Openbare Basisschool De Hoge Raven

Wijnesteinlaan 6 3525 AL Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van de leerkracht kan er een beroep gedaan worden op de vervangerspool van SPO. Een aanvraag wordt gedaan en toegekend als er vervangers beschikbaar zijn. Intern wordt tevens gekeken of er een collega beschikbaar is die extra kan werken. Mochten er geen invallers beschikbaar zijn dan wordt een groep verdeeld over de andere groepen. De groepen 1/2 worden bij voorkeur alleen verdeeld over de andere kleutergroepen. De kinderen van de verdeelde groep werken die dag zelfstandig in de 'gastgroep'. We proberen afwezigheid van collegae altijd tijdig te communiceren via de Parro app. Bij ziekte kan het voorkomen dat dit niet lukt voordat de kinderen op school arriveren.

Mochten er meerdere collegae niet aanwezig zijn en er geen inval beschikbaar zijn dan kan het voorkomen dat we ouders verzoeken hun kind thuis te houden. We doen ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken. Het verzoek zal verstuurd worden via de Parro app.

De vervangingsproblematiek binnen het basisonderwijs wordt steeds urgenter. Als school oriënteren we ons op alternatieve groeperingsvormen en manieren om kinderen meer zelfstandig en vanuit een eigen leerlijn te kunnen laten werken om in tijden van uitval onder het personeel de continuïteit van het onderwijs aan de kinderen zo goed mogelijk te kunnen opvangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Obs De Hoge Raven telde per 1 oktober 2021 285 kinderen. We verwachten dat dit leerlingen aantal stabiel zal blijven. Elke groep telt op dit moment gemiddeld 25 kinderen. In de toekomst zal dit tussen de 25 en 28 kinderen per groep liggen. Met deze groepsgroottes kunnen wij onze leerlingen de aandacht en begeleiding geven die zij nodig hebben.

Op de Hoge Raven werkt een leuk en kundig team. Het bestaat zowel uit fulltime en parttime leerkrachten. Er werkt op de Hoge Raven een leuke diversiteit aan leerkrachten. Hoewel de dames in de meerderheid zijn, mogen we steeds meer mannelijke collega's ontvangen. We werven actief op mannelijke collega's en stagiaires. De groepen worden ondersteund door een onderwijsassistent voor de onderbouwgroepen. Daarnaast is er een remedial teacher die de middenbouw groepen ondersteunt. Onze intern begeleidster ondersteunt de groepsleerkrachten bij het goed vormgeven van 'groei en ontwikkeling' bij alle leerlingen. De administratief medewerkster is de steunpilaar van het team.

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de  PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder  eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.

In een leergemeenschap is het tevens belangrijk dat leerkrachten zich ontwikkelen. Deze scholing vindt deels plaats op de schoolbrede studiedagen. Scholing is tevens mogelijk via SPO of extern. Wij stimuleren het als collegae open staan voor scholing. Collegae worden  gestimuleerd zich verder te ontwikkelen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd op de Hoge Raven is in het schoolplan van 2019-2023 vastgelegd. Veel van de in het schoolplan aangegeven beleidsvoornemens hopen we de komende vier jaar te realiseren. We zijn in schooljaar 19-20 gestart met groepsdoorbroken werken in clusters. Dit doen we bij het thematisch werken. De kernvakken worden nog per klas gegeven. In schooljaar 20-21 hebben we het groepsdoorbroken werken ook bij de kernvakken ingevoerd. Het groepsdoorbroken werken ziet er per cluster anders uit, afhankelijk van de behoeftes van de leerlingen.

In de groepen 1/2 van de Hoge Raven wordt gewerkt met de thematische methode Kleuterplein. Hierdoor zin per thema de vakgebieden niet altijd wekelijks corresponderend met de tabel hierboven. Op jaarbasis zijn de uren passend.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Obs De Hoge Raven biedt goed onderwijs voor alle kinderen. Kinderen voelen zich welkom en gewaardeerd op onze school. Er werkt professioneel personeel dat hoge verwachtingen heeft van de kinderen. Er is passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen. Onze school biedt een uitdagend en voor kinderen inzichtelijk leerklimaat. Er is veel aandacht voor de didactische- en zorgkwaliteit van onze school. Dit komt tot uiting in de wijze waarop op De Hoge Raven schoolontwikkeling wordt opgepakt en kwaliteit systematisch wordt bewaakt.

Onderwijs en zorg binnen de Hoge Raven is gericht op groei en ontwikkeling, vanzelfsprekend binnen de grenzen van een basisschoolorganisatie. Onze Intern Begeleider coacht en ondersteunt onze leerkrachten bij het verder kijken naar kinderen. Mocht een kind hulp nodig hebben gericht op groei en ontwikkeling dan kan hierbij een van onze leerkracht ondersteuners worden ingezet. 

Er is regelmatig contact met ketenpartners voor optimale afstemming. We streven naar korte lijnen, goede communicatie en vooral een fijne leer- en ontwikkelplek voor alle kinderen op de Hoge Raven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school is er geen aanbod voor het jonge kind (0-4 jaar). Er zijn wel samenwerkingspartners in ons gebouw die opvang verzorgen voor de kinderen in die leeftijd.

Wij geven onderwijs aan kinderen vanaf 4 jaar.

Terug naar boven