2e Marnixschool

Dantelaan 2 A 3533 VD Utrecht

Schoolfoto van 2e Marnixschool

Het team

Toelichting van de school

Wij hebben een heel hecht en betrokken team, met weinig verloop. Dat uit zich in ons fijne schoolklimaat en de prettige sfeer die voelbaar is. Een aantal leerkrachten werkt al meer dan 25 jaar op de 2e Marnixschool. Dit jaar hebben we ook twee nieuwe collega's, wat voor een frisse inbreng in de school zorgt.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht een leerkracht ziek zijn of om een andere reden verlof hebben, dan doen wij een beroep op de leerkrachten in de Flexpool van de Stichting PCOU, ons schoolbestuur. De PCOU heeft geïnvesteerd in een eigen pool van flexibele leerkrachten. Dit zijn ervaren leerkrachten die in dienst zijn van de PCOU en ingezet kunnen worden op alle scholen. Als er onverhoopt geen vervanging is, zullen we in eerste instantie de kinderen verdelen over andere groepen. Als dat ook niet kan, dan zullen we de kinderen een dag vrij moeten geven; dat willen we tot een minimum beperken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de onderbouw werken wij in vier combinatiegroepen 1/2. In de midden- en bovenbouw hanteren we leerstofjaarklassen. Binnen iedere groep werken we op (minimaal) drie niveaus. Waar nodig en mogelijk werken we met groepsdoorbrekende niveaugroepen.

Sinds 2020/2021 hebben we een heterogene groep 3/4. Naar verwachting hebben we in 2025/2026 ook een groep 5/6.
Uiteindelijk willen we toewerken naar vier groepen 1/2, een groep 3, een groep 3/4, een groep 4, een groep 5, een groep 5/6, een groep 7, een groep 7/8 en een groep 8. Dit is een lange termijnplan en kan in 2027/2028 voor het eerst werkelijkheid zijn.

Vijf keer per jaar organiseren we groepsdoorbrekende Ateliers, waarbij alle kinderen in één unit met elkaar samenwerken aan kunst- en cultuuronderwijs. Ook hebben we activiteiten waar alle kinderen van de hele school door elkaar in de groepen aan het werk zijn, van groep 1 tot en met groep 8.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw werken we thematisch aan de verschillende lesdoelen voor kleuters. Beginnende geletterdheid en gecijferdheid, motorische vaardigheden, creatief werken en denken, sociaal emotionele ontwikkeling. Ook jonge leerlingen hebben deels eigenaarschap over hun eigen leren en keuzes die zij maken op speel/werkmomenten.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We besteden veel tijd aan de kernvakken taal, lezen, rekenen en spelling. Vanaf groep 4 bieden wereldorientatie aan: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. In groep 5 voegen we Engels daar aan toe, dat komt in lagere klassen vooral spelenderwijs en incidenteel aan de orde.

Bewegingsonderwijs krijgen de leerlingen twee keer per week van onze vakleerkracht.Burgerschapsonderwijs omvat een groot en breed aanbod: van omgaan met elkaar (Vreedzame School) en levensbeschouwing tot verkeerslessen en seksuele en relationale vorming.

Onze leerlijn digitale geletterdheid omvat digitale informatievaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en praktische ICT vaardigheden.

Voor cultuureducatie hebben we een doorgaande lijn kunst en cultuur in samenwerking met een creatief partner, Het Wilde Westen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij streven ernaar ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van elk van onze leerlingen, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Zowel handelingsgericht als opbrengstgericht werken sluiten goed aan bij onze visie. Het handelingsgerichte en opbrengstgerichte werken hebben we grotendeels ingevoerd en de zorgroute verloopt naar tevredenheid.

Toch kunnen we niet ieder kind bedienen. Soms overstijgt de behoefte van een kind onze kennis en kunde. Als we dan niet voldoende hebben aan ondersteuning van het Samenwerkingsverband, moeten we soms de conclusie trekken dat onze school niet passend is voor een leerling en we het kind tekort doen, door het bij ons op school te houden. In overleg met ouders moeten we dan op zoek naar een betere plek.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Met passend onderwijs werken we aan de verschillende onderwijsbehoeften van elke leerling, zoveel mogelijk in de eigen groep, door de eigen leerkracht. Dit jaar hebben we twee ondersteuners, zowel voor leerlingen die meerbegaafd zijn en andere uitdaging nodig hebben, als leerlingen die het lastig vinden om het niveau in de klas bij te houden. Het is onze wens dat voort te zetten, omdat we zien dat het een positief effect heeft op het leren en soms ook welbevinden van leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij hebben geen specifiek extra aanbod voor het jonge kind in de zin van kinderopvang. Kinderen zijn vanaf 4 jaar van harte welkom bij ons op school.

Terug naar boven