obs De Klimroos, samen de wereld in!

Eerste Oosterparklaan 88 3544 AK Utrecht

Schoolfoto van obs De Klimroos, samen de wereld in!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij obs De Klimroos, een internationaal georiënteerde school die levenslang leren inspireert voor een wereld zonder grenzen! Wij bieden kwaliteitsonderwijs en leiden de leerlingen op tot internationaal denkende, voelende en handelende burgers.

De wereld verandert snel en de internationalisering neemt in rap tempo toe. Utrecht is een stad met ongeveer 150 verschillende nationaliteiten. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij. Dit doen wij door hen te voorzien van een stevige basis, verschillende vaardigheden en kennis over de wereld!

"De wereld wordt kleiner naarmate jij groter wordt".

Onze deur staat open voor kinderen van alle nationaliteiten en verschillende culturen. Op De Klimroos werken wij vanuit de overtuiging dat deze verschillen een bron van kennis en verrijking vormen. Kinderen leren bij ons omgaan met diversiteit, met Nederlands als voertaal. Wij zijn daarom een openbare basisschool waar internationaal burgerschap een belangrijke plaats in neemt. Internationaal denken, handelen en voelen staan op De Klimroos voorop en vormen het uitgangspunt van ons curriculum.Interculturele competentie is belangrijk voor iedereen!

Raadpleeg vooral onze website over de actuele ontwikkelingen op school.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar onderwijs
  • Liefdevol en veilig
  • Kwaliteitsonderwijs
  • Stevige basis
  • Internationaal curriculum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school had op 1 oktober 2019 80 leerlingen. Elk schooljaar zal het leerlingenaantal met 5 groeien. Gemiddeld zitten in elke klas ongeveer 20 leerlingen. Obs De Klimroos is een van de openbare basisscholen van de SPO Utrecht. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Brengen en ophalen

Om 8.20 uur gaat de deur open. De kinderen gaan allemaal naar binnen. Om 8.30 uur zitten de kinderen in de klas en beginnen de lessen. Ouders verlaten uiterlijk 8.30 uur de school of maken gebruik van het ouderlokaal en drinken thee of koffie. Aan het einde van de les (om 12.30 uur of 14.30 uur) worden de kinderen naar buiten gebracht. Ouders wachten hun kinderen buiten op.   

Op tijd komen

Als kinderen te laat zijn, krijgen ze een briefje mee naar huis van de leerkracht. Is een leerling voor de derde keer te laat, dan worden ouders/ verzorgers door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek. Komt een kind daarna toch weer te laat, dan volgt een gesprek met de directie. Blijven kinderen te laat komen, dan vraagt de school advies van de leerplichtambtenaar.  

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, wordt u verzocht om dit voor schooltijd telefonisch, per mail of via de Social Schools app te melden. Als er onverhoopt niet wordt opgenomen, kunt u de voicemail inspreken. De leerkrachten hoeven zich dan geen zorgen te maken, als een kind nog niet op school is. Als een kind niet op school aanwezig is zonder bericht, dan nemen wij rond 9.00 uur telefonisch contact met u op. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van ouders om hun kind tijdig af te melden.

Tussenschoolse opvang 

De Klimroos werkt met een continurooster. Op alle dagen behalve de woensdag, gaan de kinderen van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school. Tussen de middag eten de kinderen met hun leerkracht in de klas. Daarna hebben de leerlingen een half uur pauze en spelen ze buiten. Dit gebeurt onder toezicht waarvan minimaal één teamlid van De Klimroos.  

Voor- en naschoolse opvang 

Scholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om op wijkniveau samen te werken met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. In onze wijk wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door meerdere partijen. De Klimroos heeft een samenwerking met Partou Kinderopvang. Kinderen voor de BSO worden om 14.30 uur op het plein van De Klimroos door medewerkers van Partou opgehaald.  Ga voor meer informatie en inschrijving naar:   https://www.partou.nl/kinderopvang-utrecht/utrecht/leidsche-rijn/houtrakgracht. 

Naschoolse activiteiten voor kinderen (Brede School)

Binnen de verlengde schooldag van Brede School de Klimroos bieden we na schooltijd diverse sport- en spelactiviteiten aan. We doen dit met samenwerkingspartners zoals Dock, de Vrijstaat, Harten voor Sport Utrecht, Partou Kinderopvang Spelenderwijs-Samen. Voor deze activiteiten moet over het algemeen een kleine bijdrage betaald worden door ouders (rond de vijf euro). Elke tien weken wisselen de activiteiten en kunnen kinderen zich opnieuw hiervoor aanmelden. De meeste activiteiten vinden plaats in school of in de sporthal Parkwijk.

Extra vrije dagen

Naast de vakanties en vrije dagen uit het schema, zijn er per jaar een aantal studiedagen. Deze dagen worden afgestemd met de MR en gecommuniceerd via de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar ontvangt. Deze kunt u vinden op de website.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven