obs De Klimroos, samen de wereld in!

Langerakbaan 231 3544 RK Utrecht

Schoolfoto van obs De Klimroos, samen de wereld in!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

- In schooljaar 2017-2018 heeft de Klimroos een goede score op de digitale Centrale Eindtoets behaald. Het gemiddelde is 533,6.

- In het schooljaar 2018-2019 is de opwaartse trend doorgezet en is het gemiddelde inmiddels boven het landelijk gemiddelde. Het gemiddelde is 537,6

- In schooljaar 2019-2020 was de verwachting dat deze trend werd doorgezet op basis van een hoge tussenmeting in januari 2020 in groep 8.
Er is helaas geen centrale eindtoets afgenomen in 2020 i.v.m. de Corona-maatregelen.

Gemiddelde scores 2019-2020:
Groepsgemiddelde Rekenen: AI
Groepsgemiddelde Begrijpend lezen: AI
Groepsgemiddelde Spelling: AI

- In schooljaar 2020-2021 hebben wij wederom de trend doorgezet. Het landelijk gemiddelde was 534,5 en wij hebben 536,5 behaald. Wij zijn hier natuurlijk trots op.

- In schooljaar 2022-2023 wederom boven het landelijk gemiddelde gescoord.

Als school scoren wij ver boven de verwachtingen die de overheid heeft opgesteld. De cijfer kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl en in deze gids.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs  
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen wordt de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 3, onder privacy.  

Tussentijdse resultaten  
Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Naast toetsing is de observatie van de leerkracht een belangrijke informatiebron. Wij vinden al het aangeboden onderwijs belangrijke. Wij stellen hoge eisen betreft de kwaliteit van de leerkracht en hebben hoge verwachtingen van de leerlingen.

De tussenresultaten spelen een belangrijke rol bij de structurele evaluatie van ons onderwijs. Kwaliteitszorg is dan ook een belangrijk speerpunt voor De Klimroos. Het bieden van onderwijs en ondersteuning aan leerlingen baseren wij op de 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). De HGW-cyclus wordt 4x per jaar op groeps- en leerlingniveau doorlopen. De cyclus bestaat uit vier fasen: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.

In de fase waarnemen verzamelt de leerkracht gegevens van leerlingen uit observaties, analyses van het werk, kind- en oudergesprekken en resultaten op methodegebonden toetsen. Twee keer per jaar (in januari en juni) worden de uitkomsten van de Cito-toetsen hier ook in meegenomen. Deze gegevens worden verzameld en geëvalueerd.

In de fase begrijpen worden op basis van de verzamelde gegevens de onderwijsbehoeften gesignaleerd, benoemd en geconcretiseerd. Onze bevindingen worden altijd gedeeld met ouders.

In de fase plannen wordt het onderwijs aanbod (gecombineerd met de onderwijsbehoefte) van de aankomende periode gepland.

In de fase realiseren wordt het onderwijs uitgevoerd. Elke cyclus wordt afgesloten met een totale evaluatie van ons onderwijsaanbod en groepsbespreking. Tijdens de groepsbespreking evalueert de leerkracht samen met de intern begeleider de resultaten op cognitief en sociaal emotioneel vlak. De groepsbespreking is gelijk de start van een nieuwe cyclus. Soms kan het zo zijn dat de leerkracht handelingsverlegen is bij een individuele leerling en dat deze wordt aangemeld voor de leerlingbespreking. Wij zullen dan expertise aanvragen via het Samenwerkingsverband.

Elk half jaar evalueren wij ook ons onderwijs op school- en groepsniveau. Dit gebeurt op basis van de uitkomsten van de Cito-toetsen. De evaluaties worden gedaan met de directie en op teamniveau. We proberen trends waar te nemen en te onderzoeken, we onderzoeken scores die onvoldoende zijn en/of tegenvallen, maar ook scores die juist erg goed zijn. Uit deze evaluatie komen actiepunten, waarmee we ons onderwijs continu willen verbeteren. Wij score de laatste jaren structureel hoger dan de verwachtingen die de overheid jaarlijks voor elke school formuleert.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroomgegevens laten zien dat er weloverwogen wordt verwezen naar het voortgezet onderwijs door De Klimroos. In verhouding tot vergelijkingsgroepen stromen er relatief veel kinderen uit naar HAVO en/of VWO. De kinderen krijgen een duidelijk en passend advies. Het definitieve advies komt tot stand op basis van overleg tussen de groep 8 leerkracht, de intern begeleider en de directeur. De school gebruikt hiervoor onder andere de (ontwikkeling in de) resultaten op de CITO tussentoetsen en de resultaten op de methodetoetsen, maar kijkt daarnaast ook naar werkhouding, gedrag en onderwijsbehoeften van de leerling. Wij bedoelen hiermee dat wij binnen een fijn en liefdevol klimaat de leerlingen stimuleren om zoveel mogelijk uit zichzelf te halen.

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte doorstroomtoets.

Het advies voor het voortgezet onderwijs komt tot stand op basis de tussenresultaten van groep 6, groep 7 en groep 8 en de kindkenmerken. De leerkracht van groep 8 bespreekt deze gegevens in het 'Advies team' waarin de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directeur zitting hebben. Als de leerling op de doorstroomtoets hoger scoort dan het advies dat gegeven is, vindt in ditzelfde team een heroverweging plaats. Wij nemen een hoger advies altijd over.

Wij als school geloven in het bieden van kansen! Dit betekent dat wij kansrijk adviseren. Bij het halen van een hogere eind-cito scoren verhogen wij ons advies bijna altijd. Laat maar zien wat je kunt!!!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De slogan van De Klimroos is 'samen de wereld in'. Deze is direct te koppelen aan onze visie op sociale opbrengsten. Kinderen zijn onderdeel van de maatschappij. Wij leren hen deel uit te maken van een gemeenschap, iedereen hoort erbij. We leren kinderen verschillen van elkaar te accepteren en naar elkaar te luisteren. Hierbij werken we toe naar een positieve sociale norm. Binnen een gemeenschap zullen er altijd conflicten zijn, het is van belang dat kinderen leren op een rustige en constructieve manier hun conflicten op te lossen. Ook leren we hen conflicten op te lossen met mediatie. Discussiëren en luisteren naar elkaars mening is van groot belang. Binnen de school is het belangrijk dat kinderen hun steentje kunnen bijdragen, we werken met een leerlinenraad en verdelen taken. Democratisch burgerschap speelt hierbij een belangrijke rol.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Zorgzaam
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Klimroos heeft op 2 juni 2016 het vierjaarlijkse bezoek van de Onderwijsinspectie gehad. We hebben dit bezoek positief afgerond en opnieuw een basisarrangement gekregen. Wij vinden het prettig om bevestigd te zien dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. De school kenmerkt zich door een professionele cultuur en heeft laten zien goed zicht te hebben op de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. De inspectie oordeelt dat De Klimroos de veiligheid goed op orde heeft. Dit is een belangrijke basis!

De Klimroos heeft een goed werkend kwaliteitssysteem opgezet. We zijn een lerende organisatie met een stevig en ambitieus team en de inspectie heeft dat terug kunnen zien. Onze stevige kwaliteitscultuur geeft veel vertrouwen voor de toekomst; vanuit hier kunnen we veranderingen in gang zetten en vernieuwingen borgen.

In 2020 heeft de inspectie een thema onderzoek op De Klimroos gedaan. Dit stond in het teken van didactisch handelen van de leerkracht. De inspectie zag geen reden tot verder onderzoek. Wij hebben dit goed afgerond.

Terug naar boven