obs De Klimroos, samen de wereld in!

Langerakbaan 231 3544 RK Utrecht

Schoolfoto van obs De Klimroos, samen de wereld in!

Het team

Toelichting van de school

Obs De Klimroos is een liefdevolle school. Er zijn leerkrachten, leerkracht ondersteuner, een intern begeleider, een vakleerkracht voor gymnastiek, een huismeester en een directeur. Er zijn zowel parttime als fulltime werkende leerkrachten. Daarnaast assisteren stagiaires van de PABO, ALPO en het ROC in de klassen.

De Klimroos hecht veel waarde aan het goed opleiden van nieuw onderwijspersoneel. De school heeft een eigen schoolopleider en is benoemd tot ‘opleidingsschool’. We besteden veel aandacht en tijd aan professionalisering van nieuw en zittend personeel. Alle personeelsleden kenmerken zich door hun hoge mate van professionaliteit, enthousiasme en betrokkenheid.

Begeleiding en inzet van stagiair(e)s en collega’s in opleiding.In onze school begeleiden we regelmatig stagiair(e)s van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten kunnen ziek worden of verlof krijgen (bijvoorbeeld studieverlof). Bij afwezigheid van een leerkracht zijn er diverse mogelijkheden om de vervanging op te lossen: 

De directeur kan een beroep doen op de parttime medewerkers, die eventueel één of meerdere dagen extra willen werken. Hun inzet hangt af van hun eigen agenda en mogelijkheden. Voor kinderen is dit de meest prettige oplossing.   

De SPO heeft een vervangingspool opgezet met leerkrachten die invallen bij ziekte. Bij het inzetten van een invalleerkracht zijn we soms genoodzaakt intern te schuiven met personeel (bijvoorbeeld omdat de invalleerkracht een onderbouwleerkracht is, terwijl we een vervanger in de bovenbouw nodig hebben).   

Mocht er geen vervangende leerkracht beschikbaar zijn, dan is er nog de mogelijkheid om groepen (tijdelijk) samen te voegen of de leerlingen over verschillende klassen te verdelen.   

Een laatste mogelijkheid is om een groep naar huis te sturen. Gelukkig leert de ervaring van de afgelopen jaren dat dat zelden nodig is. Van tevoren zal dit per mail en Social Schools worden medegedeeld, met daarbij de nodige uitleg waarom is gekozen voor deze oplossing en hoe lang dit gaat duren.    

Het beste komt een kind uit de verf bij een leerkracht die het kind kent. Ons systeem is echter zodanig dat vervangende leerkrachten vrij gemakkelijk de lessen kunnen overnemen. Het lesprogramma is van tevoren voorbereid en ligt klaar. Tevens krijgt de vervangende leerkracht steun van de overige teamleden. In geval van studieverlof dat vaker per jaar terugkeert (bijvoorbeeld maandelijks een lesdag), streeft De Klimroos steeds naar een vaste vervanger.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De inzet van het personeel

In het onderwijs wordt vaak parttime gewerkt. We streven er naar om niet meer dan twee leerkrachten voor één groep kinderen verantwoordelijk te maken. De leerkrachten (duo’s) stemmen hun onderwijsaanbod samen af en zijn samen verantwoordelijk voor de leerlingen van hun klas. Bij hoge uitzondering kan van dit principe, om organisatorische redenen, worden afgeweken. Het gaat dan om bijvoorbeeld specifieke vakken, die door vakleerkrachten worden gegeven, of om vervanging in geval van ziekte of studieverlof van een leerkracht. Op De Klimroos bestaan de volgende functies/rollen:

 • Intern begeleider
 • Pedagogisch begeleider
 • Project begeleider
 • VVE-coördinator 
 • Leerkrachten
 • Schoolopleider groep 1 t/m 8
 • ICT-coördinator
 • Facilitair manager
 • Huismeester
 • Directeur

Naast deze functies, hebben leerkrachten buiten hun lesgevende taken ook nog andere verantwoordelijkheden. Zo zijn er leerkrachten die de taak van cultuur-, ICT-, of leescoördinator hebben en zijn er leerkrachten die zich bezig houden met de ontwikkeling van een leerlijn, de Medezeggenschapsraad, etc.

Scholing van het team 

De Klimroos is een opleidingsschool en lerende organisatie en vindt het van groot belang dat alle teamleden blijvend scholing krijgen, zodat de kwaliteit van ons onderwijs op hoog niveau blijft. Het team is daarom structureel bezig met hun eigen ontwikkeling. Middels video-professionalisering verbeteren zij hun handelen. Deze professionalisering vindt elke woensdagmiddag plaats. Dit zijn bijeenkomsten die worden gevolgd door het hele team. Ook gaan leerkrachten individueel naar een cursus, coaching of opleiding. Dit gebeurt dan in het kader van de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht. In de meeste gevallen zijn de scholingsbijeenkomsten buiten de reguliere lestijden. Soms zijn er onder schooltijd studiebijeenkomsten, bijvoorbeeld tijdens de studiedagen. De studiedagen worden voorafgaand aan het nieuwe schooljaar aangekondigd in de jaarkalender; alle kinderen zijn dan vrij. In het geval er een leerkracht naar een cursus gaat, wordt er vervanging gezocht. Hier wordt tijdig over gecommuniceerd.   

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen en ROC 

Alle scholen van de SPO Utrecht begeleiden stagiaires van de PABO en de ALPO (Academische Pabo). De Klimroos is een opleidingsschool en in dat kader is de begeleiding van stagiaires extra belangrijk. Stagiaires van de PABO en ALPO geven lessen onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Wanneer een student het laatste (vierde) jaar van zijn of haar opleiding heeft bereikt, gaat de student een zogenaamde lio-stage volgen. Dit is een stage waarin de student proeven van bekwaamheid moet afleggen. De student moet dan zoveel mogelijk onder eigen verantwoordelijkheid de groep begeleiden en laten zien dat hij of zij het vak beheerst. De groepsleerkracht houdt uiteraard zeer goed in de gaten hoe de situatie in de groep is. Daarnaast zijn er regelmatig stagiaires van het ROC voor diverse opleidingen die met kinderen te maken hebben. Ook deze stagiaires werken binnen de school alleen onder begeleiding van een leerkracht van de school. De laatste groep die we een plek bieden zijn de leerlingen van het voortgezet onderwijs die een maatschappelijke stage moeten lopen. We vinden het belangrijk dat leerlingen en studenten mogen proeven van ons mooie vak. Dit mag echter alleen op een zodanige wijze dat de kinderen van obs De Klimroos er geen ‘last’ van hebben. Om het stagebeleid te formaliseren is er een document ‘stagebeleid’ op school in te zien. Een van de regels hierin is dat familieleden van kinderen die bij ons op school zitten niet bij ons stage mogen lopen.  Stagiaires worden in eerste instantie begeleid door de leerkracht van de groep waarin zij stage lopen. De schoolopleider coördineert de stagiaires en is aanspreekpunt. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leeractiviteiten in groep 1/2

In deze klas zijn de kinderen 4 tot en met 6 jaar oud. Kleuters leren vooral op een spelende manier en tijdens de activiteiten in de kring. Het onderwijs aan kleuters heeft een eigen karakter. Voor een goede ontwikkeling zijn in die periode drie basisvoorwaarden noodzakelijk: nieuwsgierigheid, emotionele vrijheid en zelfvertrouwen. In hun spel leren ze bijvoorbeeld de kleuren, de dagen van de week en de seizoenen. Ook het tellen, hoeveelheden, de cijfers en begrippen als meer/ minder/ evenveel hebben een belangrijke plek in het onderwijsaanbod. Wij hebben vier hoofdleerlijnen:

1. Persoonlijke ontwikkeling en beweging
2. Rekenvaardigheid
3. Taalvaardigheid
4. Woordenschat

Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de letters. Dit komt zowel terug in de kringactiviteiten als tijdens het spel. Spel is dan ook een typische kleuteractiviteit. De leerkrachten spelen een actieve rol bij het aanbieden en de begeleiding van de spelactiviteiten, waarbij veel ruimte gegeven wordt aan het eigen initiatief van de kinderen. Vanuit het spel wordt de wereld verkend, het voorstellingsvermogen en de creativiteit bevorderd en leren ze samen spelen en werken. Dit alles wordt aangeboden vanuit acht thema’s per jaar. De thema’s liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en sluiten aan bij de vier hoofdthema's van de school.

Wij bieden het onderwijs op de volgende manieren aan:

 • Begeleid spel, in de hoeken maar ook buiten
 • Kleine kringen met het Expliciete Directe Instructie Model
 • Werken met ontwikkelingsmateriaal, zoals puzzels en constructiemateriaal
 • Motorische ontwikkeling, zowel grove motoriek als fijne motoriek
 • Grote Kringactiviteiten, denk aan taal, rekenen, muziek, voorlezen en meer
 • Muziek en toneel
 • Speelmatten      

De laatste twee thema's van de kleuterperiode is een overgangsfase van spelend leren naar leren op basis van instructie. De kinderen zijn 5 tot 6 jaar oud. In deze fase krijgen kinderen steeds meer belangstelling voor cijfers en letters en wordt de stap naar het leren lezen gezet. Er zijn allerlei mogelijkheden om tijdens de lessen te leren lezen, rekenen en schrijven. De oudste kleuters, in groep 2, krijgen steeds meer belangstelling voor cijfers en letters. Ook na de overgang naar groep 3 bieden wij nog steeds leerhoeken aan om de overgang voor de leerlingen fijner en gemakkelijker te maken.

Het jaar bestaat uit vier perioden. Na elke twee thema's is er een periode afgelopen. De leerkrachten gaan samen met de intern begeleider hun onderwijs evalueren en plannen de komende twee maanden. Hier wordt goed gekeken naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen en waar zij staan in hun ontwikkeling.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Internationaal Curriculum

De vakken wereldoriëntatie, kunstzinnige vormgeving en levensbeschouwing worden aangeboden binnen 4 thema's:

1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
2. Duurzaamheid
3. Identiteit, creativiteit, welzijn
4. De fysieke wereld

Omdat wij onze leerlingen opleiden tot internationaal denkende, voelende en handelende burgers besteden wij een extra uur per week aan levensbeschouwing. Dit doen we aan de hand van onze 'leerkwaliteiten'.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De basisondersteuning van leerlingen op De Klimroos is ingevuld volgens de principes van handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Uitgangspunt is dat de professionaliteit van de leerkracht centraal staat. Wij zorgen dat hij of zij de ruimte, kennis en ondersteuning heeft om aan de onderwijsbehoefte van de groep leerlingen te voldoen. Om basisondersteuning te bieden is een krachtig, sterk professioneel team nodig. Er is een schoolopleider werkzaam die de leerkrachten continu professionaliseert vanuit de laatste wetenschappelijke kennis. Daarnaast ondersteunt onze intern begeleider alle leerkrachten met de mogelijke extra zorg in de groep. Om dit te organiseren heeft de directie ook een grote faciliterende taak. Alle faciliterende functies fungeren als schil om de leerkrachten, zodat zij de mooiste en beste lessen kunnen verzorgen.

De basisondersteuning wordt door leerkrachten zoveel mogelijk gerealiseerd binnen de groep. De leerkracht doet ertoe en maakt het verschil voor zijn of haar groep. Echter, voor sommige leerlingen is daarnaast extra begeleiding (binnen of buiten de klas) noodzakelijk. Dit zijn leerlingen met een zorgarrangement die bijvoorbeeld een taalontwikkelings- of gedragsstoornis hebben en kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zoals dyslexie. De school gaat samen met ouders in gesprek om deze zorg te realiseren. De ouders en de school zijn een team in de ontwikkeling van de leerlingen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De leerkrachten doen het gehele jaar aan scholing om hun kennis en kunde te verbeteren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de verschillende organisaties.

Terug naar boven