Openbare Basisschool De Hoge Raven

Wijnesteinlaan 6 3525 AL Utrecht

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven

In het kort

Toelichting van de school

De Hoge Raven: Leren van en met elkaar

Welkom bij De Hoge Raven, een prettige buurtschool in Hoograven Zuid. 

Op de Hoge Raven staat leren van en met elkaar centraal. Kinderen en leerkrachten vormen met elkaar een bruisende leergemeenschap. Wij bieden goed kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor alle kinderen. Je kind leert zich cognitief, sociaal en creatief te ontwikkelen door zelfstandig- én groepswerk. Wij hebben passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen. Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor verschillende achtergronden van mensen. We werken actief aan democratisch burgerschap. Onze school biedt veiligheid en geborgenheid aan ieder kind. Ieder kind is welkom!

Onze school is een van de scholen van Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO) en wordt controleerbaar democratisch bestuurd. Wij hechten waarde aan een goede betrokkenheid van ouders/verzorgers bij het onderwijs.  U bent van harte welkom om mee te denken en mee te doen.

In deze schoolgids kunt u alles lezen over het onderwijs, de aanpak en de organisatie van onze school. Wilt u meer weten over de school? Neem dan contact op met de directeur van De Hoge Raven (directie.hogeraven@spoutrecht.nl). 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Leren van en met elkaar
 • Groei en ontwikkeling
 • Inspirerend onderwijs
 • Betrokken en samenwerken
 • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er worden veel kinderen ingeschreven op De Hoge Raven. We vinden het leuk dat onze school een goede naam heeft en dat veel ouders voor onze school kiezen. We heten de nieuwe kinderen dan ook van harte welkom. We doen ons best alle kinderen een fijne plek te bieden op de Hoge Raven.

In Utrecht melden ouders vanaf 1 oktober 2021 hun kind aan via centrale inschrijving bij de gemeente. U kunt hiervoor terecht op naardebasisschool.nl Uw belangstelling voor de school maakt u kenbaar door het invullen van een beknopt belangstelling formulier. Dit is voor ons prettig omdat wij dan kunnen inschatten hoeveel belangstelling er is. Belangstelling kenbaar is fijn, maar geeft geen recht op een plek op onze school. Wanneer uw kindje drie jaar wordt meldt u aan via bovengenoemde link.

U bent welkom om kennis te maken met de school op een van de informatieochtenden die door het jaar heen worden gehouden. We vinden het op de Hoge Raven belangrijk dat u eerst sfeer komt proeven voordat u uw kind aanmeldt.  Op onze website (www.dehogeraven.nl) kunt u de data vinden van de open informatie ochtenden. 

Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, gaan we daarover met u in gesprek. Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf.  Op grond van deze bevindingen besluit de directeur over de toelating.  Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u schriftelijk/per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.

De Hoge Raven heeft in schooljaar 2021-2022 een kleine 300 leerlingen verdeeld over 13 groepen. We werken op de Hoge Raven vanuit een clusterstructuur met elkaar samen. Twee leerjaren (bv leeftijdsgroep 3 en 4) werken binnen een cluster samen vanuit drie stamklassen. De leerkrachten in een cluster starten dagelijks met hun eigen stamklas, maar delen met de twee andere clusterleerkrachten de verantwoordelijkheid voor alle leerlingen van het cluster. We geven instructies aan homogene groepen, waarbij we gebruik maken van elkaars talenten. Iedere leerkracht ontwikkelt zijn specialisme voor een vak. We streven naar een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen. 

De leerlingen zijn dit jaar verdeeld over de volgende groepen:

Cluster 1/2:

Dolfijnen, Walvissen, Zeeleeuwen en Pinguins; Onze kleutergroepen eindigen met een groepsgrootte van ca 28 leerlingen. De groepen beginnen kleiner en gedurende het jaar stromen er nieuwe 4 jarigen in.

Cluster 3/4:

Drie stamklassen met leerlingen in de leeftijdscategorie van groep 3 en 4 met ca 27 leerlingen

Cluster 5/6:

Drie stamklassen met leerlingen in de leeftijdscategorie van groep 5 en 6 met ca 27 leerlingen

Cluster 7/8:

Drie stamklassen met leerlingen in de leeftijdscategorie van de groepen 7 en 8 met ca 27 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
275
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als obs de Hoge Raven proberen wij een zo veilig mogelijke omgeving voor ons personeel en onze leerlingen te creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid. In ons schoolveiligheidsplan hebben we beschreven wat we op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan als er onveilige situaties ontstaan.

Conform de wettelijke verplichting monitoren wij regelmatig de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen. Wij nemen daartoe jaarlijks de veiligheidsmonitor en de jeugdmonitor af. Op basis van een analyse van de resultaten passen we verbeteringen toe die de veiligheidsbeleving van onze leerlingen vergroot.

Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin alle risico’s onderkend worden. Op basis van deze risico-inventarisatie maken we een plan van aanpak gemaakt om knelpunten te verhelpen.Wij hebben een professionele bedrijfshulpverleningsorganisatie aangetrokken om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden.

Onderdelen van dit beleid zijn o.a.:

 • Het ontruimingsplan
 • Opleiding bedrijfshulpverleners  
 • Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen)  
 • De jaarlijkse ontruimingsoefening.

Onze bedrijfshulpverleners dragen zorg voor:

 • Preventieve maatregelen / controles  
 • Alarmeren en evacueren van personen uit de school  
 • Het bestrijden van een beginnende brand  
 • Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen

Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, volgen de BHV-ers jaarlijks een herhalingscursus en organiseren zij regelmatig oefeningen

Indien er vragen zijn over de BHV – organisatie, dan kunt u deze stellen aan onze BHV – coördinator, Saskia van Cleef 

Terug naar boven