obs De Klimroos, samen de wereld in!

Eerste Oosterparklaan 88 3544 AK Utrecht

Schoolfoto van obs De Klimroos, samen de wereld in!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de voorafgaande schooljaren was de score net onder de ondergrens. Het gemiddelde was niet passend bij de tussenresultaten in januari en het uitstroomniveau. Intern hebben wij dit geëvalueerd en gepaste maatregelen genomen.

- In schooljaar 2017-2018 heeft de Klimroos een goede score op de digitale Centrale Eindtoets behaald. Het gemiddelde is 533,6.

- In het schooljaar 2018-2019 is de opwaartse trend doorgezet en is het gemiddelde inmiddels boven het landelijk gemiddelde. Het gemiddelde is 537,6

- In schooljaar 2019-2020 was de verwachting dat deze trend werd doorgezet op basis van een hoge tussenmeting in januari 2020 in groep 8.
Er is helaas geen centrale eindtoets afgenomen in 2020 i.v.m. de Corona-maatregelen.

Gemiddelde scores 2019-2020:
Groepsgemiddelde Rekenen: AI
Groepsgemiddelde Begrijpend lezen: AI
Groepsgemiddelde Spelling: AI

- In schooljaar 2020-2021 hebben wij wederom de trend doorgezet. Het landelijk gemiddelde is 534,5 en wij hebben 536,5 behaald. Wij zijn hier natuurlijk trots op.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs  
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen wordt de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.  

Tussentijdse resultaten  
Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Naast toetsing is de observatie van de leerkracht een belangrijke informatie bron. Wij vinden al het aangeboden onderwijs belangrijke. Wij stellen hoge eisen betreft de kwaliteit van de leerkracht en hebben hoge verwachtingen van de leerlingen.

De tussenresultaten spelen een belangrijke rol bij de structurele evaluatie van ons onderwijs. Kwaliteitszorg is dan ook een belangrijk speerpunt voor De Klimroos. Het bieden van onderwijs en ondersteuning aan leerlingen baseren wij op de 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). De HGW-cyclus wordt 4x per jaar op groeps- en leerlingniveau doorlopen. De cyclus bestaat uit vier fasen: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.

In de fase waarnemen verzamelt de leerkracht gegevens van leerlingen uit observaties, analyses van het werk, kind- en oudergesprekken en resultaten op methodegebonden toetsen. Twee keer per jaar (in januari en juni) worden de uitkomsten van de Cito-toetsen hier ook in meegenomen. Deze gegevens worden verzameld en geëvalueerd.

In de fase begrijpen worden op basis van de verzamelde gegevens de onderwijsbehoeften gesignaleerd, benoemd en geconcretiseerd. Onze bevindingen worden altijd gedeeld met ouders.

In de fase plannen wordt het onderwijs aanbod (gecombineerd met de onderwijsbehoefte) van de aankomende periode gepland.

In de fase realiseren wordt het onderwijs uitgevoerd. Elke cyclus wordt afgesloten met een totale evaluatie van ons onderwijsaanbod en groepsbespreking. Tijdens de groepsbespreking evalueert de leerkracht samen met de intern begeleider de resultaten op cognitief en sociaal emotioneel vlak. De groepsbespreking is gelijk de start van een nieuwe cyclus. Soms kan het zo zijn dat de leerkracht handelingsverlegen is bij een individuele leerling en dat deze wordt aangemeld voor de leerlingbespreking. Wij zullen expertise aanvragen via het Samenwerkingsverband.

Elk half jaar evalueren wij ook ons onderwijs op school- en groepsniveau. Dit gebeurt op basis van de uitkomsten van de Cito-toetsen. De evaluaties worden gedaan met de directie en op teamniveau. We proberen trends waar te nemen en te onderzoeken, we onderzoeken scores die onvoldoende zijn en/of tegenvallen, maar ook scores die juist erg goed zijn. Uit deze evaluatie komen actiepunten, waarmee we ons onderwijs continu willen verbeteren.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroomgegevens laten zien dat er weloverwogen wordt verwezen naar het voortgezet onderwijs door De Klimroos. In verhouding tot vergelijkingsgroepen stromen er relatief veel kinderen uit naar HAVO en VWO. De kinderen krijgen een duidelijk en passend advies. Het definitieve advies komt tot stand op basis van overleg tussen de groep 8 leerkracht, de intern begeleider en de directeur. De school gebruikt hiervoor onder andere de (ontwikkeling in de) resultaten op de CITO tussentoetsen en de resultaten op de methodetoetsen, maar kijkt daarnaast ook naar werkhouding, gedrag en onderwijsbehoeften van de leerling. De Klimroos heeft hoge verwachtingen van de leerlingen. Wij bedoelen hiermee dat wij binnen een fijn en liefdevol klimaat de leerlingen stimuleren om zoveel mogelijk uit zichzelf te halen.

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. 

Het advies voor het voortgezet onderwijs komt tot stand op basis de tussenresultaten van groep 6, groep 7 en groep 8 en de kindkenmerken. De leerkracht van groep 8 bespreekt deze gegevens in het 'POVO team' waarin de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider van groep 8 en de directeur zitting hebben. Als de leerling op de eindtoets hoger scoort dan het advies dat gegeven is, vindt in ditzelfde team een heroverweging plaats. Gekeken wordt dan of de hogere score past bij het beeld dat de leerling laat zien. Op basis daarvan wordt het advies wel of niet aangepast.  Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Klimroos heeft op 2 juni 2016 het vierjaarlijkse bezoek van de Onderwijsinspectie gehad. We hebben dit bezoek positief afgerond en opnieuw een basisarrangement gekregen. Wij vinden het prettig om bevestigd te zien dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. De school kenmerkt zich door een professionele cultuur en heeft laten zien goed zicht te hebben op de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. De inspectie oordeelt dat De Klimroos de veiligheid goed op orde heeft. Dit is een belangrijke basis!

De Klimroos heeft een goed werkend kwaliteitssysteem opgezet. We zijn een lerende organisatie met een stevig en ambitieus team en de inspectie heeft dat terug kunnen zien. Onze stevige kwaliteitscultuur geeft veel vertrouwen voor de toekomst; vanuit hier kunnen we veranderingen in gang zetten en vernieuwingen borgen.

Terug naar boven