Openbare Basisschool De Hoge Raven

Wijnesteinlaan 6 3525 AL Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven

Het team

Toelichting van de school

Begeleiding en inzet van stagiair(e)s en collega’s in opleiding.

In onze school begeleiden we regelmatig stagiair(e)s van de PABO/ALPO van de HU Pabo en stagiaires van de opleiding Onderwijsassistent en Leraarondersteuner van het MBO. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht en worden daarnaast begeleid door een schoolopleider. Tevens bieden wij regelmatig een opleidingsplek voor een leer-werktraject van een zij-instromer. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van de leerkracht kan er een beroep gedaan worden op de vervangerspool van SPO. Een aanvraag wordt gedaan en toegekend als er vervangers beschikbaar zijn. Intern wordt tevens gekeken of er een collega beschikbaar is die extra kan werken. Mochten er geen invallers beschikbaar zijn dan bestaat de mogelijkheid om de groep te verdelen over de andere groepen. De groepen 1/2 worden bij voorkeur alleen verdeeld over de andere kleutergroepen. De kinderen van de verdeelde groep werken die dag zelfstandig in de 'gastgroep'. We proberen afwezigheid van collegae altijd tijdig te communiceren via de Parro-app. Bij ziekte kan het voorkomen dat dit niet lukt voordat de kinderen op school arriveren.

Mochten er meerdere collegae niet aanwezig zijn en er geen inval beschikbaar zijn dan kan het voorkomen dat we ouders verzoeken hun kind thuis te houden. We doen ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken. Het verzoek zal verstuurd worden via de Parro-app.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Hoge Raven telde per 1 februari 2023 289 kinderen. We verwachten dat dit leerlingenaantal stabiel zal blijven. De groepen tellen op dit moment gemiddeld 26 kinderen. In de toekomst zal dit tussen de 25 en 28 kinderen per groep blijven liggen. Met deze groepsgroottes kunnen wij onze leerlingen de aandacht en begeleiding geven die zij nodig hebben.

Op de Hoge Raven werkt een betrokken en kundig team. Het bestaat uit fulltime en parttime leerkrachten. De Hoge Raven heeft een divers team aan leerkrachten. Hoewel de vrouwelijke leerkrachten in de meerderheid zijn, mogen we steeds meer mannelijke collega's verwelkomen. We werven actief op mannelijke collega's en stagiaires om een zo divers mogelijk team te krijgen. 

Voor alle groepen is er in het schooljaar 2023-2024 voor een aantal dagdelen per week een leraarondersteuner beschikbaar. Onze intern begeleider ondersteunt de groepsleerkrachten bij het goed vormgeven van 'groei en ontwikkeling' bij alle leerlingen. De administratief medewerkster is de steunpilaar van het team.

In een leergemeenschap is het tevens belangrijk dat leerkrachten zich ontwikkelen. Dat doen leerkrachten van De Hoge Raven door middel van scholing, die deel plaatsvindt door schoolbrede studiedagen. Scholing is tevens mogelijk via het schoolbestuur SPO Utrecht of extern.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd op De Hoge Raven is in het Schoolplan van 2019-2023 vastgelegd. Eind 2023 wordt het Schoolplan 2024-2027 geschreven. De zaakvakken (o.a. geschiedenis, aardrijkskunde, natuur) waar mogelijk groepsdoorbroken aangeboden middels thematisch werken. De kernvakken (rekenen, taal, spelling etc.) worden per klas gegeven.

In de groepen 1/2 van De Hoge Raven wordt gewerkt met de thematische methode Kleuterplein. Hierdoor zin per thema de vakgebieden niet altijd wekelijks corresponderend met de tabel hierboven. Op jaarbasis zijn de uren passend.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. 

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO 

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website www.swvutrechtpo.nl 

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

 030 303 6420 (info)  

info@swvutrecht.nl 

Buurtteam 

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen. 

Meldcode huiselijk geweld 

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 

Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.  

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen de school zijn er meerdere ambulante collega's beschikbaar die - waar nodig- aanvullende ondersteuning buiten de klas kunnen bieden aan die kinderen die dat nodig hebben. Aanvullende ondersteuning wordt afgestemd en ingezet na overleg met de groepsleerkracht en de intern begeleider. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school is er geen aanbod voor het jonge kind (0-4 jaar). Er zijn wel samenwerkingspartners in ons gebouw die opvang verzorgen voor de kinderen in die leeftijd.

Wij geven onderwijs aan kinderen vanaf 4 jaar. 

Terug naar boven