obs De Klimroos, samen de wereld in!

Langerakbaan 231 3544 RK Utrecht

Schoolfoto van obs De Klimroos, samen de wereld in!

In het kort

Toelichting van de school

De Klimroos is een openbare basisschool in Parkwijk, Leidsche Rijn die levenslang leren stimuleert voor een wereld zonder grenzen. Wij bieden kwaliteitsonderwijs. We leiden leerlingen op tot internationaal denkende, voelende en handelende burgers. Samen de wereld in!

De Klimroos is een kleine, liefdevolle school in Utrecht Leidsche Rijn. Door onze kleinschaligheid te omarmen kennen en helpen wij elkaar. De ouders en de school vormen een team om onze leerlingen te laten groeien. Wij hebben echt aandacht voor elkaar. Elk kind ontwikkelt een stevige basis in begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen, spelling en woordenschat. Wij hebben hoge verwachtingen en stimuleren onze leerlingen om het maximale uit henzelf te halen.

Wij bieden de leerstof aan in rijke en relevante contexten. Kennis wordt mede aangeboden op een conceptueel niveau van denken, waardoor leerlingen verbanden kunnen leggen die de tijd, cultuur en situatie overstijgen. Dit bieden wij aan middels projecten waarin ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘kunstzinnige oriëntatie’ centraal staan.

Wij hechten belang aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid, identiteit, creativiteit, welzijn en de wereld waarin wij leven. Wij ondersteunen een veilige, gastvrije cultuur die wordt gekenmerkt door de toewijding om voor elkaar en onze omgeving te zorgen. De teamleden dragen deze zienswijze uit en het is duidelijk zichtbaar dat wij diversiteit waarderen en respecteren. Op obs De Klimroos ontwikkelen wij specifieke leerkwaliteiten die bijdragen aan een wereldwijze ‘mindset’,

Raadpleeg vooral onze website over de actuele ontwikkelingen op school.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar onderwijs
  • Liefdevol en veilig
  • Kwaliteitsonderwijs
  • Stevige basis
  • Wereldwijs aanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school had op 1 februari 2022 92 leerlingen. In het nieuwe schooljaar (2022-2023) worden er ongeveer 100 leerlingen verwacht. De ambitie is om in elke groep 24 leerlingen te hebben. Dit betekent dat de school ongeveer groeit tot 200 leerlingen. Obs De Klimroos is een van de openbare basisscholen van de SPO Utrecht.

In de zomer van 2022 zal De Klimroos verhuizen naar modern en nieuw gebouw. De prognose is dat het aantal leerlingen hierdoor zal stijgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Brengen en ophalen

Om 8.20 uur gaat de deur open. De kinderen gaan allemaal naar binnen. Om 8.30 uur zitten de kinderen in de klas en beginnen de lessen. Ouders verlaten uiterlijk 8.30 uur de school of maken gebruik van het ouderlokaal en drinken thee of koffie. Aan het einde van de les (om 12.30 uur of 14.30 uur) worden de kinderen naar buiten gebracht. Ouders wachten hun kinderen buiten op.   

Op tijd komen

Als kinderen te laat zijn, krijgen ze een briefje mee naar huis van de leerkracht. Is een leerling voor de derde keer te laat, dan worden ouders/ verzorgers door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek. Komt een kind daarna toch weer te laat, dan volgt een gesprek met de directie. Blijven kinderen te laat komen, dan vraagt de school advies van de leerplichtambtenaar.  

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, wordt u verzocht om dit voor schooltijd telefonisch, per mail of via de Social Schools app te melden. Als er onverhoopt niet wordt opgenomen, kunt u de voicemail inspreken. De leerkrachten hoeven zich dan geen zorgen te maken, als een kind nog niet op school is. Als een kind niet op school aanwezig is zonder bericht, dan nemen wij rond 9.00 uur telefonisch contact met u op. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van ouders om hun kind tijdig af te melden.

Tussenschoolse opvang 

De Klimroos werkt met een continurooster. Op alle dagen behalve de woensdag, gaan de kinderen van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school. Tussen de middag eten de kinderen met hun leerkracht in de klas. Daarna hebben de leerlingen een half uur pauze en spelen ze buiten. Dit gebeurt onder toezicht waarvan minimaal één teamlid van De Klimroos.  

Voor- en naschoolse opvang 

Scholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren als ouders hierom verzoeken. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om op wijkniveau samen te werken met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. In onze wijk wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door meerdere partijen. De Klimroos heeft een samenwerking met Partou Kinderopvang. Kinderen voor de BSO worden om 14.30 uur op het plein van De Klimroos door medewerkers van Partou opgehaald.  Ga voor meer informatie en inschrijving naar:   https://www.partou.nl/kinderopvang-utrecht/utrecht/leidsche-rijn/houtrakgracht. 

Naschoolse activiteiten voor kinderen (Brede School)

Binnen de verlengde schooldag van Brede School de Klimroos bieden we na schooltijd diverse sport- en spelactiviteiten aan. We doen dit met samenwerkingspartners zoals Dock, de Vrijstaat, Harten voor Sport Utrecht, Partou Kinderopvang Spelenderwijs-Samen. Elke tien weken wisselen de activiteiten en kunnen kinderen zich opnieuw hiervoor aanmelden. De meeste activiteiten vinden plaats in school of in de gymzaal van school.

Extra vrije dagen

Naast de vakanties en vrije dagen uit het schema, zijn er per jaar een aantal studiedagen. Deze dagen worden afgestemd met de MR en gecommuniceerd via de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar ontvangt. Deze kunt u vinden op de website.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven