsen zijn ontwikkeld om scholen in staat te stellen de scores van kinderen te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Leerkrachten en intern begeleider analyseren en bespreken de resultaten van de toetsen, en maken indien nodig een plan van aanpak. We bewaren de resultaten in ons leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken de volgende IEP-toetsen:

groep 3 t/m 6: Technisch lezen
groep 3 t/m 8: Rekenen en Taalverzorging
groep 4 t/m 8: Begrijpend lezen
groep 8: Doorstroomtoets

Daarnaast gebruiken we de vragenlijst Hart en Handen voor groep 3 t/m 8.

In groep 7 en 8 nemen we nog eenmaal Cito AVI toetsen af voor technisch lezen.

We toetsen de voortgang van de kinderen in vergelijking met zichzelf. We kijken ook naar de groep als geheel en naar onze school. Belangrijk voor de interpretatie is of de vaardigheden en de kennis van het kind een stijgende lijn vertonen, of we ontwikkeling zien. De toetsresultaten hebben een signaleringsfunctie voor de leerprestaties van uw kind. Dit kan samen met de observaties van de leerkracht aanleiding zijn om uw kind in de komende periode extra te gaan observeren, begeleiden, extra oefen- of verrijkingsstof aan te bieden of om een nader onderzoek in te stellen.

Na de toetsperiode worden de opbrengsten besproken in de groepsbespreking met de intern begeleider en leggen leerkrachten in het groepsplan vast hoe de begeleiding van de kinderen vorm krijgt de komende periode. We kijken naar de resultaten van de groepen in vergelijking met het landelijk gemiddelde en zoeken naar een verklaring voor verschillen. Het doel van deze besprekingen is om kritisch naar onze eigen opbrengsten te kijken en actiepunten op te stellen om ons onderwijs te verbeteren.

Op groepsniveau kijken we hoe we het beste aan de onderwijsbehoefte van de groep, van een groepje of van een leerling kunnen voldoen. Op leerjaarniveau kijken we of er verbeteringen ten aanzien van de leermethode, de leertijd of de leerkrachtvaardigheden doorgevoerd moeten worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019/2020 is in verband met de covid-19 maatregelen, bijbehorende lockdown en thuisonderwijs geen eindtoets in groep 8 afgenomen. De schooladviezen van dat jaar waren voor 23 leerlingen:

2 x Voortgezet Speciaal Onderwijs (8%)

5 x VMBO Theoretische Leerweg (22%)

7 x HAVO (30%)

9 x VWO (40%)

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid en geborgenheid: daar draait het om op onze school. Wij zetten ons iedere dag in om het vertrouwen van kinderen te krijgen en houden. Rust, regelmaat en plezier helpen om tot leren te komen. Door samen te leren, spelen én vieren maken we van de school en de klas een plek waar kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen. Op zo’n plek krijgen kinderen de tijd om te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen.

In onze lessen die gaan over actief burgerschap laten we kinderen kennismaken met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en maatschappelijke diversiteit. Het gaat er niet om dat ze brave burgers worden: democratisch burgerschap geeft juist recht op een afwijkende mening. Wij staan voor een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen en leren wat het is om een democratisch burger te zijn. Wij vinden het belangrijk om een positief, sociaal en veilig schoolklimaat te bieden. We gebruiken lessen van de Vreedzame School om actief burgerschap te bevorderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven